Upphandlingskategori *

 • Välj upphandlingskategori
  • Byggentreprenad
  • Upphandling av varor
  • TjänsterUpphandlande myndighet/enhet

 • Välj upphandlande myndighet/enhet
  • Ej vald
  • Upphandlande enhet
  • Upphandlande enhet, specialbranscher


Obs! Valet av upphandlande enhet och upphandlande enhet (specialbranscher) påverkar inmatningsfälten i punkterna I.2) Typ av upphandlande myndighet och I.3) Huvudsaklig bransch.I.1) Namn och adresser

 • Kontaktuppgifterna är ifyllda på förhand enligt uppgifterna i systemet, och de kan redigeras vid behov.


NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Välj upphandlingens huvudsakliga prestationsställe (NUTS-kod) i fönstret som öppnas med knappen.
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.


I.2) Typ av upphandlande myndighet

Punkten ska fyllas i om man i punkten "Upphandlande myndighet/enhet" har valt "Upphandlande enhet"

 • Välj typ av upphandlande enhet
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.I.3) Huvudsaklig bransch

Punkten ska fyllas i om man i punkten "Upphandlande myndighet/enhet" har valt "Upphandlande enhet, specialbranscher"

 • Välj huvudsaklig bransch
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.

 


I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar

 • Välj om upphandlingen tilldelas på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
 • Om du väljer Ja kan du lägga till uppgifter med plus-ikonen
II.1) Beskrivning


II.1.1) Benämning som den upphandlande myndigheten gett kontraktet *


Anvisning för HILMA


 • Den upphandlande enheten anger benämningen för upphandlingskontraktet. Benämningen fungerar som sökord när leverantörer söker tilldelade upphandlingar i HILMA och databasen TED. Om upphandlingen har avbrutits ska den upphandlande enheten meddela om detta i avsnitt 5 (Kontraktstilldelning). I punkten Ytterligare information kan man också lämna detaljerad information om varför upphandlingen avbrutits.


 • Ange benämningen som den upphandlande myndigheten gett kontraktet


II.1.2 Typ av kontrakt samt plats för utförande, leverans eller prestation


Anvisning för HILMA

 • I upphandling av tjänster väljs huvudkategorierna i förteckningen som öppnas, och de motsvarar bilaga A och B avseende upphandling av tjänster till lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
 • I upphandling av varor väljs upphandlingssätt. Om upphandlingssättet är ”en kombination av dem” visar systemet olika förfaranden i upphandlingsannonsen (köp, leasing, hyrning och avbetalning) och dessutom att det är fråga om en kombination av upphandlingssätt. Vid behov kan upphandlingssättet preciseras i ytterligare information.
 • Ange uppgifter om ort där upphandlingen genomförs.


 • Lägg huvudsaklig plats för utförande, leverans eller prestation 


II.1.4) Kort beskrivning av kontraktet eller upphandlingen (upphandlingarna) *


 • Ge en kort beskrivning av kontraktet eller upphandlingen (max teckenantal i fältet är 4 000)


II.1.5) Gemensamma upphandlingskoder (CPV)


Anvisning för HILMA:


 • Det är obligatoriskt att använda CPV-koderna (Common Procurement Vocabulary) dvs. den gemensamma upphandlingsvokabulären. Med CPV-koderna preciserar man upphandlingen. Valet av upphandlingskategori påverka vilka CPV-koder som väljas till upphandlingens huvudobjekt i annonseringssystemet. Valet av tilläggsobjekt är inte begränsat. CPV-koden kan hämtas till annonsen antingen med hjälp av ordsökning eller genom att välja lämplig CPV-kod i kodförteckningen. CPV-kodernas klassificeringssystem baserar sig på ett träddiagram med 5 siffernivåer. Ju fler siffror man väljer, desto mer detaljerat definieras upphandlingsobjektet. Med hjälp av CPV-koder får potentiella leverantörer snabbt specificerade uppgifter om upphandlingar inom den egna sektorn i HILMA och databasen TED. I praktiken använder anbudsgivarna en hel del så kallade profiltjänster, via vilka anbudsgivarna automatiskt får annonser om på förhand fastställda produktgrupper. CPV-koderna omfattar också en så kallad kompletterande vokabulär, men det är inte obligatoriskt att använda den. En upphandlande enhet kan dock använda den kompletterande vokabulären för att specificera upphandlingen ytterligare.


Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.

 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
 • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan.
 • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
 • För huvudobjektet kan man också välja frivilliga tilläggsobjekt med plusknapparna i fältet


II.2.1) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten


Anvisning för HILMA

 • Det slutliga totala värdet av kontraktet anges antingen med eller utan moms, varvid man också anger momsens procentsats. Alternativt kan den upphandlande enheten ange lägsta och högsta anbud, som beaktats.
 • I det totala värdet beaktas alla kontrakt, delar och tilläggsbeställningar. Information om enskilda kontrakt lämnas i avsnitt V Kontraktstilldelning.


 • Ange kontraktets slutliga värde
 • Inklusive moms
 • Moms (procent)IV.1) Förfarandets karaktär


IV.1.1) Förfarandets karaktär *


Anvisning för HILMA

 • Ange förfarande som används i upphandlingen.
 • Skyldigheten att skicka meddelande om kontraktstilldelning gäller också direktupphandling (förhandlat förfarande utan konkurrensutsättning) som gjorts enligt 22 eller 23 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling. Om det är fråga om direktupphandling ska även bilaga D ifyllas i samband med meddelande om kontraktstilldelning.


 • Välj förfarandets karaktär

Obs! Om man som förfarandets karaktär väljer Direktupphandling öppnas fliken "Bilaga D3: Motivering av valet av förhandlat förfarande utan konkurrensutsättning"IV.2) Tilldelningskriterier


IV.2.1) Tilldelningskriterier


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten ska meddela om tilldelningskriteriet för anbudet är det lägsta priset eller det totalekonomiskt förmånligaste anbudet. Jämförelsegrunderna för det totalekonomiskt förmånligaste anbudet kan meddelas i upphandlingsannonsen eller anbudshandlingarna. Enligt 34 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling kan anbudets jämförelsegrunder och deras relativa viktning eller ett skäligt variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioriteringsordning finnas i upphandlingsannonsen. Den upphandlande enheten kan specificera och precisera sina jämförelsegrunder i handlingarna om anbudsinfordran, dock utan att ändra meddelade uppgifter.


 • Välj vid behov
 • Lägsta pris
 • Det ekonomiskt förmånligaste anbudet med beaktande av nedan beskrivna grunder (grunder för kontraktstilldelning borde meddelas enligt viktning eller prioritetsordning när viktning bevisligen inte är möjlig)
 • Lägg till rad


IV.3) Administrativa uppgifter


Referensnummer som den upphandlande enheten gett handlingarna


Anvisning för HILMA

 • Även till exempel ID- eller diarienummer anges. Verbalt ID kan också anges.


 • Ange uppgiften vid behov.


IV.3.2 Tidigare offentliggörande angående samma upphandling


Anvisning för HILMA

 • Meddelandet om upphandling har en påminnelsefunktion, som påminner om skyldigheten att skicka ett meddelande om kontraktstilldelning via databasen TED (Tenders Electronic Daily) i form av automatiska e-postmeddelanden till den upphandlande enheten. För påminnelserna ska upphöra är det viktigt att numret på det tidigare meddelandet om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) anges här.


 • Välj vid behov om annonsen om upphandlingskontraktet har publicerats tidigare
  • Ja
   • Lägg till radIV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling


Tidsfrist för framläggande av eller tillgång till handlingarna

 • Ange vid behov tidsfrist för framläggande av eller tillgång till handlingarnaHandlingarna är avgiftsbelagda

 • Välj vid behov om handlingarna är avgiftsbelagda
  • Ja
   • Pris
   • Betalningsvillkor och -sätt
Kontraktstilldelning


 • Lägg till nytt kontrakt
  • Upprepa vid behov • Ange uppgifterna om kontraktet vid behov
  • Kontrakt nr
  • Del nr
  • Namn
  • V.1) Datum för kontraktstilldelning
  • V.2) Antal mottagna anbud
  • Antal anbud som lämnats in elektroniskt


V.3) Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

 • Ange vid behov namn och adress för den ekonomiska aktören


V.4) Upplysningar om kontraktets värde

 • Ange vid behov
  • Preliminär uppskattning av kontraktets totala värde
  • Inklusive moms
  • Kontraktets slutliga värde
  • Inklusive momsOm det är fråga om ett års- eller månadsspecifikt värde

 • Ange vid behov antal år/månaderV.5) Med kontraktet följer sannolikt tilläggsbeställningar


 • Med kontraktet följer sannolikt tilläggsbeställningar
  • Ja
   • Tilläggsbeställningens värde är känt, Ja
    • Värde exklusive moms
    • Eller andel (som procent)
    • Kort beskrivning av kontraktets värde eller andel som beställs av underleverantörer
   • Alla eller vissa underleveranskontrakt ingås genom konkurrensutsättning (Se direktiv 2009/81/EG kap. III), Ja
    • En del underleveranskontrakt ingås genom konkurrensutsättning
    • Av upphandlingskontraktets värde (som procent)VI.2) Ytterligare information


Anvisning för HILMA

 • I punkten kan ytterligare information lämnas om till exempel avbrytande av upphandling eller andra detaljer relaterade till upphandlingen.


 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


VI.3) Överprövningsförfaranden


VI.3.1) Organ som ansvarar för ändringssökande

 • Välj vid behov ”adress” och fyll i adressuppgifterna
 • Om du väljer ”Återställ marknadsdomstolens kontaktuppgifter” kommer marknadsdomstolens uppgifter från systemet.


VI.3.2) Exakta uppgifter om tidsfrister för ändringssökande


Anvisning för HILMA

 • Ansökan ska lämnas till marknadsdomstolen inom 14 dagar från att anbudsgivaren fått skriftlig information om avgörandet i konkurrensutsättningen och dess grunder samt en skriftlig anvisning för hänskjutandet av ärendet till marknadsdomstolen.
 • Anbudsgivare kan dessutom yrka på upphandlingsrättelse enligt 83 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
 • Upphandlande enheter är också skyldiga att vid delgivandet av upphandlingsbeslut informera om möjligheten att söka ändring.


 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


VI.3.3) Enhet där information om ändringssökande är tillgänglig

 • Välj vid behov "Ange enhet där information om ändringssökande är tillgänglig”
 • Fyll i uppgifterna om enheten

Obs! Fliken ska fyllas i om som förfarande valt "Direktupphandling"1) Motivering till förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av ett meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 28 i direktiv 2009/81/EG

 • Välj vid behov ifrågavarande punkter
  • Inga anbud eller anbud som uppfyller kraven lämnades in i
   • selektivt förfarande
   • förhandlat förfarande med föregående konkurrensutsättning (endast specialbranscher)
   • konkurrenspräglad dialog
 • Alla anbud som erhållits via öppet förfarande, selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog var bristfälliga eller innehöll oegentligheter. Endast de anbudsgivare som uppfyllde de kvalitativa valkriterierna inbjöds till dialog.
 • På grund av brådska till följd av krisen är det inte möjligt att iaktta tidsfrister för selektivt förfarande eller förhandlat förfarande efter publiceringen av upphandlingsmeddelandet
 • Det är fråga om extrem brådska som den upphandlande enheten råkat ut för av oförutsedda orsaker, vilket innebär att de stränga förutsättningarna enligt direktivet ska uppfyllas
 • Endast en anbudsgivare kan leverera byggentreprenaden/varorna/tjänsterna
 • Kontraktet gäller inte forsknings- och utvecklingstjänster som avses i artikel 13 i direktiv 2009/81/EG. (gäller endast tjänste- och varuupphandling)
 • Dessa produkter framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål i enlighet med förutsättningarna i direktivet (gäller endast varuupphandling)
 • Det är fråga om tilläggsbeställningar relaterade till byggentreprenad/varuupphandling/tjänster på vilka strikta villkor tillämpas enligt direktivet
 • Det är fråga om varor som noteras på råvarumarknaden och som köps där
 • Varorna har köpts på särskilt fördelaktiga villkor
 • Det är fråga om nya byggentreprenader/tjänster som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i direktivet
 • Upphandlingskontraktet anknyter till tillhandahållande av luft- och sjötrafiktjänster för stridsstyrkor eller säkerhetstrupper som flyttats eller flyttas från medlemsstaten till utlandet enligt de strikta villkoren i direktivet


2) Övriga motiveringar till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i EUT

 • Välj vid behov övriga motiveringar till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i EUT
 • Ange de tilläggsuppgifter som behövs