Upphandlingskategori *


 • Välj upphandlingskategori
  • Byggentreprenad
  • Upphandling av varor
  • TjänsteUpphandlande myndighet/enhet


 • Välj upphandlande myndighet/enhet
  • Ej vald
  • Upphandlande enhet
  • Upphandlande enhet, specialbranscher

Obs! Valet av upphandlande enhet och upphandlande enhet (specialbranscher) påverkar inmatningsfälten i punkterna I.2) Typ av upphandlande myndighet och I.3) Huvudsaklig bransch.


I.1) Namn och adresser


Anvisning för HILMA:

 • I denna punkt anges den upphandlande enhetens kontaktuppgifter. Upphandlande enheter är enligt upphandlingslagen statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter, statliga affärsverk och offentligrättsliga organ eller varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet som avses ovan till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.
 • I formuläret kan man som upphandlande enhet även ange ett tillfälligt eller bestående samarbetsorgan som grundats för upphandling eller en upphandlande enhet som ansvarar för förfarandet för de andras räkning (s.k. upphandlingsring). Om upphandlingen genomförs av flera upphandlande enheter tillsammans ska meddelandet innehålla minst extra kontaktuppgifter för de deltagande upphandlande enheterna.


Kontaktuppgifterna är ifyllda på förhand enligt uppgifterna i systemet, och de kan redigeras vid behov.


NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


Anvisning för HILMA:

 • I kontaktuppgifterna anges också NUTS-regionkoden (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) som anger var den upphandlande enheten finns. NUTS-koderna har fem nivåer: den högsta är staten, och den lägsta kommunerna. NUTS-koderna betjänar leverantörer, som med hjälp av dem kan avgränsa upphandlingar enligt den upphandlande enhetens läge.


 • Välj upphandlingens huvudsakliga prestationsställe (NUTS-kod) i fönstret som öppnas med knappen.
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.


Övriga adresser

 • Adress där man får ytterligare information
  • Ovan nämnda adress (punkt I.1)
  • Annan adress
  • Fyll i adressuppgifterna.
 • Adress där man får förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (även om konkurrensutsatta förhandlingsförfaranden och det dynamiska upphandlingssystemet)
  • Ovan nämnda adress (punkt I.1)
  • Annan adress
  • Fyll i adressuppgifterna.
 • Adress till vilken anbud eller ansökan om deltagande ska skickas
  • Elektroniskt på adressen
  • Ovan nämnda adress (punkt I.1)
  • Annan adress
   • Fyll i adressuppgifterna.
 • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter.I.2) Typ av upphandlande myndighet

Punkten ska fyllas i om man i punkten "Upphandlande myndighet/enhet" har valt "Upphandlande enhet"


Anvisning för HILMA

 • Som bransch väljs den bransch som bäst beskriver den upphandlande enhetens verksamhet. Syftet med uppgifterna är att få en bild av de förvaltningssektorer som gör upphandlingar.
 • Om en upphandlande enhet gör en upphandling för en annan enhets räkning ska även detta framgå av upphandlingsannonsen och handlingarna om anbudsinfordran. En upphandlande enhet gör en upphandling för en annan enhets räkning till exempel som inköpscentral enligt 10 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, som upphandlingsring eller i samband med andra motsvarande uppdrag.


 • Välj typ av upphandlande enhet
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.I.3) Huvudsaklig bransch

Punkten ska fyllas i om man i punkten "Upphandlande myndighet/enhet" har valt "Upphandlande enhet, specialbranscher"

 • Välj huvudsaklig bransch
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar

 • Välj om upphandlingen tilldelas på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
 • Om du väljer Ja kan du lägga till uppgifter med plus-ikonen
II.1) Beskrivning


II.1.1) Benämning som den upphandlande myndigheten gett kontraktet *


Anvisning för HILMA

 • Ange en kort benämning som den upphandlande enheten valt och som beskriver upphandlingsobjektet. Benämningen fungerar som sökord när leverantörer söker offentliga upphandlingar i HILMA och databasen TED


 • Ange benämningen som den upphandlande myndigheten gett kontraktetII.1.2 Typ av kontrakt samt plats för utförande, leverans eller prestation


Anvisning för HILMA

 • I upphandling av tjänster väljs huvudkategorierna i förteckningen som öppnas, och de motsvarar bilaga A och B avseende upphandling av tjänster till lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
 • I upphandling av varor väljs upphandlingssätt. Om upphandlingssättet är ”en kombination av dem” visar systemet olika förfaranden i upphandlingsannonsen (köp, leasing, hyrning och avbetalning) och dessutom att det är fråga om en kombination av upphandlingssätt. Vid behov kan upphandlingssättet preciseras i ytterligare information.
 • Ange uppgifter om ort där upphandlingen genomförs.


 • Lägg huvudsaklig plats för utförande, leverans eller prestationII.1.3) Annonsen handlar om


 • Välj om annonsen anknyter till ingående av ramavtal
  • Ja
   • ange II.1.4 Information om ramavtalet


Anvisning för HILMA

 • Väljs endast när upphandlingen genomförs som ramavtal. Därefter öppnas en tilläggsmeny i formuläret där man kan ange ytterligare information om ramavtalet.
 • Om flera aktörer kan delta i ramavtalet fyller man i antingen i punkten om antal som deltar i ramavtalet eller punkten om max antal. Uppgiften om antalet aktörer som deltar i ramavtalet är bindande för den upphandlande enheten, vilket innebär att den upphandlande enheten till exempel inte i stället för en anmäld kan välja flera leverantörer eller i stället för flera leverantörer välja endast en.
 • Ramavtalets längd anges i år eller månader. Enligt 26 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling kan ett ramavtal gälla i högst sju år. Om det med tanke på upphandlingen är nödvändigt kan ramavtalet undantagsvis ha en längre löptid.
 • Den upphandlande enheten anger det uppskattade värdet på eller ett prisintervall utan moms för de upphandlingar som ingår i ramavtalet för hela ramavtalets längd. Detaljerad information om de kontrakt som ingår i ramavtalet kan också anges.


II.1.5) Kort beskrivning av kontraktet eller upphandlingen (upphandlingarna) *

 • Ge en kort beskrivning av kontraktet eller upphandlingen (max teckenantal i fältet är 4 000)


II.1.6) Gemensamma upphandlingskoder (CPV)


Anvisning för HILMA:

 • Det är obligatoriskt att använda CPV-koder. De gemensamma CPV-koderna (Common Procurement Vocabulary) används för att specificera upphandlingen.
 • CPV-koden kan hämtas till annonsen antingen med hjälp av ordsökning eller genom att välja lämplig CPV-kod i kodförteckningen. CPV-kodernas klassificeringssystem baserar sig på ett träddiagram med 5 siffernivåer. Ju fler siffror man väljer, desto mer detaljerat definieras upphandlingsobjektet.
 • Med hjälp av CPV-koder får potentiella leverantörer snabbt specificerade uppgifter om upphandlingar inom den egna sektorn i HILMA och databasen TED. I praktiken använder anbudsgivarna en hel del så kallade profiltjänster, via vilka anbudsgivarna automatiskt får annonser om på förhand fastställda produktgrupper.
 • CPV-koderna omfattar också en så kallad kompletterande vokabulär, men det är inte obligatoriskt att använda den. En upphandlande enhet kan dock använda den kompletterande vokabulären för att specificera upphandlingen ytterligare.


Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.

 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
 • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan.
 • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
 • För huvudobjektet kan man också välja frivilliga tilläggsobjekt med plusknapparna i fältet


II.1.7) Information om underleverans

 • Fyll vid behov i uppgifterna om underleverans
  • Tillämplig
  • Fyll i alternativen "Ja" och "Nej" som öppnas
   • I anbudet ska anbudsgivaren meddela alla kontraktsdelar som anbudsgivaren planerar att beställa av tredje parter och eventuellt föreslagna *
   • Anbudsgivaren informera om alla förändringar på underleverantörsnivå under genomförandet av kontraktet *
   • Den upphandlande myndigheten/enheten kan ålägga en anbudsgivare som valts till avtalspart att utföra alla eller vissa underleveranskontrakt enligt förfarandet i kapitel III i direktiv 2009/81/EG • En anbudsgivare som valts till avtalspart ska specificera vilka delar eller vilken del av anbudet som den tänker beställa som underleverans utöver den krävda andelen samt anmäla de redan utsedda underleverantörerna
  • Välj Ja eller Nej vid behov


II.1.8) Kontraktet har uppdelats i delar *


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten kan besluta att anbudsgivarna får lämna in delanbud. Om denna möjlighet ska man alltid informera i upphandlingsannonsen, annars får delanbud inte godkännas senare under förfarandet. Om delanbud godkänns ska den upphandlande enheten fylla i uppgifterna om delarna i bilaga B i annonsformuläret. Flera exemplar av bilaga B kan fyllas i. Dessutom ska den upphandlande enheten meddela om anbudet endast kan gälla en del/en eller flera delar/alla delar (endast ett alternativ väljs).


 • Välj Ja eller Nej vid behov
  • Ja
   • Definiera för vilka delar anbuden kan gälla


II.1.9) Alternativa anbud accepteras *


Anvisning för HILMA

 • Enligt 39 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling kan en upphandlande enhet tillåta alternativa anbud när kriteriet för valet är att anbudet är det totalekonomiskt mest fördelaktiga. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen meddelas att alternativa anbud är tillåtna. Alternativ får inte godkännas om det i upphandlingsannonsen meddelats att de inte tillåts. Den upphandlade enheten ska tillräckligt exakt meddela hur alternativa anbud ska struktureras. Om alternativa anbud accepteras bör minimikraven på dem meddelas i handlingarna om anbudsinfordran.


 • Välj Ja eller Nej vid behov


II.2 Avtalets mängd eller omfattning


II.2.1) Total mängd eller omfattning


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten anger upphandlingens totala mängd eller omfattning. Om upphandlingen består av delar eller alternativ ska deras andel beaktas i den totala mängden eller omfattningen.
 • Det uppskattade värdet på upphandlingen utan moms kan anges antingen som en prisuppskattning eller ett prisintervall. Vid beräkningen av det uppskattade värdet på upphandlingen ska eventuella optioner beaktas. I 16–18 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling finns detaljerad information om beräkning av upphandlingens totala värde. Dessutom ska den upphandlande enheten beakta skyldigheterna angående tilläggsbeställningar enligt 23 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.


 • Ange vid behov ytterligare information om kontraktets totala mängd eller omfattning (max 4 000 tecken i fältet)
 • Ange uppskattat värde eller prisintervall utan momsII.2.2) Kontraktsrelaterade möjligheter till tilläggsbeställningar *


Anvisning för HILMA

 • Om den upphandlande enheten meddelar att tilläggsbeställningar dvs. optioner är möjliga beskrivs optionerna och anges ett preliminärt tidsschema för dem i punkterna om tilläggsbeställningar i formuläret.
 • Om direktupphandling vid tilläggsbeställningar föreskrivs i 23 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.


 • Välj om kontraktet har optioner för ytterligare upphandling.
  • Ja
   • Beskrivning av möjligheten till tilläggsbeställningar
   • Preliminärt tidsschema för tilläggsbeställningar
II.2.3) Information om förlängning av upphandlingen


 • Välj vid behov information om förlängning av kontraktet
  • Inget val
  • Ja
   • Hur många gånger kan kontraktet förlängas?
   • Eller variationsintervall
   • Uppskattad tidpunkt för senare kontrakt, då det är fråga om varuupphandlings- eller tjänstekontrakt som förnyas
  • NejII.3) Upphandlingskontraktets löptid eller tidsram för slutförande


Anvisning för HILMA

 • I punkten ska upphandlingskontraktets löptid anges om den redan är känd.


 • Ange vid behov upphandlingskontraktets löptid eller tidsram för slutförande

Ange nytt upphandlingskontrakt


* Välj "Lägg till nytt”1) Beskrivning


 • Ange en benämning för upphandlingskontraktets objekt*
 • Ange delnummer
 • Ge en kort beskrivning (max teckenantal i fältet är 4 000)


2) Gemensamma upphandlingskoder (CPV)


Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.

 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
 • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan.
 • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
 • För huvudobjektet kan man också välja frivilliga tilläggsobjekt med plusknapparna i fältet


3) Mängd eller omfattning


Ange kontraktets mängd och omfattning vid behov

 • Beskrivning (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Uppskattat värde eller prisintervall utan moms4) Uppgifter om startdatum för upphandlingsförfarandet och/eller kontraktets längd

 • Ange uppgifterna om startdatum för upphandlingsförfarandet och kontraktets längd vid behov5) Ytterligare information om delar

 • Ange vid behov ytterligare information om kontraktets delar (max teckenantal i fältet är 4 000)III.1) Villkor relaterade till upphandlingskontrakt


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten ska ange de säkerheter och garantier, eventuella finansierings- och betalningsvillkor samt övriga särskilda villkor (inkl. villkor relaterade till informationssäkerhet, försörjningsberedskap eller konkurrensutsättning av underleverantörer) som ställs på anbudssökande eller anbudsgivare.
 • Punkt III.1.3 fylls endast i om man av en grupp kräver en viss juridisk form under kontraktsperioden enligt 56 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, om det behövs för att upphandlingskontraktet ska kunna fullgöras på behörigt sätt. Den upphandlande enheten får inte kräva att grupper av sökande eller anbudsgivare ska anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud eller en anbudsansökan, men krav på en viss juridisk form kan ställas på en grupp under kontraktsperioden. Den upphandlande enheten ska också beakta vad som föreskrivs om anbudssökandenas eller anbudsgivarnas juridiska form i 55 § 1 mom. i upphandlingslagen.
 • Enligt 40 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling särskilda villkor fastställas för genomförandet av upphandlingskontraktet. Villkoren kan avse särskilt informationssäkerhet, försörjningstrygghet, underleverantörskontrakt, miljöaspekter och sociala aspekter. Villkoren ska vara icke-diskriminerande och följa gemenskapens regelverk.


III.1.1) Säkerheter och garantier som krävs

 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.1.2) De viktigaste finansierings- och betalningsvillkoren och/eller hänvisning till relevanta bestämmelser

 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.1.3) Juridisk form som krävs av en grupp av ekonomiska aktörer som väljs till avtalspart

 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.1.4) Andra särskilda villkor som ställs på genomförandet av upphandlingen, i synnerhet avseende leveranssäkerhet och dataskyddAnvisning för HILMA

 • Enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling har den upphandlande enheten rätt att ställa särskilda villkor relaterade till genomförandet av sektorns upphandlingar. Dessa utgörs av villkor relaterade till informationssäkerhet (41 och 54 §), försörjningstrygghet (42 §) samt underleverantörskontrakt (62 §). Den upphandlande enheten ska meddela om dessa villkor i upphandlingsannonsen eller anbudsinfordran.


 • Välj vid behov
  • Ja
   • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.1.5) Information om säkerhetsutredning

 • Välj datum i fältet vid behoIII.2) Villkor för deltagande


Anvisning för HILMA

 • Förfaranden som tillämpas på försvars- och säkerhetsupphandling är selektivt förfarande och förhandlat samt på särskilda grunder konkurrenspräglad dialog. Om den upphandlande enheten ställer lämplighetskrav ska de nämnas i upphandlingsannonsen. Endast anbudssökande som uppfyller de ställda lämplighetskraven kan delta i den egentliga konkurrensutsättningen. Kraven och intygandet av att de uppfylls ska anknyta till anbudsgivarens möjligheter att genomföra upphandlingen och de ska anpassas till upphandlingsobjektet. Den upphandlande enheten ska räkna upp de intyg och utredningar som anbudssökandena eller anbudsgivarna ska lämna in för bedömning av lämpligheten.
 • I 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling föreskrivs dessutom om obligatoriska uteslutningsgrunder och i 48 § om uteslutningsgrunder som är föremål för prövning. Även om den upphandlande enheten kan tillämpa dessa uteslutningsgrunder enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling utan att meddela om den i upphandlingsannonsen, rekommenderas det att de meddelas i annonsen.
 • I synnerhet i situationer där minimikraven används som objektiva grunder för att begränsa antalet anbudssökande i selektivt förfarande och förhandlat förfarande samt konkurrenspräglad dialog är det viktigt att nämna kraven.


III.2.1) De ekonomiska aktörernas personliga situation, även krav på införande i yrkes- eller handelsregister

 • Uppgifter och formaliteter utifrån vilka uppfyllandet av kraven kan bedömas
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Grunder för underleverantörers personliga situation (som kan leda till avslag), även yrkes- eller handelsregister
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.2.2) Ekonomisk och finansiell situation

 • Uppgifter och formaliteter utifrån vilka uppfyllandet av kraven kan bedömas
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Eventuella minimikrav
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


Miniminivå(er) för standarder som eventuellt krävs

 • Uppgifter och formaliteter utifrån vilka uppfyllandet av kraven kan bedömas
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Eventuella minimikrav
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.2.3) Teknisk prestationsförmåga


Anvisning för HILMA

 • I 53 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling föreskrivs om krav relaterade till teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer som den upphandlande enheten kan ställa på anbudssökande och anbudsgivare.


 • Uppgifter och formaliteter utifrån vilka uppfyllandet av kraven kan bedömas
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Eventuella minimikrav
  • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.2.4) Reserverade upphandlingskontrakt


Anvisning för HILMA

 • Med uttrycket arbetscentral och program för skyddad anställning avses arbetscentraler och program för skyddad anställning enligt 11 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
 • En upphandlande enhet kan reservera rätten att delta i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande enheter. En upphandlande enhet kan också föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor. Företag som avses i lagen om sociala företag (1351/2003) kan uppfylla dessa förutsättningar enligt upphandlingslagen.


 • Välj vid behov
  • Kontraktet har avgränsats till arbetscentraler
  • Genomförandet av kontraktet har avgränsats till program för skyddad anställningIII.3) Upphandlingskontraktens särskilda villkor för tjänster


III.3.1) Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkeskategori


Anvisning för HILMA

 • Om utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkeskategori ska den upphandlande enheten meddela det i denna punkt. Samtidigt meddelas på vilka lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter förbehållet baserar sig på.


 • Välj vid behov
  • Ja
   • På vilka lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter baserar sig förbehållet på?


III.3.2) Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten kan med stöd av 55 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling vid tjänsteupphandling och byggentreprenader samt vid sådan varuupphandling som omfattar monterings- och installationsarbeten ålägga anbudssökandena eller anbudsgivarna att i anbudet eller anbudsansökan uppge namnen på de personer som ansvarar för att tjänsten eller byggentreprenaden utförs och deras yrkesmässiga kvalifikationer.


 • Välj vid behov
  • Ja
  • NejIV.1) Förfarandets karaktär


IV.1.1) Förfarandets karaktär *


Anvisning för HILMA

 • I punkten Förhandlingsförfarande kan man ange att anbudssökandena redan har valts. Detta gäller främst situationer där man genom selektivt förfarande inte har fått ett enda anbud som kan godkännas.


 • Välj förfarandets karaktärIV.1.2) Begränsningar för antalet aktörer som får infordran av anbud eller deltagande


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten kan begränsa antalet anbudssökande i konkurrensutsättningen. Ett minimiantal anbudssökande kan anges och även ett maximiantal om det är motiverat. Antalet anbudssökande ska dock vara tillräckligt stort för att garantera konkurrensen. Om ett begränsat antal lämpliga anbudssökande väljs till konkurrensutsättningen ska den upphandlande enheten utöver att antalet anbudssökande är begränsat meddela objektiva och icke-diskriminerande valkriterier för anbudssökande.
 • Enligt 20 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling ska vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog minst tre anbudssökande inbjudas, om inte antalet lämpliga sökande är lägre.


 • Ange vid behov
  • Planerat antal aktörer
  • Planerat minimiantal och i tillämpliga fall maximiantal
  • Objektiva grunder för varför ett begränsat antal anbudssökande väljsIV.1.3) Begränsning av antalet aktörer i förhandlingar

Obs! Blir valbart när man valt förhandlat förfarande


Anvisning för HILMA

 • Enligt 21 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling kan förhandlingarna ske i successiva steg så att antalet anbud som deltar i förhandlingarna under förhandlingen minskas på grundval av kriterier för jämförelse av anbuden.


 • Välj Ja eller Nej vid behov
IV.2) Tilldelningskriterier


IV.2.1) Tilldelningskriterier


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten ska meddela om tilldelningskriteriet för anbudet är det lägsta priset eller det totalekonomiskt förmånligaste anbudet. Jämförelsegrunderna för det totalekonomiskt förmånligaste anbudet kan meddelas i upphandlingsannonsen eller anbudshandlingarna. Enligt 34 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling kan anbudets jämförelsegrunder och deras relativa viktning eller ett skäligt variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioriteringsordning finnas i upphandlingsannonsen. Den upphandlande enheten kan specificera och precisera sina jämförelsegrunder i handlingarna om anbudsinfordran, dock utan att ändra meddelade uppgifter.


 • Välj vid behov
  • Lägsta pris
  • Det totalekonomiskt förmånligaste anbudet med beaktande av grunder som beskrivits i förfrågningsunderlag, anbudsinfordran eller inbjudan till förhandlingar
  • Det ekonomiskt förmånligaste anbudet med beaktande av nedan beskrivna grunder (grunder för kontraktstilldelning borde meddelas enligt viktning eller prioritetsordning när viktning bevisligen inte är möjlig)
   • Lägg till radIV.3) Administrativa uppgifter


Referensnummer som den upphandlande enheten gett handlingarna


Anvisning för HILMA

 • Även till exempel ID- eller diarienummer anges. Verbalt ID kan också anges.


 • Ange uppgiften vid behov.


IV.3.2 Tidigare offentliggörande angående samma upphandling


Anvisning för HILMA

 • Om tillexempel en förhandsannons har publicerats om upphandlingen lägger man till uppgifterna om förhandsannonsen i EU:s officiella tidning.


 • Välj vid behov om annonsen om upphandlingskontraktet har publicerats tidigare
  • Ja
   • Lägg till rad


IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling


Tidsfrist för framläggande av eller tillgång till handlingarna

 • Ange vid behov tidsfrist för framläggande av eller tillgång till handlingarnaHandlingarna är avgiftsbelagda

 • Välj vid behov om handlingarna är avgiftsbelagda
  • Ja
   • Pris
   • Betalningsvillkor och -sättIV 3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller ansökan om deltagande *


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten meddelar en bindande tidsfrist inom vilken anbudet eller ansökan om deltagande ska vara den upphandlande enheten till handa. I HILMA arkiveras annonserna utifrån det datum som angetts i denna punkt en gång i dygnet.


 • Ange sista datum för mottagande av anbud eller ansökan om deltagandeIV 3.5) Dag då anbudsinfordran eller begäran om deltagande skickas till valda anbudssökande

 • Ange dag då anbudsinfordran eller begäran om deltagande skickas till valda anbudssökandeIV.3.6) Språk på vilka anbud eller ansökan om deltagande kan upprättas


Anvisning för HILMA

 • Välj minst ett språk. Den upphandlande enheten har rätt att välja språk på vilket anbuden ska inlämnas. Den upphandlande enheten kan också acceptera anbud på andra språk än finska eller svenska.


 • Välj på vilka språk anbud eller ansökningar om deltagande kan lämnas inVI.1) Detta är en återkommande upphandling


 • Väj om det är en återkommande upphandling
  • Ja
   • Ange vid behov ytterligare information om den uppskattade publiceringstidpunkten för senare annonser (max 4 000 tecken)


Anvisning för HILMA

Fritt fält i vilket den upphandlande enheten kan ange kompletterande information om upphandlingen.
VI.3) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


VI.4) Överprövningsförfaranden

 • Välj vid behov ”adress” och fyll i adressuppgifterna
 • Om du väljer ”Återställ marknadsdomstolens kontaktuppgifter” kommer marknadsdomstolens uppgifter från systemet.


VI.4.2) Exakta uppgifter om tidsfrister för ändringssökande


Anvisning för HILMA

 • Ansökan ska lämnas till marknadsdomstolen inom 14 dagar från att anbudsgivaren fått skriftlig information om avgörandet i konkurrensutsättningen och dess grunder samt en skriftlig anvisning för hänskjutandet av ärendet till marknadsdomstolen.
 • Anbudsgivare kan dessutom yrka på upphandlingsrättelse enligt 83 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.
 • Upphandlande enheter är också skyldiga att vid delgivandet av upphandlingsbeslut informera om möjligheten att söka ändring.


 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


VI.4.3) Enhet där information om ändringssökande är tillgänglig

 • Välj vid behov "Ange enhet där information om ändringssökande är tillgänglig”
  • Fyll i uppgifterna om enheten