II.1) Upphandlingens omfattning

 

Anvisning för HILMA:

Ange en kort benämning som den upphandlande enheten valt och som beskriver upphandlingshelheten. Benämningen fungerar som sökord när leverantörer söker upphandlingar som offentliggjorts i HILMA.

 • Ange ett namn för upphandlingen
 • Ange vid behov ett referensnummer för upphandlingen (OBS! Numret är inte upphandlingens ID)

 


II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

 

Anvisning för HILMA: 

 • Det är obligatoriskt att använda CPV-koder. De gemensamma CPV-koderna (Common Procurement Vocabulary) används för att specificera upphandlingen.
 • CPV-koden kan hämtas till annonsen antingen med hjälp av ordsökning eller genom att välja lämplig CPV-kod i kodförteckningen. CPV-kodernas klassificeringssystem baserar sig på ett träddiagram med 5 siffernivåer. Ju fler siffror man väljer, desto mer detaljerat definieras upphandlingsobjektet.
 • Med hjälp av CPV-koder får potentiella leverantörer snabbt specificerade uppgifter om upphandlingar inom den egna sektorn i HILMA och databasen TED. I praktiken använder anbudsgivarna en hel del så kallade profiltjänster, via vilka anbudsgivarna automatiskt får annonser om på förhand fastställda produktgrupper.
 • CPV-koderna omfattar också en så kallad kompletterande vokabulär, men det är inte obligatoriskt att använda den. En upphandlande enhet kan dock använda den kompletterande vokabulären för att specificera upphandlingen ytterligare.


 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner. 
  • Välj kod genom att kryssa för rutan. 
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen. 
  • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan. 
  • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.


 

II.1.3) Typ av avtal

 • Välj typ av avtal 

 

II.1.4) Kort beskrivning

* Denna punkt finns inte i alla formulär.

 

Anvisning för HILMA: 

I denna punkt beskrivs i korthet och på en allmän nivå upphandlingsobjektet och dess huvuddrag. I punkt II.2.4 anges noggrannare beskrivningar av upphandlingsobjektet.

 • Ange en kort beskrivning av upphandlingsobjektet (högst 1 000 tecken)

 

 

II.1.5) Uppskattat totalt värde

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange den beräknade totalkostnaden för upphandlingen


 

 

II.1.6) Uppgifter om delar

 

Anvisning för HILMA: 

Den upphandlande enheten kan besluta att anbudsgivarna får lämna in delanbud. Om denna möjlighet ska man alltid informera i upphandlingsannonsen, annars får delanbud inte godkännas senare under förfarandet. Om delanbud godkänns ska den upphandlande enheten fylla i uppgifterna om delarna i del II.2 i annonsformuläret. Flera exemplar av uppgifterna om delarna fylls i. Dessutom ska den upphandlande enheten meddela om anbudet endast kan gälla en del/en eller flera delar/alla delar (endast ett alternativ väljs).

 

Välj om kontraktet har uppdelats i delar:

 

 • Ja
 • Kontraktets delar upphandlingsobjektets delområden kopplas till varandra 
  • Om du valt: Kontraktsdelar och delområden relaterade till upphandlingsobjekt är kopplade till varandra. OBS! Om kontraktet har indelats i delar skapas automatiskt ett motsvarande delområde för kriterierna för upphandlingsobjektet när man lägger till en ny kontraktsdel. Denna funktion fungerar också tvärtom (nytt delområde → ny kontraktsdel). Även när man raderar en kontraktsdel eller ett delområde påverkar raderingen varandra.
  • Om du inte valt: koppling saknas, dvs. kontraktsdelarna uppdateras inte för delområdena för upphandlingsobjektets kriterier

 

Anbuden kan gälla

 • Maximalt antal delar som beviljats en anbudsgivare  OBS! Detta val fastställer inte om anbud tillåts enligt delområde. Välj detta alternativ i "Information om anbudstjänsten - anbud enligt område är tillåtna".
  • Ange antal 
 • Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att ingå kontrakt som kombinerar följande delar eller grupper av delar 
  • Ange förklaring
II.2.2) CPV-tilläggskod(er)

 

Anvisning för HILMA:

 • Här kan du utöver den huvudsakliga CPV-koden för upphandlingens huvudsakliga objekt som angetts i punkt II.1.2 dessutom ange preciserande CPV-koder för upphandlingsobjektet.
 • Här kan du ange tilläggskoder som beskriver upphandlingsobjektet till exempel om upphandlingen omfattar flera tjänster eller varor.
 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner. 
  • Välj kod genom att kryssa för rutan. 
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen. 
  • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan. 
  • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt. 


II.2.3) Prestationsställe

 

Anvisning för HILMA: 

 • Välj i hierarkin den NUTS-regionkod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) som motsvarar platsen för genomförandet.
 • NUTS-koderna har fyra nivåer: den högsta är staten, och den lägsta landskapen. Välj NUTS-kod på en tillräckligt allmän nivå, till exempel statlig nivå. NUTS-koderna betjänar leverantörer, som med hjälp av dem kan avgränsa upphandlingar enligt platsen för genomförandet.
 • Platsen för genomförandet av upphandlingen kan preciseras i fältet för fri text där exakta adressuppgifter kan anges

Välj upphandlingens huvudsakliga prestationsställe (NUTS-kod) i fönstret som öppnas med knappen.
 

 • Lägg till rad 
 • Komplettera vid behov uppgifterna om det huvudsakliga prestationsstället (max 200 tecken)

 

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen  

 

Anvisning för HILMA: 

Här kan upphandlingsobjektet beskrivas mer exakt och minimikrav på den anges.

 • Ange en exakt beskrivning av upphandlingsobjektet (högst 4000 tecken)

II.2.5) Grunder för upprättande av upphandlingsavtal

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

Anvisning för HILMA:

 • Den upphandlande enheten ska ange om valet av anbud styrs av bästa förhållande mellan pris och kvalitet, lägsta kostnader eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet som utgör grunden för ekonomisk förmånlighet. Jämförelsegrunderna för det ekonomiskt mest förmånliga anbudet kan anges i upphandlingsannonsen eller alternativt i handlingarna om anbudsförfrågan, om priset inte är den enda jämförelsegrunden. Om grunderna anges i handlingarna om anbudsförfrågan väljer man ”priset är inte den enda grunden för beviljande, och alla grunder nämns endast i upphandlingshandlingarna”. Om grunderna anges i upphandlingsannonsen väljer man ”grunder som nämns nedan”.
 • När man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska utöver pris- eller kostnadsgrunden ange kvalitativa jämförelsegrunder. För att ange kvalitativa grunder ska man fylla i punkten ”kvalitativa grunder”. Enligt lagen om offentlig upphandling kan anbudets jämförelsegrunder och deras relativa viktning eller ett skäligt variationsintervall eller i undantagsfall jämförelsegrundernas prioriteringsordning finnas i upphandlingsannonsen.
 • Om den enda jämförelsegrunden är lägsta pris när det gäller ekonomisk förmånlighet ska man inte fylla punkten om viktning. Viktningen är då alltid automatiskt 100 %.

 

Välj grunderna för upprättande av upphandlingsavtal
 

 • Nedan nämnda grunder
 • Priset är inte den enda grunden för beviljande, och alla grunder nämns endast i upphandlingshandlingarna”.
  • Om du väljer ”Priset är inte den enda grunden för beviljande, och alla grunder nämns endast i upphandlingshandlingarna” ska du gå till punkt II.2.6)


 

Nedan nämnda grunder

Definiera grunderna (kostnader, pris eller kvalitet) enligt alternativen nedan:

 

1) Kostnadsgrund (när livscykelkostnader används)

BILD: Efter valet aktiveras "Lägg till rad". Lägg till rad och ange namnet på grunden och viktningen

 


 

2) Pris

 • Definieras hur priset viktas

BILD: Om endast lägsta pris används ska punkten om viktning lämnas tom

 

 

3) Kvalitetsgrund (om man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet)

 • Efter valet aktiveras "Lägg till rad".
  • Ange kvalitetsgrund och viktning

BILD: Efter valet aktiveras "Lägg till rad". Lägg till rad och ange namnet på grunden och viktningen

 

 

 BILD: Om jämförelsegrunden är förhållandet mellan pris och kvalitet ska du fylla i punkten enligt exemplet. I exemplet är prisgrunden 60 % och kvalitetsgrunden 40 %.


 

II.2.6) Estimerat värde

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 • Ange estimerat värde på upphandlingen 
  • Du kan ändra valuta

 

 

II.2.7) Avtalets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets längd

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

Anvisning för HILMA:

 • I punkten anges avtalets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets eller det dynamiska upphandlingssystemets längd när det är fråga om ett avtal eller system som gäller en viss tid. Om avtalet har en option eller andra förlängningsmöjligheter ska man fylla i punkten ”Detta avtal kan förlängas” och beskriva detaljerna om förlängningsmöjligheten (bl.a. i vilka situationer avtalet kan förlängas och hur länge). 


 

 • Ange avtalets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets längd
  • Om du väljer "Detta avtal kan förlängas” ska du också ange ytterligare information i "Beskrivning av förlängning av avtalet"

II.2.8) Giltighetstid för kvalificeringssystemet

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

Ange kvalificeringssystemets giltighetstid.

 • Start-/slutdatum
 • Ej fastställd

Ange vid behov ytterligare information i fältet "Möjligheter relaterade till bedömningen av uppfyllandet av kraven".

 

 

II.2.9) Uppgifter om begränsningar för antalet inkallade leverantörer (med undantag för öppna förfaranden)

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

Anvisning för HILMA:

 • Med undantag för öppet förfarande kan den upphandlande enheten begränsa antalet anbudssökande i konkurrensutsättningen. Ett minimiantal anbudssökande kan anges och även ett maximiantal om det är motiverat. Antalet anbudssökande ska dock vara tillräckligt stort för att garantera konkurrensen. Om ett begränsat antal lämpliga anbudssökande väljs till konkurrensutsättningen ska den upphandlande enheten utöver att antalet anbudssökande är begränsat meddela objektiva och icke-diskriminerande valkriterier för anbudssökande.
 • I selektivt förfarande ska man inkalla minst fem och i förhandlingsförfarande minst tre kandidater, förutsatt att antalet lämpliga kandidater inte är färre.

 

Ange de uppgifter som behövs

 • Välj planerat antal aktörer 
 • Minsta antal 
 • Största antal 

Motivera varför ett begränsat antal anbudssökande väljs

II.2.10) Information om olika alternativ

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

Anvisning för HILMA: 

 • Enligt lagen om offentlig upphandling kan en upphandlande enhet tillåta alternativa anbud när kriteriet för valet är att anbudet är det totalekonomiskt mest fördelaktiga. En förutsättning är att det i upphandlingsannonsen meddelas att alternativa anbud är tillåtna. Alternativ får inte godkännas om det i upphandlingsannonsen meddelats att de inte tillåts. Den upphandlade enheten ska tillräckligt exakt meddela hur alternativa anbud ska struktureras. Om alternativa anbud accepteras bör minimikraven på dem meddelas i handlingarna om anbudsinfordran.

 

 • Välj vid behov ”Olika alternativ accepteras”


Information om möjligheter till ytterligare upphandling
* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

Anvisning för HILMA: 

 • Om den upphandlande enheten meddelar att tilläggsbeställningar är möjliga beskrivs optionerna och anges ett preliminärt tidsschema för dem i punkterna om tilläggsbeställningar i formuläret. Enligt lagen om offentlig upphandling kan en upphandlande enhet göra en direktupphandling om det är fråga om ett nytt kontrakt med den ursprungliga leverantören som motsvarar den tidigare upphandlingen. För direkt upphandling ställs då vissa ytterligare villkor.

 

 • Välj vid behov ”Möjligheter till ytterligare upphandling”  
 • Om du väljer ”Möjligheter till ytterligare upphandling” öppnas ett fönster i vilket de begärda uppgifterna ska anges II.2.12) Information om elektroniska förteckningar
* Denna punkt finns inte i alla formulär

 • Välj vid behov ”Anbuden ska inlämnas som eller omfatta elektroniska förtecknar” II.2.13) Information om Europeiska unionens fonder


Anvisning för HILMA: 

 • I denna punkt anges främst för statistiska syften information om upphandlingen anknyter till ett projekt eller program som finansieras med Europeiska unionens medel. Det kan till exempel vara fråga om en upphandling som involverar medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Europeiska socialfonden. I formuläret kan du mer exakt beskriva fondernas andel av upphandlingen. Välj om upphandlingen anknyter till ett projekt och/eller program som finansieras med Europeiska unionens medel  

 

 • Om du väljer ”Ja” ska du ange projektets eller referens i fältet som öppnas

 

 

II.2.14) Ytterligare information

* Denna punkt finns inte i alla formulär

 

 • Ange vid behov ytterligare information om upphandlingen (högst 400 tecken)