Upphandlingskategori *

Anvisning för HILMA

 • Välj upphandlingskategori som bästa beskriver objektet för förhandsmeddelandet. Ett separat förhandsmeddelande fylls i för byggentreprenader, varuupphandling respektive tjänsteupphandling.


Välj upphandlingskategori

 • Byggentreprenad
 • Upphandling av varor
 • TjänsteUpphandlande myndighet/enhet


Välj upphandlande myndighet/enhet

 • Ej vald
 • Upphandlande enhet
 • Upphandlande enhet, specialbranscher


Obs! Valet av upphandlande enhet och upphandlande enhet (specialbranscher) påverkar inmatningsfälten i punkterna I.2) Typ av upphandlande myndighet och I.3) Huvudsaklig bransch.I.1) Namn och adresser


Anvisning för HILMA:

 • I denna punkt anges den upphandlande enhetens kontaktuppgifter. Upphandlande enheter är enligt upphandlingslagen statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter, statliga affärsverk och offentligrättsliga organ eller varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet som avses ovan till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.
 • I formuläret kan man som upphandlande enhet även ange ett tillfälligt eller bestående samarbetsorgan som grundats för upphandling eller en upphandlande enhet som ansvarar för förfarandet för de andras räkning (s.k. upphandlingsring). Om upphandlingen genomförs av flera upphandlande enheter tillsammans ska meddelandet innehålla minst extra kontaktuppgifter för de deltagande upphandlande enheterna.


 • Kontaktuppgifterna är ifyllda på förhand enligt uppgifterna i systemet, och de kan redigeras vid behov.


NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


Anvisning för HILMA:

 • I kontaktuppgifterna anges också NUTS-regionkoden (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) som anger var den upphandlande enheten finns. NUTS-koderna har fem nivåer: den högsta är staten, och den lägsta kommunerna. NUTS-koderna betjänar leverantörer, som med hjälp av dem kan avgränsa upphandlingar enligt den upphandlande enhetens läge.


 • Välj upphandlingens huvudsakliga prestationsställe (NUTS-kod) i fönstret som öppnas med knappen.
 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
 • Du kan radera en kod i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappen.


Övriga adresser

 • Ovan nämnda adress
 • Annan adress
 • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter.I.2) Typ av upphandlande enhet

Punkten ska fyllas i om man i punkten "Upphandlande myndighet/enhet" har valt "Upphandlande enhet"Anvisning för HILMA

 • Som bransch väljs den bransch som bäst beskriver den upphandlande enhetens verksamhet. Syftet med uppgifterna är att få en bild av de förvaltningssektorer som gör upphandlingar.
 • Om en upphandlande enhet gör en upphandling för en annan enhets räkning ska även detta framgå av upphandlingsannonsen och handlingarna om anbudsinfordran. En upphandlande enhet gör en upphandling för en annan enhets räkning till exempel som inköpscentral enligt 10 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling, som upphandlingsring eller i samband med andra motsvarande uppdrag.


 • Välj typ av upphandlande enhet
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.I.3) Huvudsaklig bransch

Punkten ska fyllas i om man i punkten "Upphandlande myndighet/enhet" har valt "Upphandlande enhet, specialbranscher"

 • Välj huvudsaklig bransch
 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan angesI.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar

 • Välj om upphandlingskontraktet tilldelas på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar
 • Om du väljer Ja kan du lägga till uppgifter med plus-ikonen
 • Lägg till kontraktII.1) Benämning som den upphandlande myndigheten/enheten gett kontraktet


Anvisning för HILMA

 • Ange en kort benämning som den upphandlande enheten valt och som beskriver upphandlingsobjektet. Benämningen fungerar som sökord när leverantörer söker offentliga upphandlingar i HILMA och databasen TED.


II.1.1) Benämning som den upphandlande myndigheten gett kontraktet *


Anvisning för HILMA

 • Ange en kort benämning som den upphandlande enheten valt och som beskriver upphandlingsobjektet. Benämningen fungerar som sökord när leverantörer söker offentliga upphandlingar i HILMA och databasen TED.


 • Ange kontraktets benämning.II.2 Typ av kontrakt samt plats för utförande, leverans eller prestation


Anvisning för HILMA

 • Välj typ av kontrakt (varor, tjänster eller byggentreprenader) och ange information om stället för genomförandet.


 • Lägg huvudsaklig plats för utförande, leverans eller prestationII.3) Information om ramavtal

 • Välj om annonsen anknyter till ingående av ramavtalII.4 Kort beskrivning av byggentreprenadens karaktär och omfattning eller värdet på varupphandlingen eller tjänsterna


Anvisning för HILMA

 • Den upphandlande enheten lämnar en kort redogörelse för byggentreprenadens karaktär och omfattning. Det uppskattade värdet på upphandlingen utan moms kan anges antingen som en prisuppskattning eller ett prisintervall. Vid beräkningen av det uppskattade värdet på upphandlingen ska eventuella optioner beaktas. I 16–18 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling finns detaljerad information om beräkning av upphandlingens totala värde.
 • Om upphandlingen uppdelas i delar ska ett separat exemplar av bilaga B fyllas i för varje avsnitt i kontraktet (Bilaga B: Uppgifter om delar). Den upphandlande enheten ska också tydligt ange vilka delanbud som godkänns.Kort beskrivning *

 • Ange en kort beskrivning i fältet


Uppskattat värde eller prisintervall utan moms *

 • Ange uppskattat värde eller prisintervall utan moms


Kontraktet har uppdelats i delar

 • Välj om kontraktet har uppdelats i delar
II.5) Gemensamma upphandlingskoder (CPV)


Anvisning för HILMA:

 • Det är obligatoriskt att använda CPV-koder. De gemensamma CPV-koderna (Common Procurement Vocabulary) används för att specificera upphandlingen.
 • CPV-koden kan hämtas till annonsen antingen med hjälp av ordsökning eller genom att välja lämplig CPV-kod i kodförteckningen. CPV-kodernas klassificeringssystem baserar sig på ett träddiagram med 5 siffernivåer. Ju fler siffror man väljer, desto mer detaljerat definieras upphandlingsobjektet.
 • Med hjälp av CPV-koder får potentiella leverantörer snabbt specificerade uppgifter om upphandlingar inom den egna sektorn i HILMA och databasen TED. I praktiken använder anbudsgivarna en hel del så kallade profiltjänster, via vilka anbudsgivarna automatiskt får annonser om på förhand fastställda produktgrupper.
 • CPV-koderna omfattar också en så kallad kompletterande vokabulär, men det är inte obligatoriskt att använda den. En upphandlande enhet kan dock använda den kompletterande vokabulären för att specificera upphandlingen ytterligare.Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.

 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
 • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan.
 • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
 • För huvudobjektet kan man också välja frivilliga tilläggsobjekt med plusknapparna i fältet


II.6 Planerat startdatum för upphandlingsförfarandet och kontraktets längd

 • Ange planerat startdatum för upphandlingsförfarandet och kontraktets längd vid behovII.7 Ytterligare information


Anvisning för HILMA

 • Fält för fritt formulerad ytterligare information om upphandlingen. Den upphandlande enheten kan till exempel meddela och lämna ytterligare information om tilläggsbeställningar enligt 23 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.


 • Ange vid behov ytterligare information om objektet för upphandlingskontraktet (max teckenantal i fältet är 4 000)Ange nytt upphandlingskontrakt

 • Välj "Lägg till nytt”1) Beskrivning

 • Ange en benämning för upphandlingskontraktets objekt*
 • Ange delnummer
 • Ge en kort beskrivning (max teckenantal i fältet är 4 000)2) Gemensamma upphandlingskoder (CPV)

 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner.
 • Välj kod genom att kryssa för rutan.
 • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
 • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan.
 • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.
 • För huvudobjektet kan man också välja frivilliga tilläggsobjekt med plusknapparna i fältet


3) Mängd eller omfattning

 • Ange kontraktets mängd och omfattning vid behov
 • Beskrivning (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Uppskattat värde eller prisintervall utan mom4) Uppgifter om startdatum för upphandlingsförfarandet och/eller kontraktets längd

 • Ange uppgifterna om startdatum för upphandlingsförfarandet och kontraktets längd vid behov5) Ytterligare information om delar

 • Ange vid behov ytterligare information om kontraktets delar (max teckenantal i fältet är 4 000)III.1) Villkor relaterade till upphandlingskontrakt


III.1.2) De viktigaste finansierings- och betalningsvillkoren och/eller hänvisning till relevanta bestämmelser

 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


III.2) Villkor för deltagande


Anvisning för HILMA

 • Med uttrycket arbetscentral och program för skyddad anställning avses arbetscentraler och program för skyddad anställning enligt 11 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling. En upphandlande enhet kan reservera rätten att delta i ett anbudsförfarande för arbetscentraler eller motsvarande enheter.
 • En upphandlande enhet kan också föreskriva att kontrakten ska fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning, om majoriteten av de berörda arbetstagarna är personer med funktionshinder som på grund av funktionshindrets art eller svårighet inte kan utöva yrkesverksamhet på normala villkor. Företag som avses i lagen om sociala företag (1351/2003) kan uppfylla dessa förutsättningar enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling.


III.2.1) Information om reserverade upphandlingskontrakt

 • Välj vid behov
VI.2) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)


VI.3) Information om allmänna bestämmelser


Skattelagstiftning (URL)

 • Ange de uppgifter som behövs i fälten för ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Ange den statliga enhets adress, kontaktpunkter och webbplats där man får information om beskattningen


Miljöskyddslagstiftn

 • Ange de uppgifter som behövs i fälten för ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Ange den statliga enhets adress, kontaktpunkter och webbplats där man får information om miljöskyddet


Arbetarskydd och arbetsförhållanden (URL)

 • Ange de uppgifter som behövs i fälten för ytterligare information (max teckenantal i fältet är 4 000)
 • Ange den statliga enhets adress, kontaktpunkter och webbplats där man får information om arbetarskyddet och arbetsförhållandena