OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Förhandsannonsering inom EU
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Förhandsmeddelande
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - FörhandsmeddelandeOm det i punkten Direktiv 2014/24/EU har valts "Den här underrättelsen är endast ett förhandsmeddelande" behöver den här delen inte fyllas i.


III.1) Villkor för deltagande


III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

 • Ange krav för behörighet att utöva yrkesverksamhet, också krav som gäller att höra till yrkes- och han-delsregister (max 4000 tecken)
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

 • Ta ställning till om du vill använda "Krav på dokument som gäller upphandlingen enligt det definie-rade"

Om alternativet inte väljs, anges:
 • "Lista över urvalsgrunder och en kort beskrivning av dem" (max 4000 tecken)
 • "Miniminivå på eventuella standarder som krävs" (max 4000 tecken)

III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
 • Ta ställning till om du vill använda "Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten"
  • Om alternativet inte väljs, anges:
   • "En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna" (max 4000 tecken)
   • "Eventuella minimistandardnivåer" (max 4000 tecken)


III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande

 • Ange vid behov förteckning over eller kortfattad beskrivnin av reglerna och kriterierna för deltagande.


III.1.5) Information om reserverade kontrakt

 • Ange vid behov uppgifterna om det reserverade upphandlingskontraktet

III.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

 • Välj " Utförande av tjänsten är förbehållet en betämd yrkesgrupp"
  • Om du väljer alternativet, ska du också fylla i punkten " Referensuppgifter för lagar, förord-ningar och förvaltningsbestämmelser som gäller ärendet            


III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt
 • Fyll vid behov i information som gäller genomförande av kontraktet (max 1000 tecken)

III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
 • Välj "Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet" vid behov