OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Förhandsannonsering inom EU      
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Förhandsmeddelande 
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - FörhandsmeddelandeOm det i punkten Direktiv 2014/24/EU har valts "Den här underrättelsen är endast ett förhandsmeddelande" kan man lägga till flera olika kontrakt i underrättelsen via punkten "Lägg till".


Lägg till

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1 Namn

 • Ge upphandlingen ett namn.
 • Ge upphandlingen ett referensnummer vid behov (obs! det här numret är inte upphandlingens id)II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt
II.1.3) Typ av kontrakt

 • Välj avtalstyp


II.1.4) Kort beskrivning

 • Ange en kort beskrivning av upphandlingen (max 1000 tecken)


II.1.5) Uppskattat totalt värde

 • Ange den beräknade totalkostnaden för upphandlingen


II.1.6) Information om delar

 • Ange om avtalet har delats upp i delar


 • Ja
  • Fyll i nödvändiga uppgifter i punkten "anbuden kan gälla"
 • Nej
  • Fyll i de uppgifter som öppnas på sidan (II.2.2 – II.2.14) Gå i anvisningen till punkt II.2.2

Anbuden kan gälla


 • Maximiantal delar som beviljas en anbudsgivare
  • Ange antal
 • Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att ingå avtal där man kombinerar följande delar eller grupper av delar
  • Skriv förklaring
II.3) Den beräknade tidpunkten för publicering av upphandlingsannonsen


 • Välj uppskattad publiceringsdag för underrättelsen i kalendern
II.2) Beskrivning

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt


 II.2.3) Plats för utförandeVälj den huvudsakliga orten för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öpp-nas via knappen

 • Lägg till rad
Fyll vid behov i huvudsaklig ort för genomförande (högst 200 tecken)II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

 • Ange en noggrann beskrivning av upphandlingen (max 4000 tecken)

II.2.5) Tildelingskriterier

 • Välj kriterier för uppgörande av upphandlingskontraktVälj "Nedan nämnda kriterier", och efter det sätts kriterier upp i anbudet (kostnadskriterium, pris eller kvali-tetskriterium) enligt nedan nämnda alternativ:


1) Kostnadskriterium (då man fyller i andra än livscykelkostnader)

 • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad"
  • Ange kriteriets namn och viktning2) Pris

 • Ange viktning för priset

3) Kvalitetskriterium (om man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet)


Då man väljer "Priset är inte det enda kriteriet för beviljandet och alla kriterier har nämnts endast i upphand-lingsdokumenten" flyttas man till punkt II.2.6).


II.2.6) Uppskattat värde


 • Ange den beräknade totalkostnaden för upphandlingen
  • valutan kan ändras vid behovII.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets löptid

 • Ange uppgifter om avtalets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets längd
 • När du väljer "Det här avtalet kan förlängas" ska du ange den tilläggsinformation som frågas efter ne-dan.II.2.10) Information om alternativa anbud

 • Välj vid behov "Olika alternativ godkänns"


II.2.11) Information om optioner

 • Välj vid behov "Ytterligare upphandlingsmöjligheter"
 • När du väljer "Ytterligare upphandlingsmöjligheter" ska du ange den tilläggsinformation som efterfrå-gas.II.2.13) Information om EU-medel

 • Ange om upphandlingen är relaterad till projekt och/eller program som finansieras med Europeiska unionens medel
  • Om du anger "Ja" ska du också ange projektets namn eller referens i det fält som öppnas.II.2.14) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 400 tecken)