I.1) Namn och adresser

* obligatoriska fält


 Anvisning för HILMA: 

 • I denna punkt anges den upphandlande enhetens kontaktuppgifter. Upphandlande enheter är enligt upphandlingslagen statens, kommunernas och samkommunernas myndigheter, evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan samt deras församlingar och övriga myndigheter, statliga affärsverk och offentligrättsliga organ eller varje upphandlare, om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en upphandlande enhet som avses ovan till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.
 • I formuläret kan man som upphandlande enhet även ange ett tillfälligt eller bestående samarbetsorgan som grundats för upphandling eller en upphandlande enhet som ansvarar för förfarandet för de andras räkning (s.k. upphandlingsring). Om upphandlingen genomförs av flera upphandlande enheter tillsammans ska meddelandet innehålla minst extra kontaktuppgifter för de deltagande upphandlande enheterna.

 

Kontaktuppgifterna är ifyllda på förhand enligt uppgifterna i systemet, och de kan redigeras vid behov. 

Organisationens NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Välj organisationens NUTS-kod i fönstret som öppnas med knappen.
  • Välj kod genom att kryssa för rutan.
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen.
  • Du kan radera en kod i formuläret genom att klicka på den röda papperskorgikonen.

Internetadress(er)

 • I Internetadress anges organisationens internetadress

 

 

Deltagande sammanslutningar

 • Välj "Lägg till kontaktuppgift”.
  • Ange sammanslutningens uppgifter genom att klicka på den blå pennikonen.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om sammanslutningen. 
   • Om du vill radera en sammanslutning från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.
 • Klicka på ”Välj sammanslutningar”.
  • I fönstret som öppnas ska du välja en eller flera sammanslutningar eller sammanslutningsgrupper som sparats på förhand. 
  • De valda sammanslutningarna listas i formuläret. 
   • Om du vill granska uppgifterna om en sammanslutning som lagts till ska du klicka på den blå pennikonen. Då visas uppgifterna i formuläret.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om sammanslutningen. 
   • Om du vill radera en sammanslutning från formuläret ska du klicka på den röda papperskorgikonen.

 

 

I.2) Gemensam upphandling

 

Anvisning för HILMA: 

 • I denna punkt anges om upphandlingen genomförs som gemensam upphandling av flera upphandlande enheter. Gemensam upphandling kan genomföras antingen via en separat enhet för gemensam upphandling, till exempel statliga Hansel Ab. Då anmäls både den gemensamma upphandlingen och användningen av en enhet för gemensam upphandling. Men om en gemensam upphandling genomförs utan en enhet för gemensam upphandling, till exempel som en så kallad upphandlingsring, fyller man endast i punkten där man meddelar att kontraktet innehåller gemensam upphandling. 
 • Om det är fråga om gemensam upphandling i vilken flera upphandlande enheter från ett EU- eller EES-land deltar (t.ex. en finländsk och en svensk upphandlande enhet), ska den upphandlingslag som tillämpas på upphandlingen anges. 
 • När gemensam upphandling används ska man i kontaktuppgifterna lägga till uppgifter om minst en ytterligare kontaktperson.

 

Välj vid behov uppgifter om den gemensamma upphandlingen

 • Kontraktet omfattar gemensam upphandling
  • Fyll vid behov i uppgifterna om den gemensamma upphandlingen 
 • Kontraktet ingås av den upphandlande enheten 

 

I.3) Kommunikation

* obligatoriska fält

 

Anvisning för HILMA: 

Enligt nya upphandlingslagen ska upphandlingshandlingarna, såsom anbudsförfrågan, i regel vara tillgängliga fullständigt, obegränsat och avgiftsfritt på internet. I undantagsfall som räknas upp i upphandlingslagen kan tillgången till upphandlingshandlingar begränsas. I denna punkt anges om handlingarna är tillgängliga på webben samt dessutom deras nätadress eller information om begränsning av tillgängligheten, varvid man ska ange den nätadress via vilken man får information om hur anbudsgivare får tillgång till upphandlingshandlingar med begränsad tillgänglighet.

 

 • Upphandlingshandlingarna är fullständigt, obegränsat och avgiftsfritt tillgängliga på adressen
  • Förvalt i adressfältet är adressen till din upphandlande organisations anbudsportal, och därför behöver uppgiften i detta fält inte redigeras. Uppgiften kan redigeras vid behov 
  • OBS! Om du av misstag raderar adressen får du den tillbaka i punkten "Palauta oletus URL” (Återställ förvald URL)
 • Upphandlingshandlingarnas tillgänglighet har begränsats. Ytterligare information finns på adressen
  • Ange adress (URL) 

Ytterligare information ges av

* obligatoriska fält

 

Anvisning för HILMA: 

I punkten anges var intresserade leverantörer får ytterligare information om upphandlingen. På denna punkt kan man hänvisa till den upphandlande enhetens kontaktuppgifter eller lägga till nya kontaktuppgifter för ytterligare information.
 

 • Ovan nämnda adress
 • Annan adress
  • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter.  

 

 

Anbuden eller ansökningarna om deltagande ska göras/inlämnas

 

Elektroniskt på adressen:

 • Systemet bildar en länk till anbudsinfordran. Denna adress fungerar som länk i HILMA-annonsen, och den leder anbudsgivaren till rätt anbudsinfordran i anbudsportalen. I allmänhet bör denna adress inte redigeras eller raderas.
  • OBS! Om du av misstag raderar adressen får du den tillbaka i punkten "Palauta oletus URL” (Återställ förvald URL)
    
 • Om anbud eller ansökningar om deltagande skickas per post:
  • Ej vald 
  • Till ovan nämnda adress 
  • Följande adress 
   • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter.  
 • Om den elektroniska kommunikationen kräver sådana verktyg och redskap som inte är allmänt tillgängliga. 
  • Ange den adress via vilken dessa redskap och verktyg kan laddas ner.


 

 

I.4) Typ av upphandlande myndighet

* obligatoriska fält

 

Välj karaktär hos den upphandlande enheten

 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.


 

 

I.5) Huvudsaklig bransch

* obligatoriska fält

 

Anvisning för HILMA: 

 • Som bransch väljs den bransch som bäst beskriver den upphandlande enhetens verksamhet.
 • Listan är främst avsedd för statistik och motsvarar FN:s COFOG-klassificering (Classification of the functions of Government) och motsvarar därför inte helt klassificeringen i upphandlingsdirektiven. Syftet med uppgifterna är dock att få en bild av de förvaltningssektorer som gör upphandlingar.

 

Välj huvudsaklig bransch

 • Om du väljer "Annan” öppnas ett fält i vilket uppgifter kan anges.