Processen för förhandlat förfarande är densamma i Upphandling såväl för normalt som konkurrerande förhandlat förfarande. 


1) inbjudan att delta

2) nödvändiga förhandlingsomgångar

3) infordran av anbud


Anvisningar för inbjudan att delta och infordran av anbud finns på sidan "Selektivt förfarande" (inbjudan att delta och infordran av anbud). OBS! Välj typ av upphandlingsförfarande förhadlat förfarande. Skapa och publicera förhandlingsomgång

Välj mall för förhandlingsrundan:

 • Använd underrättelsen från denna omgång som mall
  • Inbjudan att delta kopieras som mall för infordran av anbud
 • Välj en annan mall
  • Välj i sökvyn den infordran av anbud som du vill använda som mall
  • Ange sökord i fönstret och tryck på "Enter"-tangenten
 • Tom mallInfordran av anbud för förhandlingsomgång skapas på samma sätt som Nationell underrättelse. Eftersom det är fråga om en selektiv underrättelse har alla HILMA-obligatorier tagits bort.Publicera förhandlingsomgång


I publiceringsvyn måste du före publiceringen välja någondera av följande:

 • "Leverantörerna uppmanas att skicka in ett anbud"
  • Leverantörerna lämnar in anbud på vanligt sätt via Anbudstjänsten
 • "Inget anbud har begärts av leverantörer"
  • Funktionen Skicka anbud har dolts i Anbudstjänsten, eftersom man nu vill att leverantörerna endast bekantar sig med innehållet utan att de skickar svar/anbud • Underrättelsen publiceras endast för de leverantörer som utgående från inbjudan att delta har valts till förhandlat förfarande. De utvalda leverantörerna får ett e-postmeddelande med en direkt länk till ifrågavarande förhandlingsomgång. Via den länken kommer leverantören till leverantörsportalen där den kan granska informationen om förhandlingsomgången efter att ha loggat in på vanligt sätt.

OBS! Om förhandlingsomgången inte syns bland öppna infordran av anbud hos en användare som inloggad i företagets Anbudstjänst ska ni ta kontakt med supporten.Gallring bland deltagare i förhandlingsomgången och delgivning

 • När tidsfristen går ut behandlas förhandlingsomgången enligt den normala processen (se mottagna anbudoch den upphandlande enheten väljer leverantörer till anbudsomgången
  • Välj de leverantörer som har valts ovan och fortsätt
   • Genom att kryssa för de leverantörer, till vilka du vill skicka den egentliga infordran av anbud (mottagna ansökan om deltagande), eller
  • Välj leverantörer i jämförelsetabellen
   • Deltagarna väljs i jämförelsetabellsvyn (OBS! Kom ihåg att klicka leverantörsvalen i rutorna på raden "Välj som leverantör")  • Välj på fliken Rundor om du vill göra föreläggande och delgivning. Alternativen är:
  • Skicka en underrättelse om avslag till dem som avvisades (Detta alternativ visas endast om minst en anbudsgivare eller anbud markerats som oduglig.) 
   • det här alternativet skickar ett meddelande om avslag per e-post endast till de leverantörer som avslagits
   • mata in meddelandets rubrik och meddelandetext (standardtexten kan redigeras) och klicka till slut på "Skicka meddelande"
   • efter att du har skickat meddelandet går du över till skedet med infordran av anbud
  • Skapa ett interimbeslut och en underrättelse
  • Ange att interimsbeslut och meddelande inte görs
   • I det här alternativet skapas inga underrättelser, utan man går direkt över till följande skede
Innan du kan starta en ny runda ska du göra en delgivning eller anteckna att delgivning inte görs.Ny förhandlingsomgång eller övergång till egentlig anbudsomgång

På fliken Rundor väljer man om en ny förhandlingsrunda eller den egentliga anbudsrundan ska startas.

 • I vyn kan du granska de tidigare omgångarna (deltagandeomgång och förhandlingsomgångar)

Välj "Börja på en ny förhandlingsomgång"

 • Välj om det som mall för förhandlingsomgången används
  • Använd underrättelsen från denna omgång som mall
  • Välj en annan mall
  • Tom mall

Välj "Börja på en faktisk anbudsomgång"

 • Välj om det som mall för anbudsomgången används
  • Använd underrättelsen från denna omgång som mall
  • Välj en annan mall
  • Tom mall