Granska jämförelsetabell 


I jämförelsevyn över anbud/begäran om deltagande kan du granska alla inlämnade anbud/begäran om deltagande i den förvalda jämförelsevyn eller skapa egna jämförelsevyer. De egna jämförelsevyerna är alltid annonsspecifika, och du kan också välja den som standardvy. I systemet kan du granska jämförelsetabeller antingen via redigerings- eller granskningsvyn. Den annonsspecifika vyn är förvald, och du kan öppna den via redigerings- eller granskningsvyn. Du kan också spara en egen annonsspecifik jämförelsevy som standardvy för annonsen. Jämförelsetabellen öppnas alltid i den form som fastställts när anbudsförfrågan skapats. Jämförelsetabellens form påverkas av följande faktorer: 

 • Om det är fråga om total upphandling eller upphandling som indelats i delar 

 • Jämförelsegrund (lägsta pris, poängsättning eller rangordning) 

 • Begärda lämplighetskrav eller övriga villkor för anbudsgivaren (när man använder strukturerat ESPD) 

 • Upphandlingsobjekt och -kriterier 


Exempel på jämförelser finns här 


Redigera eller granska jämförelse 


Redigeringsvy för jämförelse 

Jämförelsetabellens redigeringsvy öppnar du genom att klicka på "Redigera jämförelsen". I redigeringsvyn kan man använda administrations- och redigeringsfunktioner i jämförelsetabellen (kommentarer, val av leverantör, manuell tilldelning av poäng, hantering av affärshemligheter, förkastande av anbud och preciseringen).  Se jämförelse 


Se jämförelser via anbudsförfrågans faktablad 

Jämförelsetabellens granskningsvy öppnar du genom att klicka på "Se jämförelsen" varefter du kan granska jämförelsetabellen men inte använda administrations- eller redigeringsfunktioner. 

 • Klicka på "Se jämförelsen" för att öppna granskningsvyn

 BILD: På faktabladet "Jämförelse av anbud" kan du välja på vilket sätt du vill granska jämförelsetabellen 


Se jämförelse via redigeringsvyn 

 • Välj "Se jämförelsen” uppe till vänster i jämförelsetabellen


BILD: På bilden visas optionen "Se jämförelsen" 


I jämförelsens granskningsvy kan du se jämförelsetabellen i alfabetisk ordning eller rangordning.

BILD: På bilden visas ordningsfunktionen i granskningsvyn Öppna administration av jämförelsevyer 


Administration av jämförelsevyer finns i både redigerings- och granskningsvyn för jämförelsevyerna. 

 • Välj ”Öppna administration av jämförelsevyer” 

 • Välj "Skapa ny jämförelsevy" eller 

 • Välj funktion i systemets standardvy 

  • Öppna jämförelsetabellen i pdf-format (affärshemligheter döljs) 

  • Öppna jämförelsetabellen i pdf-format (affärshemligheter visas) 

  • Öppna jämförelsetabellen i HTML-format (affärshemligheter döljs) 

  • Öppna jämförelsetabellen i HTML-format (affärshemligheter visas)Definiera jämförelsevyn 


 • Jämförelsevyns namn 

  • Namnge jämförelsetabellen 

 • Standardvy 

  • Välj om jämförelsevyn är anbudsförfrågans standardvy 

 • Anbuden visas i vyn 

  • Du kan välja vilka anbud som visas i jämförelsevyn 

  • Du kan välja vilka upphandlingsdelar som visas i jämförelsevyn 

  • Du kan tömma valen genom att klicka på "Töm valen" 

 • Vyns inställningar 

  • Välj inställningar 

  • Vyn visas i omvänd ordning 

  • Visar endast dem som har poängsatts 

  • Visar endast dem som har manuell poängsättning 

  • Visar endast dem som har affärshemligheter 

  • Visar anbudsgivarens namn 

  • Visar anbudets rad 

  • Visar prissammanfattningsrader 

  • Visar sammanfattningsrader för kvalitet 

  • Visar rader för totala poäng 

  • Visar (anbudets) placering 

  • Visar lämplighetskrav 

 • Välj ”Spara” 

  • Efter att du har sparat kan du klicka på "Öppna vyn i jämförelsetabellen" 

  • Med "Radera" raderar du jämförelsevyn 

  • Med "Tillbaka till administration av jämförelsevyer” återvänder du till administrationen av jämförelsevyer 


BILD: På bilden ett exempel på definitionen av jämförelsevyer Administrera och redigera jämförelser 


I jämförelsens redigeringsvy kan du granska samt administrera och redigera alla inlämnade anbud/begäran om deltagande.  


Jämförelsetabellens poängsättningsvyer och poängberäkningssätt 


I Cloudia Contract kan man ge max poäng för totalt pris eller pris och/eller kvalitet enligt delområde. Dessutom kan poängsättningsvikter (anknyter till prispoäng) och kriteriespecifika poäng fastställas för upphandlingsobjekten. Prispoängen bildas automatiskt utifrån anbudsgivarens totala pris i relation till andra inlämnade anbud (i prisjämförelsen används förhållande till minsta eller linjär beräkningsmetod), och max poängen för kvalitet tilldelas den anbudsgivare som fått mest kriteriespecifika poäng (max poängen för kvalitet jämförs med formeln för förhållande till största).  


Det finns separata anvisningar för poängsättningsvyerna i "Poängsättning av pris och kvalitet" samt "Poängsättning av kriterier". 


Beräkning av poäng för pris och kvalitet 


När man som jämförelsegrund valt "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning" kan man fastställa poäng för gruppens eller delområdets totala pris som fördelas enligt den valda formeln (förhållande till minsta eller förhållande till minsta, linjär). I jämförelsevyn har anbuden jämförts sinsemellan enligt den valda prisformeln.  Om max poäng för kvalitet används beräknas max poängen för kvalitet automatiskt med formeln förhållande till största (se Poängsättning av pris och kvalitet)


BILD: Exempel på poängsättning av totalt pris och kvalitet. På bilden jämförs priset med formeln förhållande till minsta 


Beräkning av kriteriespecifika poäng 


Om man som jämförelsegrund valt "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning" får jämförelsetabellen en egen kolumn för poängräkningssättet. Uppgifterna i menyn Poängräkningssätt anger hur poängen för kriteriet räknas. Poängsättningen kan vara automatisk, varvid antalet poäng räknas automatiskt utifrån anbudsgivarens svar. Eller manuell, varvid handläggaren anger antalet poäng kriteriespecifikt i jämförelsens redigeringsvy. Automatiskt räknade poäng kan inte redigeras i jämförelsens redigeringsvy. Följande beräkningssätt kan anges (se "Poängsättning av kriterier")


BILD: Exempel på kriteriespecifika poängräkningssättHantering av affärshemligheter 


I jämförelsetabellens redigeringsvy man hantera uppgifter som anbudsgivaren föreslagit som affärshemligheter men också andra uppgifter än sådana som anbudsgivaren föreslagit kan anges som affärshemligheter. Kriterier som fastställts som affärshemligheter visas inte i de rapporter om jämförelsetabeller där uppgifterna om affärshemligheter är dolda.  Systemet utgår från att de affärshemligheter som anbudsgivaren föreslagit har godkänts som affärshemligheter, och föreslagna affärshemligheter kan förkastas och godkännas på en gång. 


Om man försöker stänga jämförelsetabellens redigeringsvy utan att ha behandlat uppgifterna om affärshemligheter påpekar systemet att uppgifterna om affärshemligheter inte har behandlats. Man kan granska och redigera uppgifter om affärshemligheter även efter att upphandlingsbeslut har fattats. 1) Ange som affärshemligheter 


Med "Ange som affärshemligheter" kan du öppna de uppgifter som anbudsgivaren föreslagit som affärshemligheter. De föreslagna affärshemligheterna är märkta med en låsikon i jämförelsetabellen. (se punkt 1 på bilden)  medan övriga uppgifter är märkta med öppet lås. När uppgifterna om affärshemligheter har behandlats förses uppgifterna om affärshemligheter med bilden av ett lås. 


Ange uppgifter om affärshemligheter 

 • Klicka på bilden av ett öppet lås för de uppgifter som du vill behandla 

 • Bekräftade affärshemligheter är märkta med en låsikon i jämförelsetabellen. 


Bekräfta föreslagna affärshemligheter (som anbudsgivaren har föreslagit som affärshemligheter)

 • De föreslagna uppgifterna är förvalda som bekräftade 


Förkasta föreslagna affärshemligheter 

 • Klicka på bilden av låset varefter uppgifterna om affärshemligheter raderas 

 • Uppgifter om affärshemligheter som anbudsgivaren föreslagit men handläggaren förkastat är märkta med ett kuvert i jämförelsetabellen 


BILD: På bilden visas ikonen för affärshemligheter. "Öppet lås", "lås" och "kuvert" 


2) Bekräfta eller förkasta anbudsgivarens alla föreslagna affärshemligheter för gruppen (eller delområdet) 


Bekräfta anbudsgivarens alla föreslagna affärshemligheter för gruppen (eller delområdet) 

 • Klicka på bilden av låset på rubrikraden i anbudskolumnen (under anbudsgivarens namn) 

 • Systemet bekräftar valet med "Ändringarna har sparats" 


Förkasta anbudsgivarens alla föreslagna affärshemligheter för gruppen (eller delområdet) 

 • Klicka på bilden av det öppna låset på rubrikraden i anbudskolumnen (under anbudsgivarens namn) 

 • Systemet bekräftar valet med "Ändringarna har sparats"


BILD: På bilden visas funktionerna för bekräfta eller förkasta alla Precisering 


Se "Precisering av anbud


Kommentera i jämförelsetabellvyn 


I jämförelsetabellvyn kan man komma med kriteriespecifika kommentarer och kommentarer om leverantörer.  


Kriteriespecifika kommentarer 

 • Klicka på bilden av språkbubblan vid kriteriet 

 • Kommentarerna visas i jämförelsetabellrapporterna 

 • Kommentarer visas i jämförelsetabellvyn som "kvitterade" språkbubblor 


Leverantörsspecifika kommentarer 

 • Klicka på bilden av språkbubblan under valet av leverantör 

 • Kommentarerna visas i jämförelsetabellrapporterna 

 • Kommentarer visas i jämförelsetabellvyn som "kvitterade" språkbubblor


BILD: På bilden visas ett exempel på hur man kommer med kommentarer i jämförelsetabellvyn. Du kan skriva en kommentar genom att klicka på bilden av språkbubblan och stänga den via samma ikon. Förkasta anbud 


I jämförelsetabellen kan du förkasta anbud/begäran om deltagande i jämförelseskedet, varvid anbudsgivarens anbud/begäran om deltagande inte kommer med i jämförelsen. Om upphandlingen består av delar sker förkastandet separat för varje del. 

 • Ta bort valet vid anbud/begäran om deltagand


BILD: Man förkastar anbud i jämförelsetabellen genom att ta bort valet "Giltigt anbud". Exportera och importera manuellt bedömda jämförelsegrunder från en Excel-fil 


Du kan exportera anbudsgivarens kriteriesvar till Excel, tilldela poäng och bedöma svaren samt importera poängsättningen till jämförelsetabellen. Efter importen öppnar du jämförelsetabellen med "Redigera jämförelsen"  eller"Se jämförelsen", varefter poängantalet och kommentarerna visas i jämförelsetabellvyn. Denna funktion kan endast användas om poängräkningssättet är "manuellt". 

 • Välj ”Exportera manuellt bedömda jämförelsegrunder till en Excel-fil” 

 • Spara Excel-filen på din dator 

 • I Excel uppräknas alla kriterier som poängsätts manuellt. Och kriteriespecifika svar om kriterietypen är "Text". 

  • Ange uppgifterna 

  • Spara Excel-filen på datorn för import 

 • Gå tillbaka till konkurrensutsättningens informationssida och klicka på "Importera manuellt bedömda jämförelsegrunder från Excel-fil" 


OBS! Efter exporten till Excel får inga ändringar göras, och om jämförelsetabellen skapas på nytt (handläggningen börjar med valet av giltig leverantör) ska ny export göras till Excel med funktionen ”Exportera manuella jämförelsegrunder till Excel-fil”). 


   BILD: Funktionen "Exportera manuella jämförelsegrunder till Excel-fil" finns i jämförelsetabellen.  Öppna jämförelsevyn i PDF-, HTML-eller excel-format


I vyn kan du öppna jämförelsetabellen i PDF-format

 • Öppna jämförelsetabellen i pdf-format (affärshemligheter visas) 

 • Öppna jämförelsetabellen i pdf-format (affärshemligheter döljs) 


I vyn kan du öppna jämförelsetabellen i HTML-format 

 • Öppna jämförelsetabellen i HTML-format (affärshemligheter visas) 

 • Öppna jämförelsetabellen i HTML-format (affärshemligheter döljs) 


I vyn kan du öppna jämförelsetabellen i Excel-format 

 • Öppna jämförelsetabellen i Excel-format (affärshemligheter visas) 

 • Öppna jämförelsetabellen i Excel-format (affärshemligheter döljs)