I denna artikel beskriver vi med hjälp av exempel vad definitionen av urvalsgrunderna innebär och vad valen påverkar. Valet är ett systemtekniskt val med vilket man anger hur inlämnade anbud/begäran om deltagande jämförs i systemet. Valet länkas inte till motsvarande fält i HILMA-annonsen.


Definition av grunderna för jämförelse i systemet 


Definitionen av grunderna för jämförelse i systemet anger hur inlämnade anbud jämförs i Cloudia Contract. Valet är obligatoriskt (asterisk) och anbudsförfrågan kan inte publiceras utan valet. Efter att urvalsgrunden fastställts kan den bytas ut fram till publiceringen av anbudsförfrågan, men därefter är det inte möjligt ens genom redigering av anbudsförfrågan (med korrigeringsannons).


 • Förmånligaste pris 
  • Anbuden jämförs automatiskt utifrån priser (det förmånligaste anbudet kommer först etc.) 
  • I denna urvalsgrund kan man inte använda poängsättning av pris eller kvalitet.


 • Ekonomisk förmånlighet, poängsättning 
  • Både pris- och kvalitetspoäng kan fastställas för upphandlingsobjekt och kriterier, och jämförelsen av anbuden sker automatiskt utifrån dessa poäng. 
  • Poängantalet för priset och/eller kvaliteten bildar det totala poängantalet för upphandlingen, och utifrån dessa poäng tilldelas anbudsgivaren anbudsspecifika poäng. 
  • Om man använder denna urvalsgrund jämför och rangordnar systemet anbuden utifrån de fastställda pris- och kvalitetspoängen.


 • Ekonomisk förmånlighet, rangordning
  • I kriterierna för upphandlingsobjektet kan man fastställa rangordningen utifrån vilken inlämnade anbud jämförs. Dessa uppgifter är textbaserad ytterligare information, och dessa uppgifter jämförs inte automatiskt. 
  • Om man använder denna urvalsgrund jämför och rangordnar systemet inte automatiskt anbuden.
Förmånligaste pris 


Om man som urvalsgrund fastställer "Förmånligaste pris” är idén att man frågar efter priset på objekten och att detta påverkar jämförelsepriset. Om man använder denna urvalsgrund jämförs anbuden automatiskt så att det förmånligaste priset kommer på första plats och de övriga anbuden rangordnas enligt priset.OBS! I denna urvalsgrund kan man inte använda pris- eller kvalitetspoäng.”Priset efterfrågas och påverkar jämförelsepriset” 

Som urvalsgrund väljs "Förmånligaste pris", "Priset efterfrågas och påverkar jämförelsepriset” 

Se detaljerade anvisningar för prisbegäran "Priset efterfrågas men påverkar inte jämförelsepriset" och "Priset efterfrågas inte" 

Observera att urvalsgrunden "Förmånligaste pris" inte gör det obligatoriskt att fråga efter pris på upphandlingsobjekt, och således kan man när kriterier för upphandlingsobjekt fastställs även välja att priset på objekt inte efterfrågas eller att priset efterfrågas men att detta inte påverkar jämförelsepriset.


BILD: Exempel på fastställande av kriterier för upphandlingsobjekt när jämförelsegrunden är "Förmånligaste pris"  och "priset påverkar jämförelsepriset” för gruppen.


Ekonomisk förmånlighet, poängsättning 


Om urvalsgrunden är "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning" är idén att pris- och/eller kvalitetspoäng fastställs för upphandlingsobjekten. Om man använder denna option jämförs anbuden automatiskt så att det anbud som fått mest pris- och/eller kvalitetspoäng kommer på första plats och resten rangordnas enligt deras poängantal. 


 • Poängsättning av priset:Prispoäng kan fastställas för total upphandling och delspecifikt för partiella upphandlingar. Anbudsspecifika prispoäng räknas automatiskt med formeln förhållande till minsta eller linjärt i anbudsjämförelsen (anbuden jämförs sinsemellan enligt någondera optionen). (se Poängsättning av pris och kvalitet)

 • Kriteriespecifika kvalitetspoäng: Kvalitetspoäng kan fastställas kriteriespecifikt, varvid de visas automatiskt i anbudsjämförelsen (enligt anbudsgivarnas svar) eller manuellt (handläggaren tilldelar poäng och motiverar dem i jämförelsetabellen) (se poängsättning av kriterier) 

 • Max poäng för kvalitet:I totala upphandlingar kan man också fastställa max poäng för kvalitet och i partiella upphandlingar max poäng för kvalitet för delar. Max poängen jämförs (i totala upphandlingar som helhet och i partiella upphandlingar delspecifikt) automatiskt med formeln förhållande till största. Den anbudsgivare som fått mest kriteriespecifika (radspecifika) poäng får max poäng för kvalitet. Anbudsgivarnas max poäng jämförs med formeln förhållande till största.(se Poängsättning av pris och kvalitet) 


BILD: Exempel på jämförelse när man som jämförelsegrund använder  "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning"Ekonomisk förmånlighet, rangordning 


Om urvalsgrunden är "Ekonomisk förmånlighet, rangordning" är idén att rangordningsinformation fastställs för upphandlingsobjekten. Dessa uppgifter är textbaserad ytterligare information, och dessa uppgifter jämförs inte automatiskt. Om man använder denna urvalsgrund jämför och rangordnar systemet inte automatiskt anbuden.


BILD: Exempel på hur man lägger till rangordning


Granskning av jämförelse enligt urvalsgrund


Förmånligaste pris används som jämförelsegrund


Om man väljer "Förmånligaste pris" som jämförelsegrund jämförs och rangordnas anbuden/begäran om deltagande automatiskt enligt förmånligaste pris. I jämförelsetabellen visas alla de uppgifter som efterfrågats strukturerat eller i avsnitten "Kriterier för upphandlingsobjekt" eller "Lämplighetskrav". Bilagorna i jämförelsen öppnas via länkar (t.ex. Implemention plan på bilden nedan).


BILD: På bilden visas ett exempel på automatisk prisjämförelse i jämförelsetabellen när jämförelsegrunden är "Förmånligaste pris".


Jämförelsetabell - när man som urvalsgrund använder  "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning"


Om man väljer "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning" som jämförelsegrund jämförs och rangordnas anbuden/begäran om deltagande automatiskt enligtpris- och/eller kvalitetspoäng. I jämförelsetabellen visas alla de uppgifter som efterfrågats strukturerat eller i avsnitten "Kriterier för upphandlingsobjekt" eller "Lämplighetskrav". Poäng kan fastställas kriteriespecifikt för max poäng för kvalitet och prispoäng. Även objektspecifika vikter kan fastställas för prispoängen. 


Poängsättningen i jämförelsen kan vara automatisk (t.ex. arbetserfarenhet och max poäng för pris och kvalitet som på bilden nedan), och då poängsätts kriterieraden automatiskt. Poängräkningen kan även ske manuellt (t.ex. Implemention plan som på bilden nedan), och då tilldelar handläggaren poäng för kriterieraden i jämförelsen. Bilagorna i jämförelsen öppnas via länkar.


Exempel 1. Jämförelsevy där man använt poängsättning av pris (med formeln förhållande till minsta) samt kriteriespecifika poäng och max poäng för kvalitet


BILD: På bilden ett exempel på automatisk jämförelse av pris- och kvalitetspoäng när jämförelsegrunden är "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning". De kriteriespecifika kvalitetspoängen, max poängen för kvalitet och maxpoängen för totalt pris är inringade. På bilden jämförs priset med formeln förhållande till minsta


Exempel 2. Jämförelsevy där man använt poängsättning av pris (med formeln förhållande till minsta, linjär) samt kriteriespecifika poäng och max poäng för kvalitet


BILD: På bilden ett exempel på automatisk jämförelse av pris- och kvalitetspoäng när jämförelsegrunden är "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning". De kriteriespecifika kvalitetspoängen, max poängen för kvalitet och maxpoängen för totalt pris är inringade. På bilden jämförs priset med formeln förhållande till minsta, linjär.


Jämförelsetabell - när man som urvalsgrund använder  "Ekonomisk förmånlighet, rangordning"


Om man valt "Ekonomisk förmånlighet, rangordning” som jämförelsegrund jämförs anbuden/begäran om deltagande inte automatiskt. I jämförelsetabellen visas alla de uppgifter som efterfrågats strukturerat eller i avsnitten "Kriterier för upphandlingsobjekt" eller "Lämplighetskrav", och handläggaren kan fastställa motiveringarna och leverantörsvalen. Bilagorna i jämförelsen öppnas via länkar (t.ex. CV på bilden nedan).


BILD: På bilden ett exempel på vyn över jämförelsetabellen när man som urvalsgrund använder  "Ekonomisk förmånlighet, rangordning" Systemet jämför eller rangordnar inte automatiskt anbud/begäran om deltagande.