OBS! Den automatiska beräkningen i poängsättningen fungerar endast om man i avsnittet Uppgifter i Anbudstjänsten som jämförelsegrund valt "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning". 


I Cloudia Contract kan man ge max poäng för totalt pris eller pris och/eller kvalitet enligt delområde. Dessutom kan poängsättningsvikter (anknyter till prispoäng) och kriteriespecifika poäng fastställas för upphandlingsobjekten (LINK). Prispoängen bildas automatiskt utifrån anbudsgivarens totala pris i relation till andra inlämnade anbud (i prisjämförelsen används förhållande till minsta eller linjär beräkningsmetod), och max poängen för kvalitet tilldelas den anbudsgivare som fått mest kriteriespecifika poäng (max poängen för kvalitet jämförs med formeln för förhållande till största). 


Poängsättning av priset 


När man som jämförelsegrund valt "Ekonomisk förmånlighet, poängsättning" kan man fastställa poäng för gruppens eller delområdets totala pris som fördelas enligt den valda formeln (förhållande till minsta eller förhållande till minsta, linjär). 


Beräkning av poäng för pris  


Man kan välja mellan två sätt enligt vilka systemet tilldelar prispoäng i jämförelsetabellen  

 1. Förhållande till minsta 

  • Formel: (lägsta angivna/erbjudna värde) * max poäng
 1. Förhållande till lägsta är linjär 

  • Formel: (1- I(erbjudet värde - lägsta erbjudna värde)I / I(högsta erbjudna värde - lägsta erbjudna värde)I) * max poäng 


 Skillnaderna mellan beräkningssätten framgår bäst av jämförelsetabellen: 

BILD: Skillnaden mellan beräkningssätten för poäng för förhållande till minsta och förhållande till minsta, linjär, i jämförelsetabellen 


Max poäng för pris 


Fastställandet av prispoäng skiljer sig något om priset fastställs för det totala priset eller om upphandlingen är indelad i delar. Se också anvisningarna för jämförelsetabellen.  och uppgifter om anbudstjänsten 


Fastställande av prispoäng om upphandlingen inte är indelad i delar (s.k. total upphandling) 

 • För hela upphandlingen (alla fastställda grupper) ges gemensamma max poäng för det totala priset i fältet "Max poäng för det totala priset".  
 • I jämförelsetabellen beräknas prispoängen enligt den valda beräkningsformeln för priset så att de totala priserna för alla gruppers objekt räknas ihop (enhetspris * upphandlingsvolym)  
  • Den anbudsgivare som erbjudit det lägsta totala priset får max poäng för det totala priset     
  • De övriga anbudsgivarnas poäng tilldelas enligt den valda formeln för prispoängen. 

BILD: Fastställande av prispoäng för upphandling som inte är indelad i delar sker överst i kriterierna för upphandlingsobjekt. I exemplet en upphandling med två grupper. Max poängen för gruppernas totala pris är 80 poäng.  


Fastställande av prispoäng för upphandling som är indelad i delar (gammal målgruppsspecifik jämförelsegrund) 


 • För varje delområde ges egna max poäng för priset genom att ange poängen i "Max poäng för priset” inom delområdet 
 • I jämförelsetabellen beräknas prispoängen separat enligt den valda beräkningsformeln för priset så att de totala priserna för alla delområdens objekt räknas ihop (enhetspris * upphandlingsvolym) 
  • Den anbudsgivare som erbjudit det lägsta priset får max poäng inom delområdet 
  • De övriga anbudsgivarnas poäng tilldelas enligt den valda formeln för prispoängen.  

BILD: Fastställande av prispoäng för upphandling som är indelad i delar sker inom respektive delområde. I exemplet är max poängen för priset inom delområdet Traktorer 80. 


Objektets vikt av prisets max poäng kan fastställas 

 • Om man vill att vikten av prispoängen för ett upphandlingsobjekt är större än för ett annat kan man fastställa vikter för objekten. Man kan ange en procentuell vikt av max poängen för priset.  
 • Välj "Ja" i "Objektets vikt kan bestämmas utifrån prisets max poäng" 
  • Ange procentuell vikt för varje objekt 
  • OBS! Summan av vikterna ska vara 100 %

BILD: Objektets vikt av prisets max poäng. I exemplet är paketbilens vikt av prisets max poäng större (60 %) än personbilens (40 %)


Poängsättning av kvalitet 


I Cloudia Contract kan man utöver priser och poäng för dem jämföra anbud även utifrån kvalitativa kriterier och poäng för dem. Kvalitativa kriterier och poängsättning av dem fastställs på fliken "Kriterier för upphandlingsobjekt".  


 • Med kvalitativa kriterier avses kriterier med en viss vikt som utöver priset påverkar jämförelsen av anbud 
  • Man bildar kvalitativa kriterier som påverkar jämförelsen genom att fastställa ett poängvärde i kolumnen "max poäng" 
 • Den anbudsgivarspecifika poängsättningen av kriterier kan beräknas automatiskt eller alternativt kan den upphandlande enheten göra det när anbuden jämförs 
  • Om poängen räknas automatiskt fastställer man en kalkyllogik för kriteriet i kolumnen ”poängräkningssätt” 
  • Den kalkyllogik som används beror på typen av kriterium (se Poängsättning av kriterier
  • Om man vill att den upphandlande enheten går igenom poängen när anbuden jämförs ska man som poängräkningssätt för kriteriet ange ”manuell poängräkning” 


Fastställande av beräkningsmetoden för totala poäng för kvalitativa kriterier 


De anbudsgivarspecifika totala poängen för kvalitativa kriterier kan beräknas på två sätt: 

 1. Kriteriespecifika kvalitetspoäng
  • Summa av kriteriespecifika kvalitetspoäng
  • Om man lämnar fältet ”Max poäng för kvalitet” tomt får anbudsgivarna absoluta poäng för kvalitet såsom de fastställts på raderna för kriterier. 
  • Anbudsgivarnas totala kvalitetspoäng relateras inte till andra anbudsgivares totala kvalitetspoäng. Anbudsgivarnas totala kvalitetspoäng fastställs enligt de kriteriespecifika formlerna
 2. Max poäng för kvalitet
  • Om man fastställer poängen i fältet ”Max poäng för kvalitet” skalas kvalitetspoängen, varvid den anbudsgivare som fått mest kriteriespecifika kvalitetspoäng tilldelas max poängen för kvalitet. 
  • När kvalitetspoäng skalas relateras anbudsgivarnas totala max poäng till det största poängantalet för övergripande kvalitet och skalas till max poängen för kvalitet  Exempel 1: Beräkning av totala kvalitetspoäng när man vill använda summan av kriteriespecifika kvalitetspoäng (s.k. absolut poängsättning)
 

På fliken Vy över kriterier för upphandlingsobjekt

BILD: Exempel på fastställande av kriterier för upphandlingsobjekt, där kvalitetspoängen bildas utifrån kriteriespecifika kvalitetspoäng.  


Vy över jämförelsetabell:

BILD: Exempel på jämförelsetabell där kvalitetspoängen bildas utifrån kriteriespecifika kvalitetspoäng.  


Exempel 2: Beräkning av totala kvalitetspoäng när man vill skala kvalitetspoäng 


På fliken Vy över kriterier för upphandlingsobjekt:

BILD: Exempel på fastställande av kriterier för upphandlingsobjekt där kvalitetspoängen skalas.  


Vy över jämförelsetabell:

BILD: Exempel på jämförelsetabell där kvalitetspoängen har skalats. OBS! Priserna i exemplen är samma som i exempel 1, men rangordningen förändras till följd av mellanskalningen.  


Fastställande av rangordning enligt valgrunden "Ekonomisk förmånlighet, rangordning"
 

Om man inte vill använda poängsättning i jämförelsen kan man som jämförelsegrund välja ”Ekonomisk förmånlighet, rangordning”. 


 • I slutet av sidan Kriterier för upphandlingsobjekt finns punkten "Valets rangordning"  

  • Lägg till en rangordningsrad i ”Lägg till rangordning”  

   • Byt rangordningsradernas ordningsföljd genom att dra och släppa raderna (Drag&Drop) 

   • Ta bort rad genom att klicka på krysset   

BILD: Fastställande av rangordning i avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt.