I avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt fastställs anbudsgivarens blanketter för upphandlingsobjekt och relaterade kriterier. I avsnittet fastställs också jämförelsegrunderna för anbuden, dvs. poäng/vikter och kalkylformler för dem (se poängsättning av kriterier). Dessa visas också i jämförelsetabellen (se granskning av jämförelsetabell).


För varje upphandlingsobjekt eller grupp/delområde fastställs ett önskat antal kriterier. Kriterierna kan vara: 

 • Uppgifter som begärs 

 • Krav på objekt 

 • Faktorer som påverkar valet 

 • Ärenden som delges 

 • Samt även strukturerande mellanrubriker Poäng/vikter kan fastställas för kriterier. Se ytterligare information om poängsättning av kriterier i artikeln Poängsättning av kriterier samt max poäng för pris och kvalitet. 


Skapa kriterier 


Etablera grupp/delområde och definiera objekten innan du skapar kriterierna (se artikeln om hur upphandlingsobjekt skapas).  


Du kan skapa kriterier för ett visst upphandlingsobjekt, samtidigt för alla gruppens/delområdets objekt eller allmänt för gruppen/delområdet.


Kriterier för objekt 

 • Kriterier efterfrågas vid punkten för objektet i anbudsgivarens frågeformulär 

 • Ange kriteriets namn i "Nytt kriterium för objekt" 

 • Välj typ (de beskrivs härnäst i denna anvisning) 


Kriterier för alla objekt inom delområdet 

 • Kriterier efterfrågas för gruppens/delområdets varje objekt (OBS! Dessa kriterier kan inte poängsättas)

 • Ange kriteriets namn i "Nya kriterier för alla objekt inom delområdet" 

 • Välj typ (de beskrivs härnäst i denna anvisning) 


Allmänna kriterier för delområdet 

 • Kriteriet gäller allmänt för hela målgruppen och efterfrågas sist för gruppen/delområdet i formuläret för anbudsgivare 

 • Ange kriteriets namn i "Nytt allmänt kriterium" 

 • Välj typ (de beskrivs härnäst i denna anvisning)


BILD: I gruppen "Traktorer avsedda för undervisning" finns objektet "Lasttraktor för undervisning". För detta objekt kan man ange kriterier i punkten Kriterier för objektet. Om ett nytt objekt läggs till i gruppen kan man använda "Kriterier som gäller alla objekt i gruppen". De punkter utifrån vilka ett nytt kriterium skapas är blåa.Kriterietyper 


Med hjälp av kriterietyper definierar man de uppgifter som anbudsgivare kan ange i punkten när de fyller i det elektroniska anbudsformuläret. 


Man kan ange tvingande krav på kriterier, vilket innebär att anbudsgivare ska ange uppgifter eller svara på ett visst sätt för att uppfylla minimikraven i anbudsinfordran (ett undantag är anbud som står i strid med anbudsinfordran).


Välj typ av kriterium 

 • Numeriskt   

  • Anbudsgivaren anger numeriska uppgifter 

  • Välj suffix dvs. enhet för fältet 

  • Minimi- och/eller maxvärden kan definieras   

  • Kan anges som obligatoriska i ”inmatning krävs” 

  • Antalet decimaler för anbudsgivarens värde kan begränsas


BILD: Numeriska kriterier. I exemplet är det första kriteriet ett tomt numeriskt kriterium, där man ombeds ange däcksstorleken för lasttraktorn. Däcksstorleken ska vara minst 26,5".


 • För kännedom 

  • Text för kännedom till anbudsgivaren, svar ombes inte 

 • Ska laddas 

  • Anbudsgivaren laddar filen 

  • Kan anges som obligatorisk i ”laddning krävs” 

 • Text 

  • Anbudsgivaren skriver fritt 

  • Kan anges som obligatorisk i ”inmatning krävs” 

  • Max längd (X tecken) kan fastställas för svaret 

  • Man kan fastställa om anbudsgivarens svar ska rymmas på 

   • en rad 

   • flera rader 

   • endast en eller flera rader


BILD: Fastställande av textkriterier. I exemplet är det första kriteriet ett tomt verbalt kriterium, och under det finns ett exempel på ett kriterium där man ombeds ange däcksstorleken för lasttraktorn. Antalet tecken i svaret har begränsats till 20 och frågan är obligatorisk.


 • Meny 

  • Rullgardinsmeny där leverantören kan välja lämpligt alternativ 

  • Begränsningar kan fastställas för anbudsgivarens val: 

   • Inga begränsningar för valet 

    • anbudsgivaren kan välja hur många alternativ som helst eller låta bli att svara på frågan 

   • Välj högst en 

    • anbudsgivaren kan välja ett alternativ eller låta bli att svara på frågan 

   • Välj minst en 

    • anbudsgivaren ska välja ett eller flera alternativ (frågan är då obligatorisk) 

   • Välj en 

    • anbudsgivaren ska välja ett alternativ (frågan är då obligatorisk) 

  • Lägg till menyalternativ genom att ange valet i ”ny valrad”


BILD: Fastställande av menykriterier. I exemplet efterfrågas uppgifter om lasttraktorns insmörjning. Det finns tre alternativ, varav ett ska väljas.


 • Ja/nej 

  • Anbudsgivaren svarar ja eller nej 

  • Frågan kan vara obligatorisk eller valfri 

  • Svaret Ja eller Nej kan fastställas som obligatoriskt 

  • Man kan skapa villkorliga kriterier 

   • Genom att välja "Innehåller "Ja" villkorliga kriterier" kan man fastställa en ny fråga som öppnas för anbudsgivaren om svaret på den ursprungliga frågan är "Ja" 

   • Genom att välja "Innehåller "Nej" villkorliga kriterier" kan man fastställa en ny fråga som öppnas för anbudsgivaren om svaret på den ursprungliga frågan är "Nej"

BILD: Fastställande av kriteriet Ja/Nej. I exemplet är det första kriteriet ett tomt kriterium av typen ja/nej och under det finns ett exempel där det krävs att lasttraktorn ska ha ett uppföljningssystem för prestationer och arbetstid ("ja" krävs). När anbudsgivaren svarar ja öppnas frågan "Ladda upp broschyren om systemet", där bilagan ska bifogas.


 • Post 

  • Man fastställer ett antal frågor som anbudsgivaren ska svara på x gånger (t.ex. Referenser) 

   • Skapa frågorna/kriterierna under varandra i "Kriterier för posten" 

  • Man kan fastställa hur många gånger anbudsgivaren minst och/eller högst ska svara på frågorna 

   • Frågan är valfri om inga värden fastställs för den 

  • Anbudsgivaren kan lägga till nya frågor i "Lägg till svarsrad>>” i Anbudstjänsten

BILD: Kriterier för post. I exemplet är det första kriteriet ett tomt kriterium av posttyp, och under det finns ett exempel på ett kriterium där man ombeds ange servicehistoriken för lasttraktorn. Anbudsgivaren ska svara minst en gång och kan ge högst tre svar. För varje svar ska anbudsgivaren ange serviceår och serviceåtgärder.


 • Mellanrubrik 

  • Mellanrubriker som strukturerar och förtydligar kraven


OBS! Du kan granska kriterierna för upphandlingsobjektet ur anbudsgivarens perspektiv via ögonikonen i övre hörnet.Ordna och radera kriterier 

 • Du kan ändra kriteriernas ordningsföljd genom att dra och släppa kriteriet på rätt plats (Drag&Drop) 

  • OBS! Du kan endast ändra kriteriernas ordningsföljd genom att dra 

 • Radera enskilda kriterier genom klicka på det röda krysset 

 • I menyn Funktioner kan du 

BILD: Om du klickar på Funktioner öppnas ytterligare redigeringsalternativ för kriterier.

 • Massradera kriterier 

  • välj kriterium genom att bocka för det i rutan efter kriteriet 

  • välj uppe på sidan "Radera gruppens valda objekt och kriterier"


Kriteriebibliotek (länk) Gemensamma kriterier 


När anbudsinfordran skapas kan man också ange gemensamma kriterier för upphandlingsobjekten. Dessa anknyter till upphandlingen på ett allmänt plan och hänför sig inte till enskilda varor eller tjänster. 

 • Allmänna kriterier anges enligt samma princip som kriterier som direkt hänför sig till upphandlingsobjekt