Välj direktiv som ska iakttas

 • 2014/23/EU (Tilldelning av koncessioner)
 • 2014/24/EU (Offentlig upphandling)
 • 2014/25/EU (Specialbranscher)


Anvisning för HILMA:

 • Enligt rättsanvisningarna i upphandlingslagstiftningen och rättspraxis får inga betydande ändringar göras i upphandlingsavtal under dess giltighetstid utan nytt upphandlingsförfarande. Enligt de nya upphandlingsdirektiven kan dock även betydande ändringar göras i avtal utan nytt upphandlingsförfarande, om orsaken till ändringarna är till exempel oförutsedda behov eller kompatibilitetsproblem med det ursprungliga avtalet. I dessa situationer ska dock ett meddelande lämnas om avtalsändringarna. Detta formulär används för att anmäla ändringar under avtalsperioden. 
 • I denna punkt anges först till vilket direktivs tillämpningsområde det tidigare avtalet omfattas av.Se anvisningarna för fältet I.1) här i punkt I.1) Upphandlande myndighet.Se anvisningarna för fälten II.1.1)–II.2.13) här.IV.2) Administrativa uppgifter
IV.2.1) Tidigare annons om samma förfarande


När det gäller EU-upphandlingsannonser anges EUVL-numret för den ursprungliga upphandlingsannonsen.
Ingående av avtal

 • Redigera del av avtalet • Ange avtalets nummer.
 • Delens nummer
 • Avtalets namnV.2.1) Datum för ingående av avtal

 • Ange datum för ingående av det ursprungliga avtalet. 

V.2.2) Information om anbud 

Har avtalet ingåtts tillsammans med en grupp av ekonomiska aktörer?

 

  


V.2.3) Avtalspartens namn och adress 

 • Lägg till uppgifterna genom att klicka på ”Lägg till”. 
  • Redigera raden som öppnas och fyll i uppgifterna.

 

  


V.2.4) Uppgifter om avtalets/delens värde (utan moms) 

 • I denna punkt anges det ursprungliga avtalets (eller delens) totala värde.

 

  

      

Se anvisningar


 

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna


I avsnittet fyller man i uppgifterna om upphandlingen efter avtalsändringarna.

 

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod * 

Här anges upphandlingens huvudsakliga CPV-kod efter ändringarna. Om CPV-koderna inte har ändrats anges samma CPV-koder som i det ursprungliga avtalet. 

 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner. 
  • Välj kod genom att kryssa för rutan. 
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen. 
  • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan. 
  • Välj ”CPV-kompletterande beteckning” på samma sätt.

 

  

VII.1.2) CPV-tilläggskod(er) 

Lägg vid behov till CPV-tilläggskoder i "Lägg till". 

 • Klicka på ”Välj CPV-kod” för att öppna fönstret med optioner. 
  • Välj kod genom att kryssa för rutan. 
  • Öppna kodernas undernivåer med pilknappen. 
  • En kod som lagts till i formuläret kan bytas ut mot en annan. 
  • Välj ”CPV-täydentävä nimikkeistö” (CPV-kompletterande beteckning) på samma sätt.  


 

VII.1.3) Prestationsställe 

 • Här anges upphandlingens prestationsställe efter ändringarna. Om prestationsstället inte har förändrats anges samma ställe som i det ursprungliga avtalet. 
 • Välj upphandlingens huvudsakliga prestationsställe (NUTS-kod) i fönstret som öppnas med knappen. 
  • Klicka på "Lägg till rad" 
 • Komplettera vid behov uppgifterna om det huvudsakliga prestationsstället (max 200 tecken)

  


VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen 

 • Beskriv avtalet efter ändringarna.(max 4 000 tecken).

 


   

VII.1.5) Avtalets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets längd * 

 • Här anges avtalets längd efter ändringarna. 
 • Ange längd 
  • antingen som månader/dagar eller 
  • avtalets startdatum/slutdatum 
 • Om ramavtalets längd är över åtta år, ska du ange detaljerade motiveringar i fältet nedan.

 

  


VII.1.6) Upphandlingens totala värde (utan moms) * 

 • Här anges avtalets eller avtalsdelens totala värde efter ändringarna. 
 • Välj om avtalet har ingåtts tillsammans med en grupp av ekonomiska aktörer.

 

  


VII.1.7) Avtalspartens namn och adress * 

 • Här anges avtalspartens identifieringsuppgifter efter ändringarna. Om avtalsparten inte har förändrats anges samma avtalspart som i det ursprungliga avtalet.

 

  

VII.2) Information om ändringarna


I detta fält anges ändringarnas karaktär och omfattning.


VII.2.1) Beskrivning av ändringarna * 

 • Beskriv ändringarnas karaktär och omfattning. 
 • Ange också eventuella tidigare ändringar av avtalet. 
 • Max 4 000 tecken

 

   


VII.2.2) Orsak till ändringarna * 

 • Anvisning för HILMA: Här motiveras ändringarna genom att välja endera alternativet. Här uppräknas endast de orsaker som ska anmälas enligt upphandlingsdirektiven. 
  • Behovet hos den ursprungliga avtalsparten/koncessionsinnehavaren av att utföra extra arbete eller tjänster eller extra varuleveranser 
   • Fyll i uppgifterna i fönstret "Beskrivning av ekonomiska eller tekniska orsaker och olägenheter eller överlappande kostnader som förhindrar byte av avtalspart". 


  

VII.2.3) Prishöjning 

 • Här anges hela det ursprungliga avtalets totala värde och hela avtalets värde efter ändringarna. Här kan också prissänkningar anges.

 

  

    

Se anvisningar

 

 • Ändringsannonsen från Cloudia Konkurrensutsättning publiceras endast i HILMA. 
 • Efter publiceringen listas annonsen i mappen "Ändringsannonser". 


Se detaljerade anvisningar för avsnittet Förhandsgranska och publicera.