Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (direktiv 2014/24/EU) *


Bilaga D1, D21. Motivering till valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling enligt artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

  • Välj relevant alternativ och ge en förklaring

2. Annan motivering till att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning

  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområdeKoncession Bilaga D4:


1. Motivering till tilldelningen av koncessionen utan föregående offentliggörande av koncessionsmeddelande enligt artikel 31.4 och 31.5 i direktiv 2014/23/EU

  • Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar som svar på ett förfarande med en föregående anbudsinfordran
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Välj relevant alternativ och ge en förklaring

2. Annan motivering för tilldelning av koncessionen utan föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande i Europeiska unionens officiella tidning

  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde3. Förklaring

  • Lämna en uttömmande och fullständig förklaring till varför tilldelningen av kontraktet utan föregående offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning är förenlig med gällande bestämmelser, genom att ange relevanta fakta och, i tillämpliga fall, tidigare rättsliga avgöranden i enlighet med direktivet: (Högst 2500 tecken)