Cloudia Konkurrensutsättning versionsmeddelande  27.12.2017


Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:


Cloudia Konkurrensutsättning

 • · EUT-nummer på  EU-efterannonsering har korrigerats. Tidigare överfördes numret på  EU-förhandsmeddelande felaktigt till efterannonseringen.
 • · Problemet där publicering av  en upphandlingsannons inte lyckades på grund av mellanslag i fältet för  kontaktperson har åtgärdats.
 • · Vi har korrigerat hur  länkarna till begäran om precisering av order bildas.
 • · Vi har korrigerat hur fliken  Förändringar i EU-upphandlingsannonser bildas.
 • · Vi har korrigerat hur  godtagbar anbudsgivare sparas i avsnittet Inlämnade anbud.


Anbudstjänsten

 • · Vi har korrigerat kontrollen  av offerter när en halvfärdig offert öppnas för första gången efter  publiceringen av en korrigeringsannons

 

Cloudia Konkurrensutsättning versionsmeddelande  12.12.2017


Följande nya egenskaper har  installerats i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 

Dynamiskt upphandlingssystem

* Separat tilläggsfunktion (hör till Hansels och  KL-kuntahankinnats ramavtal)

 

I Cloudia Konkurrensutsättning  kan man nu skapa dynamiska upphandlingssystem. Funktionen är en separat modul  som finns i övre menyn i Cloudia Konkurrensutsättning. Funktionen aktiveras stegvis  under detta år för de upphandlande enheter som beställt den. 

 

Med dynamiskt upphandlingssystem  avses ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande. Under tidsfristen är  upphandlingsförfarandet öppet för alla leverantörer som uppfyller  kvalifikationerna. Anvisningar för förfarandet i Cloudia Konkurrensutsättning  finns här: Dynamiskt upphandlingssystem.

 


Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

Leverantörsregistret

 • · Vi har  korrigerat hur man påbörjar en ny anbudsinfordran i leverantörsregistret.Cloudia Konkurrensutsättning versionsmeddelande  28.11.2017

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

Cloudia Konkurrensutsättning

 •      Vi har  korrigerat överföringen av öppenhetsmeddelandet (i detta meddelande meddelas om  annat arrangemang) i fältet ”Svara på detta meddelande senast” till  PDF-dokument. Före korrigeringen överfördes texten ”Anbudet ska vara i kraft  till följande datum” till dokumentet.
 • Vi har  korrigerat funktionen för att skicka preciseringsbegäran. Tidigare kunde man  inte skicka begäran om man valt viktighetsordning som jämförelsegrund för  anbudsinfordran.

 

Cloudia Planering

 

 • · Vi har  korrigerat osäkerheten relaterad till sparande och radering av beställare i  konkurrensutsättningsprojekt. Före korrigeringen raderade tillägg av beställare  tidigare uppgifter om beställare, och raderingsfunktionen raderade flera  införda beställare. Detta problem angick enstaka konkurrensutsättningsprojekt. 


Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 14.11.2017

 

Följande nya egenskaper har  installerats i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 

Upphandlingsbeslut i flera faser

Nu kan upphandlingsbeslut fattas  i flera faser. När man påbörjar ett upphandlingsbeslut väljer man först  anbudsgivare. Därefter fortsätter man fattandet av upphandlingsbeslutet på  normalt sätt. Detaljerade anvisningar för upphandlingsbeslut finns här. 

 

 

Leverantörsspecifikt avslag

Man kan skicka  leverantörsspecifikt beslut om avslag på fliken "Inlämnade anbud". 

1. Avslå en  anbudsgivare genom att avbocka den i "Godtagbar anbudsgivare".

2. Spara.

3. Fatta beslut om  avslag.

Detaljerade finns i anvisningen för inlämnade anbud. 

 

 

Ny preciseringsbegäran

 • · På den nya  fliken "Preciseringar" i konkurrensutsättning listas alla  preciseringar enligt status: 
 • · På respektive  flik visas, beroende på situation, ursprungligt anbud, preciserat anbud, den  upphandlande enhetens missiv och tidpunkt när preciseringen skickats. På  flikarna kan man också som zip-paket ladda ner alla handlingar relaterade till  det ursprungliga eller preciserade anbudet.
 • · Detaljerade  anvisningar finns här.

 

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Funktionen  Skicka meddelande har förändrats så att systemet skickar ett meddelande till  alla som tagit del av anbudsinfordran, även om det finns användare från samma  organisation. 
 • · Vi har  korrigerat påbörjandet av meddelande om kontraktstilldelning utifrån avtal om  dispositionsrätt.
 • · Vi har  korrigerat rapporten "Ladda ner auktionstransaktioner".
 • · Vi har  korrigerat kriteriet för prisbilagan så att filer som laddats under den inte  kommer med i dokumentens zip-paket om prisjämförelsen ännu inte har  påbörjats. 

 

Anbudstjänsten

 • · Vi har  korrigerat skapandet och skickandet av delanbud. Korrigeringsannonsen har i  vissa fall orsakat tillfälligt dröjsmål i skickandet av anbudet. 
 • · Vi har  korrigerat avsnittet "Uppgifter om anbudsgivaren" i ESPD-formuläret  när det gäller postnummer och ort, eftersom uppgifterna inte alltid har blivit  sparade. 

 

Tjänsten för småskalig  upphandling

 • · Vi har  korrigerat sparande av bilagor i punkten Övriga bilagor.

 


Cloudia Konkurrensutsättning versionsmeddelande  31.10.2017

 

Följande nya egenskaper har  installerats i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • Vi har  kompletterat Cloudia Konkurrensutsättning med Försvars- och säkerhetssektorns  upphandlingsannonser. Anvisningarna för formulären publiceras i stödportalen i  dag (1.11). De nya formulären: 
 • Gällande  ramavtal kompletteras med möjligheten att byta leverantör, om leverantören har  bytts på grund av företagsarrangemang etc. Anvisningar för detta finns här.  Kriterierna för  upphandlingsobjekt har kompletterats med kriteriet Prisbilaga. Syftet med kriteriet är att be leverantörer ladda  upp en bilaga med prisuppgifter. Priserna jämförs normalt med formeln för  lägsta pris. Priskriteriet är i synnerhet avsett för förfarande med två kuvert.  Systemet hanterar bilagan om priskriterium som prisuppgift vilket innebär att  filen inte kan öppnas i kvalitetsjämförelsen utan först i  prisjämförelsen. 
 • · Anvisningar  finns i anslutning till artikeln Upphandlingskriterier  för objekt under Kriterietyper (linkki artikkeliin) och Pris  efterfrågas och priskriterium i punkt c) alternativ (prisbilaga) (linkki artikkeliin)

 

Anbudstjänsten

· Vi har lagt  till en möjlighet för anbudsgivare att exportera ESPD-svar och frågor till ett  annat ESPD-system och att importera svaren tillbaka till Anbudstjänsten.  Anvisningar för tjänsten finns här. 

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

· Vi har  kompletterat EU-direktupphandlingsannonsen V.2.4) Uppgifter om avtalets/delens  värde (utan moms)" med frågan "Vill du godkänna publiceringen?"

 

Leverantörsregistret

* på separat beställning

· Via  leverantörsregistret kan man nu också lämna anbudsinfordran  "Specialbranscher, understiger tröskelvärdet"

 

Cloudia Småskalig upphandling

· Vi har  korrigerat utgående e-post om meddelanden om småskalig upphandling. 

 

 

Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 17.10.2017

 

Följande nya egenskaper har  installerats i samband med uppdateringen:

Leverantörsregistret: 

* på separat beställning

 • · Via  leverantörsregistret kan man nu göra olika slags anbudsinfordringar. Utöver  anbudsinfordran till specialbranscher kan man via leverantörsregistret nu  påbörja nationella upphandlingsannonser, EU-upphandlingsannonser,  upphandlingsannonser om social service och övriga särskilda tjänster samt  begäran om information. 
 • · Anbudsinfordran  eller förfrågan om deltagande utanför konkurrensutsättningssystemet kan nu  publiceras direkt i ett visst leverantörsregister.

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Vi har tagit  bort e-postmeddelandet "social service och övrig specialservice –  meddelande om avtal” efter att synligheten upphört.
 • · Vi har  korrigerat funktionerna för ramavtal och minikonkurrensutsättningar.
 • · Vi har tagit  bort fliken Kvalifikationer från minikonkurrensutsättningar. I minikonkurrensutsättningar  visas inte längre kvalifikationer, eftersom anbudsgivarnas lämplighet redan  avgjorts i konkurrensutsättningen av ramavtal.
 • · Vi har  korrigerat publiceringen av annonsen i en situation där uppgifterna om den  upphandlande enheten kopieras från mallen. 
 • · Vi har  korrigerat ESPD:s PDF-dokument. I dokumentet utskrevs inte alla uppgifter som  krävs i avsnitt IV punkt C. 
 • · Vi har  korrigerat uppdateringen av ESPD på fliken Dokument. 

 

Småskalig upphandling

 • · Vi har  korrigerat delgivandet av småskalig upphandling.


Anbudstjänsten

 • · Vi har lagt  till anmärkningen "Med anbudsgivare nedan i ESPD-punkten avses  underleverantör” i underleverantörens ESPD dokument. 
 • · Texten på  fliken Anbudsinfordran har korrigerats så att hela namnet på fliken syns. 

 

Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 3.10.2017

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • · I  upphandlingsannonsen "Upphandling inom specialbranscher som understiger  EU-tröskelvärdet" har vi lagt till en anmärkning om man försöker publicera  en upphandling som överstiger tröskelvärdet för specialbranscher i en annons  som är avsedd för upphandling som understiger tröskelvärdet. 
 • · Vi har tagit  bort utgående e-postmeddelande om att synligheten för EU-efterannonsen upphör.
 • · Vi har  korrigerat sparandet av fältet "total mängd och omfattning” i "Övriga  uppgifter".
 • · Vi har  korrigerat pdf-utskriften av jämförelsetabellen över den totala upphandlingen  så att texten "poäng för den totala upphandlingen” visas i dokumentet.  Tidigare visades fel text i pdf-dokumentet som hänvisade till  poängsättningsgrunden enligt målgrupp.  
 • · Förhandssparade  texter fungerar på alla språk i systemet.
 • · Datumfälten i  det finlandssvenska användargränssnittet motsvarar nu det finska formatet  dd.mm.yyyy. 
 • · Vi har lagt  till ett meddelande i förhandstitten om antalet tecken överskrids i ett fält.
 • · Vi har  korrigerat synligheten för efterhandsmeddelandet om Dispositionsrättsavtal så  att det överensstämmer med andra efterhandsmeddelanden. Den förvalda  synligheten för meddelandet är 30 dagar, varefter meddelandet arkiveras. 
 • · Vi har  kompletterat EU-förhandsmeddelandet "Till exempel begäran om information”  relaterat till direktiv 2014/24/EU.
 • · Vi har tagit  bort punkten "Nya sammanslutningar kan senare ansluta sig till  upphandlingsavtalet" från anbudsinfordrans pdf-dokument och den kan inte  längre redigeras via användargränssnittet. Ifrågavarande punkt är förenlig med  de gamla formulären och kunde läggas till i anbudsinfordrans pdf-dokument om  meddelandet skapades utifrån en mall eller ett gammalt meddelande. 
 • · Fältet  "Preliminär längd på extra upphandlingar" importeras inte till  upphandlingsannonsens pdf-dokument om fältet är tomt.
 • · Vi har  korrigerat skapandet av mallar för dispositionsrättsavtal. Uppgifterna i  avsnitt II kopieras nu normalt till sparade mallar för halvfärdiga  annonser. 
 • · Vi har  korrigerat funktionen "Internt samtal" så att namnet på  konkurrensutsättningen får ett frågetecken först när meddelanden sparas i  funktionen. Tidigare visades frågetecknet redan när man öppnade "Internt  samtal". 
 • · Vi har  korrigerat problemet med att öppna bilagor till delgivanden. Detta problem  upprepades i delgivningen av enstaka upphandlingsbeslut.
 • · Vi har  korrigerat meddelandet om avbrytande så att information i nya statistikfält  inte förs in i HILMA. Då godkänner HILMA publicering av meddelande om  avbrytande.  
 • · Vi har  korrigerat skapandet av jämförelsetabeller i situationer där man genom  korrigeringsmeddelande har lagt till kriterier i avsnittet "Kriterier för  upphandlingsobjekt". 
 • · Vi har  korrigerat mallarna så att bilagorna till mallarna överförs till en ny  anbudsinfordran och inte tvärtom. 
 • · Vi har  korrigerat borttagning av produkt genom korrigeringsanmälan.

 

Cloudia Planering

 • · Vi har  korrigerat EU-upphandlingsannonsen som skickats via Cloudia Planering. När  annonsen redigerades fick den ett extra kommatecken.

 

Cloudia Småskalig upphandling

 • · Vi har  korrigerat formuläret för förenklad konkurrensutsättning så att annonsen kan  publiceras utan att välja Anbudstjänsten (gäller organisationer med tillgång  till omfattande Cloudia Konkurrensutsättning)
 • · Vi har  korrigerat valet av "Dölj upphandlingsförfarandet i anbudsinfordran som  visas för anbudsgivare” i den förenklade konkurrensutsättningen. Detta döljer  endast informationen om upphandlingsförfarandet i pdf-dokumentet om det finns  information i de övriga fälten. Om fälten i avsnittet är tomma döljs all  information i avsnittet. 

 

Anbudstjänsten

 • · Vi har  förbättrat Upphandla-Anbudstjänstens skalbarhet så att alla fält i avsnittet  Anbudsinfordran syns.
 • · Vi har  korrigerat avsnittet IV i ESPD så att onödiga decimaler inte längre dyker upp i  numeriska fält. 
 • · Vi har  korrigerat sparandet av kriterierna för korrigeringsmeddelanden så att om  "Alla objekt" förändras så raderas alla svar relaterade till  kriteriet från anbudet.

 

Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 19.9.2017

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:


Cloudia Konkurrensutsättning:

* På separat beställning

 • · Vi har ändrat  systemets funktion så att man med korrigeringsmeddelande om  EU-upphandlingsannonsen kan lägga till nytt språk i punkt ”IV.2.4.) Språk på  vilka anbud kan inlämnas”.
 • · Vi har  förändrats systemets funktion så att man i EU-efterannons kan meddela flera  avtal även om upphandlingen inte har indelats i delar.
 • · Vi har  korrigerat problemet där dokumentet om infordran av anbud för förenklad  konkurrensutsättning fick felmeddelande i ”Tidsfrist under vilken  anbudsgivarens anbud ska vara i kraft”.
 • · Vi har  korrigerat problemet med felmeddelandet om kontrollen av myndighetsuppgifter  som skickades om anbudsgivaren inte angett FO-nummer eller angett det i fel  form.
 • · Vi har  korrigerat problemet där upphandlingsannonsen fick texten ”Verksamhetsställe  som ansvarar för konkurrensutsättningen eller representant för den upphandlande  enheten” och som inte kunde redigeras.
 • · Vi har  korrigerat problemet där inkomna anbud inte alltid syntes på fliken Dokument  och bland arkiverade anbudsinfordringar.
 • · Vi har  korrigerat problemet med sökandet av information om beställaransvar. När dessa  uppgifter söktes meddelade systemet om tillfälligt dröjsmål.
 • · Vi har  korrigerat problemet relaterat till formulären för EU-efterannonser samt avtal  om Social service och övriga särskilda tjänster där raderingen av en del i  avtalet inte raderades från PDF-utskriften.
 • · Vi har  förändrat funktionen ”Redigera” i ramavtal så att ramavtalet inte längre blir  halvfärdigt. Framöver kan ramavtal redigeras fortlöpande och förblir hela tiden  i kraft.
 • · Vi har  korrigerat problemet med skapande av en ny småskalig upphandlande enhet.  

 

Upphandlingskalender:

* På separat beställning

 • · Vi har gjort en  förändring som gör det möjligt för upphandlande enheter att använda en  alternativ adress i Upphandlingskalendern.


Cloudia Konkurrensutsättning versionsmeddelande  5.9.2017

 

Följande korrigeringar har gjorts  i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

* på separat beställning

 • · Vi har  korrigerat nedladdningen av fliken "Inkomna anbud" efter kontrollen  av information om beställaransvar. 
 • · Vi har  korrigerat det tillfälliga dröjsmålet i testmiljön. Dröjsmålet uppstod när man  påbörjade anbudsinfordran med formulären "Upphandlingsannons som  understiger tröskelvärdet", "Direktupphandling" eller  "Specialupphandling, upphandling som understiger EU-tröskelvärdet". 
 • · När man skapar  en efterannons utifrån en annons om dispositionsrättsavtal skapar systemet nu  en korrekt efterannons som godkänns av HILMA. Tidigare skapade systemet en  vanlig EU-efterannons med funktionen "Skapa efterannons utifrån denna  upphandlingsannons".

 

Upphandlingskalender

 • · Upphandlingar i  upphandlingskalendern har korrigerats så att den endast visar den valda  upphandlande enhetens kommande konkurrensutsättningar.

 


Anbudstjänsten

 • · Vi har  korrigerat skickandet av frågor så att de listas för rätt anbudsinfordran, även  om anbudsgivaren har flera öppnade anbud på olika flikar. 
 • · Vi har  uppdaterat beskrivningen av anbudet i vyn "Inlämnade anbud" så att  den visas för ifrågavarande upphandlingsannons. I enskilda fall härstammade  beskrivningen från en gammal mall för anbudsinfordran. 

 

Tjänsten för småskalig  upphandling

Vi har  korrigerat öppnandet av PDF- och HTML-dokument i anbudsinfordran.


Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 22.8.2017

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

* på separat beställning

 • · Redigering och radering av  organisation har korrigerats i minikonkurrensutsättning. 
 • · Publicering av  korrigeringsannonser har korrigerats så att den gamla underskriftsprocessen  ogiltigförklaras när upphandlingsannonsen korrigeras. Då ska  upphandlingsannonsen antingen undertecknas på nytt elektroniskt eller manuellt,  varefter annonsen kan publiceras normalt. * gäller organisationer med elektronisk underskrift
 • · Om konkurrensutsättningen har  omfattat systemets strukturerade ESPD kan offerter på papper inte längre matas  in efter att tidsfristen gått ut. 
 • · Ett felaktigt  e-postmeddelande om redigering av ramavtalet har raderats från systemet. 
 • · Redigering av  delat ramavtal har förhindrats för användare av ramavtal. Endast  administratören av ramavtalet kan redigera delade ramavtal. 
 • · Punkt "V.2.4 Avtalets  värde" i direktupphandlingsannonsen har korrigerats så att decimaler inte  överförs till HILMA med angivna värden, varvid HILMA godkänner annonsen.
 • · Antalet annonser i  auktionsmappen har korrigerats så att det faktiska antalet visas efter namnet  på mappen. 
 • · Listningen av delar i  EU-efterannonsering har korrigerats i punkt "V: Ingående av avtal".
 • · I nationella  upphandlingsannonser har man från PDF-dokumentet raderat överloppstexten i  avsnittet "Ramavtal, som inte längre har redigeringsfält i  inmatningsblanketten.
 • · När en ny annons skapas  utifrån en tidigare annons kopieras maxpoängen normalt till den nya  annonsen. 
 • · Minikonkurrensutsättningens  PDF-dokument har redigerats. 
 • · Visningen av kontaktuppgifter  i uppgiftsregistret har korrigerats.
 • · Funktionen "Skapa ny  annons utifrån denna” har korrigerats i annonser om tilldelning av  koncessioner.

 

Cloudia Småskalig upphandling

* på separat beställning

 • · Överloppsfälten i  förhandstitten i avsnittet "Övriga uppgifter" i förenklad konkurrensutsättning  har raderats.
 • · PDF-dokumenten i förenklad  konkurrensutsättning och småskalig upphandling har förbättrats så att texterna  i fälten kommer under motsvarande rubriker på inmatningsblanketten.
 • · PDF-dokumentet för förenklad  konkurrensutsättning har kompletterats med fältet "presentation av den  upphandlande enheten". 
 • · Den felaktiga länken i  "Meddelande om svar på frågan" i annonsen om småskalig upphandling  har korrigerats. E-postlänken ledde till Anbudstjänsten, även om annonsen  publicerats i tjänsten för småskalig upphandling. 
 • · PDF-dokumentet för  anbudsinfordran i småskalig upphandling har korrigerats så att länkarna i  annonsen nu också syns på PDF-dokumentet. 
 • · Nu visas också förenklade  konkurrensutsättningar i arkivmapparna för användare av förenklad  konkurrensutsättning

 

Leverantörsregistret

* på separat beställning

 • · Bilagor i  leverantörsregistret kan nu redigeras när ett publicerat leverantörsregister  korrigeras. 

 

Anbudstjänsten

 • · Stängda grupper i delanbud i  avsnittet "kriterier för upphandlingsobjektet" har korrigerats. En  korrigeringsannons i upphandlingsannonsen ledde till att målgrupper som inte  erbjudits i halvfärdiga anbud meddelade om obligatorisk information som  saknades. 
 • · Felmeddelandena för  registreringsblanketten i Anbudstjänsten har blivit tydligare och flyttats till  en synligare plats.
 • · Inledningsfältet i punkten  "Övriga villkor för anbudsinfordran" visas nu också i Anbudstjänsten.  Avsnittet "Övriga villkor för anbudsinfordran" kan användas när man  använder strukturerad ESPD. 
 • · Punkten "Fullständig  infordran av anbud och bilagor” i Anbudstjänsten har korrigerats. Bilagorna  till anbudsinfordran listas nu i samma ordning som i anbudsinfordran. 
 • · Meddelandet till  anbudsgivaren har korrigerats när en korrigeringsannons väntar på HILMA:s godkännande.

 

Tjänsten för småskalig upphandling

 • · Redigeringsvyn för egna  uppgifter i tjänsten för småskalig upphandling har förbättrats.


Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 8.8.2017

Följande nya egenskaper har installerats i  samband med uppdateringen:

 

Kontroll av uppgifter om beställaransvar i  Cloudia Konkurrensutsättning

* på separat beställning

 

Nu kan upphandlande enheter lätt kontrollera  lagstadgade uppgifter om beställaransvar för valda leverantörer på fliken  Inkomna anbud. Uppgifterna kontrolleras i Suomen Tilaajavastuu Oy:s tjänst  Pålitlig Partner. Upphandlande enheter behöver inga användarnamn för  Tilaajavastuus tjänst, eftersom uppgifterna hämtas med Cloudias användarnamn  och anbudsgivarens FO-nummer. Anvisningar för tjänsten finns här.

 

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

· Publicering av  minikonkurrensutsättning har korrigerats när konkurrensutsättningen skapas med  funktionen "skapa utifrån detta ramavtal". 

· Funktionen för att lägga till  beställare i punkten "Beställare (deltagande sammanslutningar)". I  några annonser ledde detta tidigare till att systemet låste sig. Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 25.7.2017

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

· Problemet med ordningsföljden  för avtalsdelarna i EU-upphandlingsannonser har åtgärdats. Tidigare överfördes  avtalsdelarna till Hilma i fel ordningsföljd.

 

Anbudstjänsten

· Problemet med att öppna  PDF-dokument i anbudsinfordran för minikonkurrensutsättning har åtgärdats.Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 11.7.2017

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Systemets funktion har  ändrats så att valet i blankettpunkten inte längre ändras när man trycker på tom  blankettpunkt bredvid flervalsknapparna vid skapande av upphandlingsannons.
 • · Registret över  kontaktuppgifter har kompletterats med en möjlighet att radera skapade enheter.
 • · Textfältet för motivering av  över fyra år långa ramavtal har ändrats för EU-upphandlingsannonser i punkt  IV.1.3 så att man kan använda parenteser i texten.
 • · Problemet som ledde till att  NUTS-koden ändrades i avtalsdelarna till en kod på högre nivå vid publicering  av annonser har åtgärdats.
 • · Problemet som förekom i  redigeringsläget för minikonkurrensutsättningar i ramavtal och som ledde till  ett meddelande tillfälligt dröjsmål har åtgärdats.
 • · Problemet med att öppna  dokument i PDF- och HTML-format i pågående minikonkurrensutsättningar har  åtgärdats.

 

Tjänsten för småskalig upphandling

 • · Problemet med att öppna  fliken Upphandlingsobjekt i anbudsinfordran i förenklad konkurrensutsättning  har åtgärdats.

 

Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 27.6.2017

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Två annonser på fliken  upphandlingsobjekt har korrigerats så att annonsen kan sparas och inga  tillfälliga dröjsmål förekommer. I bägge fallen berodde problemet på en  tidigare anbudsinfordran, som fungerat som mall. 
 • · Punkten "Huvudsakligt  ställe där upphandlingen genomförs” i nationella upphandlingsannons är inte  längre obligatorisk. Denna punkt är inte heller obligatorisk i HILMA. 
 • · Den felaktiga hänvisningen  att information saknas i punkt II.2.5) har korrigerats i förhandstitten och  publiceringen i EU-efterannonsering.
 • · Publicering av annonser har  hindrats med enter, så att annonser inte publiceras av misstag. 
 • · Problemet med maxpoängen för  kvalitet i jämförelsetabellen har åtgärdats.
 • · Avsnittet Övriga villkor för  anbudsinfordran har lagts till leverantörsregistrets PDF.
 • · Sökningen av anbudsinfordran  har korrigerats så att den beaktar även de nya blanketter som systemet  kompletterats med under våren.
 • · PDF-dokumentet för  EU-upphandlingsannonser har korrigerats så att avtalsdelarnas skrivs ut enligt  ordningstal.
 • · Begynnelse- och slutdatum för  ramavtal och antal leverantörer i nationella upphandlingsannonser har raderats.  Dessa uppgifter krävs inte heller i HILMA eller EU-upphandlingsannonser. 

 

Anbudstjänsten

 • · Anbudsgivarens PDF-dokument  har korrigerats så att ytterligare information i ESPD punkt "D:  Kvalitetssäkringssystem och standarder för hantering av miljöfrågor"  skrivs ut i anbudsgivarens anbud.


Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 16.6.2017


Vid installationen av Cloudia  Konkurrensutsättning fredagen 16.6.2017 fick upphandlingsannonser ett nytt  avsnitt: Särskilda frågor som  beaktats i information om upphandlingen. Avsnittet innehåller tre  obligatoriska frågor som inte visas på annonsens PDF-blankett utan som endast  har ett statistiskt syfte. 

 

Avsnittet har blivit obligatoriskt för följande  blanketter till HILMA: 

 • · Nationell upphandlingsannons
 • · EU-upphandlingsannons
 • · Sociala tjänster och andra  särskilda tjänster – upphandlingsavtal – upphandlingsannons
 • · EU-upphandlingsannons,  specialbranscher
 • · Meddelande om koncession

Avsnittet har också lagts till  bruksanvisningen.

 

 

NUTS-kod

Dessutom uppdaterades listan över NUTS-koder. OBS! Alla NUTS-kodfält har tömts i  halvfärdiga annonser. NUTS-koden ska väljas på nytt till annonsen innan den  publiceras.Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 13.6.2017


Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:


Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Alla upphandlingsavtal listas  upp separerade med komma i förhandsannonsen, som till sin karaktär är ett  förhandsmeddelande. 
 • · Problemet relaterat till  ändringsannonser har korrigerats.
 • · Dra&släpp-funktionen i  upphandlingsdelar i EU-upphandlingsannonser har korrigerats.
 • · ESPD-dokument har lagts till  funktionen "Skicka förhandstitt per e-post". Om man använder  systemets kommentarfunktion hittar mottagaren ESPD-dokumentet i  kommentaranslutningen. Om man inte använder systemets kommentarfunktion utan  skickar annonsen per e-post för förhandstitt bifogas ESPD-dokumentet  e-postmeddelandet.
 • · Preciseringsbegäran har  korrigerats så att också långa texter syns helt.

 

Cloudia Småskalig upphandling

 • · Sidhuvudet i anbudsdokumentet  för småskalig upphandling har åtgärdats.
 • · Problemet med  jämförelsetabellen i förenklad konkurrensutsättning har åtgärdats.

 

Anbudstjänsten

 • · Funktionen Skapa nytt anbud  utifrån detta har åtgärdats för att ESPD-uppgifterna ska kopieras  korrekt. 
Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 29.5.2017

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

* på separat beställning

 • · Jämförelsetabellen  som skickas med den elektroniska underskriften av upphandlingsbeslut har  ändrats så att affärshemligheter är dolda. 
 • · Jämförelsetabellen  som skickas med den elektroniska underskriften av upphandlingsbeslut har  ändrats när elektronisk auktion används i konkurrensutsättningen. Tidigare  skickades jämförelsetabellen för den preliminära rundan för underskrift, men nu  skickas jämförelsetabellen efter auktionen. 
 • · Punkten  "Giltighetstid" i nationella upphandlingsannonser har ändrats till  "Upphandlingsavtalets giltighetstid", så att den motsvarar rubriken i  HILMA
 • · Korrigeringsannonsen i  upphandlingsannonsen Dispositionsrättsavtal har korrigerats. Annonsen har  kompletterats med avsnittet Ändringar.
 • · Punkt III.1.6 har lagts till  pdf-dokumentet. Punkten skrevs inte ut i EU-upphandlingsannonsers pdf-dokument,  om övriga punkter inte hade ifyllts i avsnitt III. 
 • · Avsnitten i  upphandlingsannonsen kan nu ordnas med drag & drop-funktionen. 
 • · Fältet för anbudens  giltighetstid har korrigerats så att det töms när man kopierar en ny annons,  för att undvika gamla uppgifter på den nya blanketten.

 

Cloudia Småskalig upphandling

 • · Problemet med redigering av  förenklad konkurrensutsättning har åtgärdats. Problemet orsakades av att  logotypen saknades i uppgifterna om den upphandlande organisationen.Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 16.5.2017

Följande nya egenskaper har installerats i  samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 

Elektronisk  underskrift

* på separat beställning

Annonser som ska undertecknas (alla  anbudsinfordringar utom anbudsinfordran för småskalig upphandling) har  kompletterats med elektronisk underskrift. Funktionen är tillgänglig för  elektronisk underskrift av anbudsinfordran, öppningsprotokoll och upphandlingsbeslut.  Om organisationen har tillgång till elektronisk underskrift kan den välja om  den vill underteckna handlingar normalt eller elektroniskt. Se anvisningen för  elektronisk underskrift här.

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband  med uppdateringen:Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Antalet tecken i  textfälten för EU-upphandlingsannonser har justerats så att antalet motsvarar  uppdateringarna av HILMA 
 • · EU-annonser har  kompletterats med möjlighet att välja enhet i den upphandlande  organisationen. 
 • · Uppdateringen av  redigerade ESPD-uppgifter i ESPD:s PDF-dokument har korrigerats. 
 • · Överföringen av  klockslag till HILMA via funktionen Redigera tidsfrist har korrigerats. 
 • · Punkten Lämpliga  kandidater har raderats i EU-upphandlingsannonsens dokument om begäran att  delta. Tidigare fanns punkten i dokumentet, även om den inte valts. 
 • · Ändringen av anbud  för nationell upphandlingsannons som understiger tröskelvärdet till ansökan om  deltagande har korrigerats. Problemet orsakades av den gamla uppgiften om  tröskelvärde.
 • · I förhandssparande  texter har EU-hänvisningen raderats i punkten "Total kvantitet eller  omfattning". 

 

Cloudia Småskalig upphandling

 • · Problemet relaterat  till redigering av förenklad konkurrensutsättning har åtgärdats. Problemet  orsakades av en tom uppgift om samfund i den upphandlande organisationens  kontaktuppgifter. 
 • · I anbudsinfordran  har kriteriernas synlighet korrigerats, och avsnittet anbudsbilagor lagts till  anbudsinfordran 
 • · Länkarna till  anbudsinfordran för småskalig upphandling genom begränsat förfarande har  korrigerats. 
 • · Redigering av ny  annons utifrån egen mall har korrigerats. Problemet förekom ibland i annonser  om förenklad upphandling. 
 • · Problemet relaterat  till svar på frågor har åtgärdats. Problemet orsakades av en tom e-postadress  bakom den upphandlande enhetens användare. 
 • · Visandet av  anbudsbilagor till anbudsinfordran för småskalig upphandling har korrigerats.  Före korrigeringen syntes punkten Anbudsbilagor inte i anbudsinfordran när inga  bilagor valts som obligatoriska men text skrivits.

 

Cloudia Planering

 • · Överföringen av  CPV- och NUTS-koder som angetts för utkast till konkurrensutsättning och  konkurrensutsättningsprojekt till anbudsinfordran har korrigerats. Anbudstjänsten

 • · Ikonernas placering  till länkar i punkten Mina anbud har korrigerats 
 • · Stavfel på sidan  Sammanfattning av anbudsinfordran har korrigerats 
 •       Problemet med att skicka anbud har korrigerats. Problemet  orsakades av tillfälliga duplikatrader i ESPD-svar. Vi rekommenderar inte att  anbudet är öppet på flera flikar när anbudet redigeras. 

Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 2.5.2017

Följande nya egenskaper har installerats i  samband med uppdateringen:Cloudia Konkurrensutsättning

 

ESPD

För EU-upphandlingsmeddelanden har man lagt  till möjligheten att använda både den strukturerade ESPD-blanketten och ställa  andra krav relaterade till anbudsinfordran. När man väljer "Använd  ESPD" ändras avsnittet om kvalificeringskriterier till "Övriga villkor  i anbudsinfordran". Funktionsprincipen för detta avsnitt är den samma som  för kvalificeringskriterierna. 

 

 

I Anbudstjänsten fylls de övriga villkoren  för anbudsinfordran i punkten "Utestängning och lämplighet  (ESPD)". 

 

 

Elektronisk  underskrift

* på separat beställning

EU-annonser har kompletterats med elektronisk  underskrift. Funktionen är tillgänglig för anbudsinfordran, öppningsprotokoll  och upphandlingsbeslut. Om organisationen har tillgång till elektronisk  underskrift kan underskrifter inte göras på andra sätt i Cloudia  Konkurrensutsättning. Ta del av anvisningen här.

 

Leverantörsregistret

* på separat beställning

Kvalificeringskriterierna i  leverantörsregistret har kompletterats med en möjlighet att använda  kriteriebiblioteket. Dessutom har leverantörsregistret kompletterats med  ESPD-blanketten.


Cloudia Småskalig upphandling
Anbudsinfordran för småskalig upphandling och  förenklad konkurrensutsättning (med poängsättning) har uppdaterats i den nya  versionen av Cloudia Konkurrensutsättning. Framöver finns blanketterna i ”Lämna  annons på nya blanketter” -> ”Övriga annonser”. Ta del av de nya  blanketterna här: 
småskalig upphandling och förenklad  konkurrensutsättning.   Under de närmaste veckorna uppdaterar vi också webbinarieinspelningen.

Cloudia Planering
Cloudia Planering har kompletterats med en  möjlighet att skapa konkurrensutsättningsförslag via en separat flik, varvid  möjligheten utöver Cloudia Planerings licensanvändare även erbjuds  icke-registrerade användare. I samband med införandet skickar projektcheferna  en länk som organisationen kan lägga till på en önskad plats (t.ex. på  intranätet). Om införandeprojektet har avslutats kan man be om att få länken  från Cloudias systemstöd. Ta del av anvisningen 
här.

Bekräftelsen av utkastet till  konkurrensutsättning har kompletterats med en möjlighet att publicera utkastet  i den offentliga Upphandlingskalendern. Utkasten till konkurrensutsättningar i  Upphandlingskalendern finns i ”Kommande upphandlingar”. Uppe till höger kan man  välja den organisations vy vars utkast till konkurrensutsättningar man vill ta  del av. Anvisningen för utkastet till konkurrensutsättningen finns 
här.  Den nya upphandlingskalendern finns här.

 

 

Upphandlingskalender
Den nya upphandlingskalendern finns på 
www.hankintakalenteri.fi


Följande korrigeringar har gjorts i samband  med uppdateringen:Cloudia Konkurrensutsättning

 • · Kriteriebiblioteket  visas genast för alla blankettmallar. Tidigare skulle man först välja ett  valkriterium, varefter kriteriebiblioteket visades. 
 • · Kravet på  TED-nummer har raderats i redigering av tidsfrist för nationell  upphandlingsannons. 
 • · Raderingen av typ  av ändringsannons har korrigerats. Tidigare gick det inte att radera  ändringsannonser via användargränssnittet
 • · Användning av ESPD  är möjligt för "Annons om dispositionsrättsavtal"
 • · ESPD har  kompletterats med kontroller så att duplikatrader inte uppstår
 • · Frågan på finska i  avsnitt III i ESPD om rent nationella uteslutningsgrunder har redigerats.
 • · Kontaktuppgiftsfältet  i avsnittet Beställare har korrigerats så att information om saknade uppgifter  visas i förhandstittCloudia Småskalig upphandling

 • · Skapande av  användare av småskalig upphandling: Vi har korrigerat företagsmenyn så att  raderade små upphandlande enheter inte längre syns
 • · FODS-sökning har  lagts till förenklad konkurrensutsättning

 

Anbudstjänsten

 • · Mellanslag har  förhindrats i numeriska fält


Cloudia  Konkurrensutsättning versionsmeddelande 18.4.2017 


Följande nya egenskaper har  installerats i samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 

Leverantörsregistret

* på separat beställning

Cloudia Konkurrensutsättning har  kompletterats med ett förfarande för leverantörsregistret som också är känt som  kvalificeringssystemet (försörjningssektorerna). Genom förfarandet bildas ett  leverantörsregister via vilket den upphandlande enheten kan lämna en  anbudsinfordran till registret. Anvisningar för förfarandet finns här (link).

 

ESPD-formulär  som bilaga

ESPD-frågorna har förflyttats från pdf  till en separat bilaga. ESPD-formuläret bifogas anbudsinfordran och kan  granskas på sidan Esikatselu ja julkaisu (Förhandstitt och publicering). I  Anbudstjänsten visas anbudsinfordran bland andra bilagor. 

 

 


 

Följande korrigeringar har gjorts i  samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • Radbytet i funktionen Lähetä esikatselu       sähköpostilla (Skicka förhandstitt per e-post) har korrigerats.
 • Funktionen "Muokkaa ilmoituksen tietoja"       (Redigera informationen i meddelandet) har fått ny anvisningstext.
 • Frågan i avsnitt III i ESPD om rent nationella       uteslutningsgrunder har redigerats.

 

Anbudstjänsten

 • Bekräftelsen av e-postadress i vaktfunktionen i tjänsten  Hanki har korrigerats. Den e-postadress till vilken man vill få meddelande om  en ny anbudsinfordran ska bekräftas när vakter skapas. 


Cloudia  Konkurrensutsättning versionsmeddelande 4.4.2017  


Följande nya egenskaper har installerats i  samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 

Nya  formulär

 

Följande nya typer av meddelanden har  publicerats i Cloudia Konkurrensutsättning:

 • Ändringsmeddelande
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner –       förhandsmeddelande
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner –       meddelande om koncessionstilldelning
 • Meddelande om koncession
 • Meddelande om koncessionstilldelning

 

Du hittar dessa meddelanden genom att välja  "tee uusi ilmoitus" (nytt meddelande) – "tee kansallinen tai  EU-ilmoitus” (nationellt eller EU-meddelande). Anvisningar för dessa  meddelandemallar finns här:

 

 

Ändringsmeddelandets  inverkan på anbud

 

I samband med uppdateringen har inverkan av  korrigeringsmeddelanden på inlämnade och halvfärdiga anbud ändrats. Tidigare  har redigering av lämplighetskraven på anbudsinfordran eller kriterierna för  upphandlingsobjektet lett till att redan inlämnade och halvfärdiga anbud har  raderats.

Framöver kommer inlämnade anbud inte att  raderas helt om ändringar görs i kriterierna för upphandlingsobjektet,  lämplighetskraven eller ESPD-formuläret, utan de får status pågående och  förblir oförändrade med undantag för ändrade kriterier eller lämplighetskrav. 

 

Anbudsgivaren underrättas per e-post om anbud  som får status pågående. Anbudsgivaren ska ange uppgifterna om förändrade  kriterier eller lämplighetskrav för anbudet och lämna in det på nytt. Om  förändringarna i anbudsinfordran hänför sig till punkter i det strukturerade  ESPD-formuläret underrättas alla parter som lämnat ESPD-svar, inklusive  gruppmedlemmar och underleverantörer, i samband med publiceringen av den  korrigerade anbudsinfordran.

 

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband med  uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • Fälten "Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat       vaatimukset" (Krav gällande anbudssökandes och anbudsgivares       lämplighet) och "Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella       soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan" (Intyg och utredningar på basis       av vilka lämpligheten bedöms) är obligatoriska för nationella       upphandlingsmeddelanden, om man som upphandlingsförfarande väljer       innovationspartnerskap (samma ändring görs i HILMA i samband med       applikationsuppdateringen 7.4.2017). 
 • Fältet "hankinnan arvo" (upphandlingens värde) i       korrigeringsmeddelande för nationellt upphandlingsmeddelande är nu       frivilligt (samma ändring görs i HILMA i samband med       applikationsuppdateringen 7.4.2017). 
 • Problemet med publicering av förenklad konkurrensutsättning       har åtgärdats. Om upphandlingens giltighetstid och tidsfristen för       anbudsinfordran var motstridiga angav systemet inte varför meddelandet       inte kunde publiceras. Nu visas ett meddelande om varför publicering inte       lyckas. 
 • Publiceringsproblemet med korrigeringsmeddelanden där       tidsfristen har redigerats har åtgärdats. Problemet orsakades av att HILMA       förkastade meddelandet för att en ny öppningsdag för anbud inte kunde       fastställas för meddelandet om tidsfristen ändrades. Ifrågavarande fält har       lagts till "Muokkaa määräaikaa" (Redigera tidsfristen) om det är       fråga om ett EU-upphandlingsmeddelande eller ett       EU-upphandlingsmeddelande, försörjningssektorerna och IV.1.1). I punkten       Förfarandets karaktär anges "Avoin menettely” (Öppet förfarande) eller       "Nopeutettu avoin menettely” (Påskyndat öppet förfarande).
 • De obligatoriska uppgifterna i punkterna II.1.7 och V.2.3 i       formuläret "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – kontrakt       – meddelande om tilldelning av kontrakt" har slopats. Fälten har       ändrats så att de motsvarar formuläret i HILMA.
 • Punkten "Toimittaja on pk-yritys” (Leverantören är ett       litet eller medelstort företag) i formuläret "Sociala tjänster och       andra särskilda tjänster – kontrakt – meddelande om tilldelning av       kontrakt" även i pdf-dokumentet. Tidigare stod det i pdf-dokumentet       "Urakoitsija on pk-yritys” (Entreprenören är ett litet eller       medelstort företag).
 • Kontrollen av e-postadresser har korrigerats på sidan       Förhandstitt och publicering i anbudsinfordran. Den felaktiga e-postadressen       och korrigeringen av den ledde till att flera exemplar av samma meddelande       kunde skickas till HILMA. 

 

Anbudstjänsten

 • Problemet med att skicka  duplicerade ESDP-svar har åtgärdats. Problemet förekom i situationer där  anbudsgivaren klickade flera gånger på Skicka.Cloudia  Upphandling versionsmeddelande 21.3.2017  


Följande korrigeringar har gjorts i  samband med uppdateringen:

 

Cloudia Konkurrensutsättning

 • Vyn har kompletterats med förhandsgranskning av ESPD       även när det gäller upphandlingsannonser för socialservice när ESPD för       Anbudssystem är aktiverad.
 • Kopieringen av fältet "Preliminär tidsplan för       utnyttjande av optionen" har korrigerats i annonser som överförs från       testsystemet till produktion eller vice versa.
 • De obligatoriska fälten och kontrollen av       minimikraven har raderats i avsnitten V och IV i ESPD-formuläret när anbud       lämnas in som grupp eller genom att utnyttja resursunderleverantörer.
 • Ordalydelsen i frågorna i del III       Uteslutningsgrunder i ESPD har ändrats till "antingen ... eller"       i stället för "både ... och"

 

Anbudstjänsten

 • Problemet med att spara faktureringsadresser i       avsnittet "Mina uppgifter" har åtgärdats.
 • Fält som kan expanderas i ESPD-frågorna har       korrigerats så att innehållet bildas korrekt.
 • Sparandet av ESPD-profilen har korrigerats så att       profilen alltid kopieras när ESPD för Anbudssystem är aktiverad.
 • Överföringen av anbudstiden som fastställts för       anbudsinfordran till anbudstjänsten har åtgärdats.

 

Tjänsten för småskalig upphandling

 • Tjänsten för småskalig upphandling har kompletterats       med en uppgift om obligatoriska bilagor till anbudet. Uppgiften syns när       anbudet ifylls i Tjänsten för småskalig upphandling på fliken       "Bilagor i anbudet" och i PDF-dokumentet i punkten "Bilagor       i anbudet".Cloudia Konkurrensutsättning versionsmeddelande 8.3.2017 (redigerade 21.4.2017)


Följande  nya funktioner har publicerats i samband med uppdateringen: 

 

Cloudia Planering 

* extra funktion

 • Konkurrensutsättningsprojektet har       kompletterats med en förfrågan med hjälp av vilken man kan redigera       förfrågningar om deltagande och konsumtion.
  • Med hjälp av förfrågan om deltagande        kan man kartlägga andra sammanslutningars intresse att delta i        konkurrensutsättningsprojektet.
  • Med hjälp av förfrågan om konsumtion        kan man kartlägga beställningsbehovet hos sammanslutningar som anknyter        till konkurrensutsättningsprojektet.
 • Menyn Asetukset (Inställningar) har       kompletterats med den nya funktionen "Ilmoituksen vastaanottajat”       (Meddelandets mottagare). Meddelanden som skickas med funktionen       "Lähetä ilmoitus” (Skicka) i olika faser skickas automatiskt till       e-postadresser som sparats i Meddelandets mottagare. Detaljerad       information finns i anvisningen

Cloudia  Småskalig upphandling 

 • Publiceringslogiken för Cloudia Småskalig       upphandling (anbudsinfordran för småskalig upphandling och förenklad       konkurrensutsättning (med poängsättning)) har ändrats så att       publiceringskanalerna för en organisation är automatiskt valda i öppet       förfarande. Handläggaren kan bearbeta inställningen på publiceringssidan.

 

Följande  korrigeringar har gjorts i samband med uppdateringen:  

 

Cloudia Konkurrensutsättning

* extra funktion

 • · Kopieringen  av fälten har korrigerats i de meddelanden som överförs från testsystemet till  produktion och vice versa.
 • · Fliken  Muutoksenhakutiedot (Uppgifter om sökande av ändring) har kompletterats med  kontroller av fält.
 • · Listan  över anbudsinfordringar i funktionen Käyttöoikeudet (Användarrättigheter) har  korrigerats.
 • · Konkurrensutsättningsintegration:  Texten i avtalsvyn i Cloudia Konkurrensutsättning har ändra till "Siirry  hankintasopimuksen tekemiseen (muista päivittää hankinta  sopimuskokonaisuuteen)” (Gå till upprättande av kontrakt (kom ihåg att  uppdatera upphandlingen i kontraktshelheten))
 • · Tidsfristen  för begäran om upplysningar har korrigerats så att den syns i anbudsinfordran.

 

Anbudstjänsten

 • · Problemet  i situationer där en medlem i en gruppering skickar en ESPD-utredning har  åtgärdats. I vissa situationer har ledaren för grupperingen inte fått  information om att en medlem har skickat en egen ESPD-utredning.

Bekräftelsemeddelandet om ESPD-utredning till  underleverantörer har korrigerats. Tidigare öppnades ett tomt pdf-dokument via  länken.
Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 21.2.2017


Följande nya funktioner har publicerats i  samband med uppdateringen:

 

Anbudstjänst  och Tjänst för små upphandlingar

Registreringsblanketten för Anbudstjänsten och Tjänsten för små  upphandlingar samt sidan Mina uppgifter för företagets kontaktuppgifter har  kompletterats med två nya fält: branschens huvudklass och företagets  storleksklass. Bägge fälten har listor med optioner och är obligatoriska, dvs.  registrering kräver att fälten fylls i. Företagets storleksklass syftar på  antalet anställda hos det anbudsgivande företaget. Branschklassificeringen är  densamma som används av Statistikcentralen.  

 

Följande korrigeringar har gjorts i samband  med uppdateringen:

 

Cloudia  Konkurrensutsättning

 •           Lagparagrafen i upphandlingsannonsen för  upphandling som understiger tröskelvärdet och pdf-utskriften för  förhandlingsronden har korrigerats till "Upphandlingen överstiger  tröskelvärdet enligt 25 § i upphandlingslagen"  
 •           Kopieringen av upphandlingsannonsen från  testmiljön till produktion har korrigerats så att CPV-koderna och uppgifterna  om upphandlingsobjekt i annonser om social service kommer med i den nationella  upphandlingsannonsen
 •           Mallarna har korrigerats så att optionen  "Ramavtal upprättas genom denna annons" kopieras från mallen till  annonsen 
 •           Användargränssnittet för den nationella  upphandlingsannonsen har kompletterats med ett felmeddelande om tidsfristen och  upphandlingens giltighetstid står i strid med varandra
 •           På sidan för publicering av  upphandlingsannonsen är optionen Anbudstjänst nu förvald
 •           Listan "Parter som bekantat sig med  anbudsbegäran" har korrigerats så att uppgifterna på listan bevaras även  efter att tidsfristen ändrats 

 

Cloudia  Planering

 •           Avsnittet "Anbudsbegäran" i  konkurrensutsättningsprojekt har kompletterats med en möjlighet att lämna  upphandlingsannonser om social service, informationsbegäran, nationell  direktupphandling och allmän öppenhetsannons


Cloudia Konkurrensutsättning  versionsmeddelande 10.1.2017


Följande nya funktionaliteter har publicerats vid uppdateringen:


I de nationella underrättelserna har det lagts till två nya underrättelseslag "Underrättelse om nationell direktupphandling" och "Allmän öppenhetsannons". Du kan nu göra båda underrättelserna direkt från Cloudia Upphandling. Underrättelsen förs via gränssnittet över direkt till HILMA. Anvisningar för underrättelse om nationell direktupphandling hittar du här och anvisningar för allmän öppenhetsannons här.Följande korrigeringar har installerats vid uppdateringen:


Cloudia Upphandling

 • Fältet "Person som är associerad med användarnamnet" i avsnittet Behörigheter har korrigerats så att de personer som har tagits bort ur kontaktuppgiftsregistret inte längre visas i listan
 • Punkten "deltagande organisationer" i nationella underrättelser har korrigerats så att också nya samfund som har registrerats i kontaktuppgiftsregistret kan väljas
 • Punkten "kontor som ansvarar för upphandlingen" i nationella underrättelser har korrigerats att den visas både i gränssnittet och i pdf:n.
 • Pdf-dokumentet för nationella underrättelser har finslipats
 • Alternativet "Välj enhet" på nationell underrättelse har korrigerats
 • Alternativet redigera tidsfrist har dolts på underrättelser som har gjorts på gamla blanketter. Underrättelserna redigeras med funktionen redigera underrättelsens uppgifter.
 • Funktionerna på fliken "Förhandsgranska och publicera" har korrigerats
 • Kopiering av infordran av anbud från testomgivning till produktion bibehåller ESPD-valen på underrättelsen
 • Korrigerats hur ESPD-uppgifterna skrivs ut på pdf-dokumentet
 • Teckenbegränsningen för ESPD-beskrivningsfälten har ökats till 5 000 tecken
 • Mappen "övriga avtalsleverantörer" har lagts i kontaktuppgiftsregistret
 • Alternativen i "den upphandlande enhetens typ" i den nationella underrättelsen har korrigerats så att de motsvarar blanketten i Hilma
 • Lagring av enhet i kontaktuppgiftsregistret har korrigerats.
 • I EU-efterhandsunderrättelser är punkten "samarbetspartens e-postadress" inte längre obligatoriskt, eftersom fältet inte är obligatoriskt HILMA.