Öppet förfaranden är ett upphandlingsförfarande där underrättelsen publiceras i leverantörsportalen. Om det är fråga om en upphandling som överskrider det nationella tröskelvärdet publiceras underrättelsen också i HILMA.


Alla leverantörer som så önskar kan lämna in ett anbud på en infordran av anbud som har publicerats med öppet förfarande.