Flytta valda varor eller tjänster

På fliken ”Upphandlingskontrakt” visas information enligt infosidan:
 • Upphandlingens namn och identifikationsnummer

 • Typ av underrättelse, jämförelsegrund

 • Öppna underrättelsen i pdf-format

 • Öppna underrättelsen i html-format

 • Skapa en ny underrättelse med denna som mall

  • Om organisationen har tagit i bruk testmiljö
   • Kopiera infordran av anbud till testmiljön
 • Skapa ett förhandlat förfarande med en infordran av anbud som mall
 • Kopiera till mall
 • Fönstret Diskussionsmeddelande
 • Tidsgräns
 • Skapare
 • Antal mottagna anbud
 • Antal valda anbud
 • Antal leverantörsorganisationerI vyn visas dessutom funktioner enligt status:

 • Gör kontrakt (länka)
  • Om kontraktet redan har gjorts
   • Öppna pdf
   • Redigera kontrakt
   • Kopiera till mall
   • Ta bort
 • Flytta valda varor eller tjänster
 • ArkiveraSkapa kontrakt

 

Uppgörande av upphandlingskontrakt kan variera enligt organisation beroende på vilka av Cloudias funktioner som används i miljön.

 • Om du använder Cloudia Contract, görs upphandlingskontraktet i applikationen i fråga.
 • Om du använder modulen Avtalshantering görs upphandlingskontraktet i applikationen i fråga.

I den här bruksanvisningen beskrivs uppgörande av upphandlingskontrakt via funktionen upphandlingskontrakt, som finns i Upphandling utan dessa tilläggsfunktioner.


På sidan listas alla valda leverantörer (i listan visas också vilka objektsrader eller objektsgrupper leverantören har valts att leverera), kontrakt görs separat för varje vald leverantör.


Skapa upphandlingskontrakt för formuläret nedan 

 

Välj ”Basmall för kontrakt” i rullgardinsmenyn.


Om du vill använda basmallen som mall för kontraktstilldelningen ska du välja ”Skapa upphandlingskontrakt för formuläret nedan

 

Fylla i formuläret 

En del av informationen på upphandlingskontraktsformuläret kommer direkt från systemet och den kan inte redigeras. En del av informationen kommer från tidigare skeden i processen och de kan redigeras (texterna finns i textfält). Till den del du fyller i text i formuläreditorn flyttas fälten och rubrikerna till upphandlingskontraktet.

 

 • Avtalsparter
 • Avtalsobjekt
 • Avtalsperiod
 • Kontraktstilldelning
 • Kundens rättigheter och skyldigheter
 • Leverantörens rättigheter och skyldigheter
 • Priser
 • Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
 • Leveransvillkor och leveranstid samt övriga villkor
 • Dröjsmålsvite
 • Force majeure
 • Tystnadsplikt
 • Hävande av avtal
 • Lösande av meningsskiljaktigheter kring kontrakt
 • Kontraktshandlingarna och deras offentlighet
 • Övriga ärenden
 • Undertecknande 
  • Inledningstext
 • Beställarens underskrifter
  • Beställarens undertecknare
  • Datum för undertecknande
  • Ort
 • Leverantörens undertecknare
  • Datum för undertecknande
  • Ort


Spara upphandlingskontrakt: 

 • När du vill spara ett upphandlingskontrakt ska du klicka på knappen ”Spara” i slutet av formuläret
 • Med funktionen ”Gå tillbaka” kommer du tillbaka till fliken ”Upphandlingskontrakt”

 


Upphandlingskontraktet har skapats i ett annat program 

 

Om upphandlingskontraktet har gjorts i en annan applikation och du vill hämta den till systemet, ska du välja ”Upphandlingskontraktet har skapats i ett annat program ”.

 • Välj ”Överför dokument för upphandlingskontrakt
  • Gör överföringen i det överföringsfönster som öppnas
 • Den överförda filen visas som en länk på formuläret:
  • Du kan öppna filen via länken
  • Du kan ta bort filen via kryssikonen i slutet av länkenRedigera uppgjort upphandlingskontrakt

 

Du kan behandla det uppgjorda upphandlingskontraktet på fliken ”Upphandlingskontrakt”. I vyn kontrakt kan du:

 • Öppna pdf
  • Kontraktet öppnas som pdf-dokument
 • Redigera kontrakt
  • Redigeringsfönstret för kontraktet öppnas
 • Används som mall
  • När uppgifterna sparats kan kontraktet väljas i rullgardinsmenyn ”Gör kontrakt”
 • Ta bort
  • Upphandlingskontraktet tas bort


Redigera formulärinnehåll

 

Välj ”Redigera kontrakt” på fliken ”Upphandlingskontrakt” (länka till redigering av uppgjort upphandlingskontrakt).

 

Fasta kontraktsavsnitt kan inte redigeras 

Du kan inte redigera datatyp eller namn kontraktsavsnitt eller ta bort dem i något som helst kontrakt.

 

Fasta fält vars datatyp inte kan redigeras:

 • Avtalsparter
 • Avtalsobjekt
 • Avtalsperiod
 • Kontraktstilldelning

 

Redigera kontraktsavsnittens datatyp 

I redigeringsläge finns det vid varje kontraktsavsnitt följande funktionslänkar och funktioner.

 

Lägg till nytt avsnitt (plus-ikon):

 • Ange ett namn och datatyp för avsnittet i det fönster som öppnas

 

Enradigt textfält:

 • Du kan ange en standardtext för fältet

 

Flerradigt textfält:

 • Du kan välja om det kommer en förlagringsmeny i fältet och om den är tom eller om en tidigare skapad förlagringstextmeny ska användas (en färdig meny väljs från den listning som öppnas)
 • Du kan också ange en standardtext för fältet

 

Pris:

 • Du kan ange ett standardvärde för pris och välja valuta i menyn
 • I det här fältet kan du endast ange numeriska värden

 

Prisintervall:

 • Du kan ange ett standardvärde för prisintervall och välja valuta i menyn
 • I de här fälten kan du endast ange numeriska värden

 

Numerisk uppgift:

 • Du kan ange ett standardvärde
 • I det här fältet kan du endast ange numeriska värden

 

Värdeområde:

 • Du kan ange ett standardvärde för värdeområdet

 

Datum:

 • Du kan ange ett standardvärde
 • I det här fältet kan du endast ange datuminformation

 

Datumintervall:

 • Du kan ange ett standardvärde för datumintervallet
 • I de här fälten kan du endast ange datuminformation

 

Värdelista:

 • Du kan ange önskad mängd information som ska väljas (som visas i rullgardinsmenyn)
 • Du kan välja om det första värdet är ett tomt val
 • Du kan flytta skapade rader med piltangenterna upp/ner (eller genom att dra och släpp), ta bort en rad eller sätta in en ny rad på önskad plats med vinkelpilen.

 

Ta bort det här avsnittet (kryssikon):

 • Tar bort avsnittet i fråga från kontraktet.

 

Redigera avsnittet (verktygsikon):

 • Öppnar nämnda fönster i skapaläge och där kan du redigera avsnittets datatyp. Om du byter datatypen, försvinner också eventuell tidigare inmatad information från det här avsnittet.

 

Flytta upp (uppåtpil-ikon):

 • Du kan flytta avsnittet uppåt ett steg åt gången.

 

Flytta ner (neråtpil-ikon):

 • Du kan flytta avsnittet neråt ett steg åt gången.

 

Dra och släpp (dubbelpil-ikon):

 • Du kan flytta avsnittet till önskad plats genom att dra och släpp.

 

Spara ändringarna:

 • Kom ihåg att spara de ändringar du har gjort med knappen ”Spara”Arkivera

 

Du kan flytta över anbudsförfarandet till Arkivet genom att i mappen anbudsförfarande välja ”Avslutat” och klicka på länken Stäng denna infordran av anbud och överför den Till arkivmapp” i skedet Kontraktstilldelning” eller ”Upphandlingskontrakt”.

 

Anbudsförfarandet flyttas i mappen ”Arkiv” automatiskt till den årsvisa mappen.


Flytta valda varor eller tjänster

 

På fliken ”Upphandlingskontrakt” kan du exportera valda produkter till csv-format för nödvändig fortsatt behandling.

 • Välj anbudsförfarandet från mappen Avslutat (anbudsförfarandet måste vara i det skedet att leverantörerna har valts och kontraktstilldelningen har gjorts)
 • Klicka på länken ”Flytta valda varor eller tjänster” på infosidan (ovanför listan med valda leverantörer)


Välj anbud 

 • Börja genom att välja det anbud vars information du vill flytta över till ett externt system.

 

I överföringsfönstret: 

 • Uppe ser du upphandlarens identifikation, leverantörens identifikation och upphandlingens giltighetstid (du kan redigera de här uppgifterna)
 • Produkterna/tjänsterna listas grupperade enligt eventuella objektsgrupper
 • Genom att välja krysset framför produkten/tjänsten tas produkten/tjänsten med för överföring
 • För varje produkts/tjänsts del:
 • namnet kommer automatiskt enligt infordran av anbud
 • i fältet ”benämning ext” kan du fylla i egna benämningar
 • genom att kryssa för punkten ”kvantitet” kan du ange om kvantiteten hämtas automatiskt från infordran av anbud (om du tar bort krysset överförs informationen inte)
 • uppgifterna i punkten ”enhet” kommer automatiskt från infordran av anbud
 • uppgifterna i punkten ”pris” kommer automatiskt från infordran av anbud
 • Med knappen ”Spara” kan du spara uppgifterna och fortsätta arbeta senare
 • När du är färdig klickar du på knappen ”Spara och generera överföringsfil”

 • Alla skapade csv-filer listas i nedre delen av överföringsfönstret
 • genom att klicka på filnamnet i listan kan du öppna filen och/eller spara den på din egen dator