Redigera jämförelsen
Överför eller hämta de urvalsgrunder som utvärderas manuellt med en Excel-fil
Öppna jämförelsetabellen i pdf-format
Kommentera jämförelsetabellen

Granskning av jämförelsetabellen

Dölj rader
Förkasta ett anbud från jämförelsetabellen
Helhetspris totalt

Kvalitetspoäng
Totalbelopp och angivna maxpoäng

Mata in manuella poäng på jämförelsetabellen

Ange kriterievisa kommentarer

Beräkningsmetod för poäng

Välj leverantörer
Spara jämförelsen

Dubbla kuvert-förfarande

På fliken ”Jämförelse av anbud” visas information enligt infosidan:

 • Upphandlingens namn och identifikationsnummer
 • Typ av underrättelse, jämförelsegrund
 • Öppna underrättelsen i pdf-format
 • Öppna underrättelsen i html-format
 • Skapa en ny underrättelse med denna som mall 
  • Om organisationen har tagit i bruk testmiljö
   • Kopiera infordran av anbud till testmiljön
 • Skapa ett förhandlat förfarande med en infordran av anbud som mall
 • Kopiera som mall
 • Fönstret Diskussionsmeddelande
 • Tidsgräns
 • Skapare
 • Antal mottagna anbud
 • Antal valda anbud
 • Antal leverantörsorganisationer

 

I vyn visas dessutom funktioner enligt status: 

 • Öppna jämförelse utan konfidentiell information i PDF-format 
 • Öppna en jämförelsetabell som innehåller all information i pdf-format 
 • Exportera fritextsvar till en Excel-fil för utvärdering
 • Importera utvärderingar av fritextsvar från en Excel-fil
 • Redigera jämförelsen
 • Redigera jämförelsen steg för steg
 • Redigera jämförelsen omvänt
 • Redigera jämförelsen omvänt stegför steg

 

Obs! När kontraktstilldelningen och underrättelsen om det har gjorts, visas redigeringsalternativen inte längre i vyn.Redigera jämförelsen

 

När jämförelsetabellen först öppnas i standardformat efter att det har bekräftats att leverantörerna är kvalificerade (se Redigera jämförelse).

När du från jämförelsetabellen går tillbaka till anbudsförfarandets infosida (i mappen Avslutat), kan du välja i vilken form du vill granska jämförelsetabellen.Redigera jämförelsen 

 • Anbuden listas på jämförelsetabellen kolumnvis och på objekts-/kriterieraderna

 

Jämförelsetabell steg för steg

 • Det öppnas en listning över objektsgrupperna i anbudsförfarandet och du kan utvidga den genom att klicka på objektsgruppens rubriklänk
  • Under rubriklänken öppnas en tabell, där du kan granska jämförelsetabellen just för ifrågavarande objektsgrupps del
  • Du kan granska en annan objektsgrupp genom att klicka på dess rubriklänk
 • Anbuden listas på jämförelsetabellen kolumnvis och på objekts-/kriterieraderna

 

Omvänd jämförelsetabell 

 • Jämförelsetabellen öppnas indelad enligt objektsgrupper så att leverantörerna kommer på raderna och objekten/kriterierna i kolumnerna

 

Omvänd jämförelsetabell steg för steg

 • Det öppnas en listning över objektsgrupperna i anbudsförfarandet och du kan utvidga den genom att klicka på objektsgruppens rubriklänk.
  • Under rubriklänken öppnas en tabell, där du kan granska jämförelsetabellen just för ifrågavarande objektsgrupps del
  • Du kan granska en annan objektsgrupp genom att klicka på dess rubriklänk.
 • Jämförelsetabellen öppnas indelad enligt objektsgrupper så att leverantörerna kommer på raderna och objekten/kriterierna i kolumnerna

 

 

Överför eller hämta de urvalsgrunder som utvärderas manuellt med en Excel-fil

 

Om du vill kan du öppna alla manuellt poängsatta svar av text-typ (fritext) i Excel, ange poäng för dem där och ladda poängen till jämförelsetabellen:

 • Välj ”Exportera fritextsvar till en Excel-fil för utvärdering
 • Spara Excel-filen på din egen dator
 • I Excel-filen listas alla frågor av texttyp som har definierats för manuell poängsättning:
  • Ange önskade uppgifter
  • Spara den ifyllda Excel-filen på din egen dator för import
 • Gå tillbaka till anbudsförfarandets infosida och klicka på länken ”Importera utvärderingar av fritextsvar från en Excel-fil

 

Efter importen kan du öppna jämförelsetabellsvyn med funktionen ”Redigera jämförelse”. Efter det ser du de poäng som har hämtats med Excel och motiveringstexterna i jämförelsetabellsvyn.

 

Obs! Du får inte göra några ändringar i Excel-exporten och om jämförelsetabellen skapas på nytt (behandlingen börjar med val av kvalificerad anbudsgivare), ska Excel-exporten skapas på nytt med funktionen ”Importera utvärderingar av fritextsvar från en Excel-fil”.

 

Öppna jämförelsetabellen i pdf-format

 

I den här vyn kan du öppna jämförelsetabellen som pdf-dokument

 • Öppna jämförelsetabell utan konfidentiell information i pdf-format
 • Öppna en jämförelsetabell som innehåller all information i pdf-format

 

Öppna kommentering av jämförelsetabellen

 

Du kan skicka en kommentarsbegäran via fliken ”Jämförelse av anbud” vid ”Öppna kommentarer i jämförelsetabellen”. Efter det väljer du ”Skapa ny kommentarsrunda >>”.

 

Skapa ny kommentarsrunda


Fyll i de uppgifter som behövs

 • Namn på kommentarsomgången och meddelandets innehåll
 • Kommentarsrundans tidsfrist
 • E-postadresser
 • Dölj priser för kommentatorn
 • Jag har läst förslagen om konfidentiell information och angett den konfidentiella information som efterfrågas

 

Efter det kan du spara kommentarsbegäran och skicka inbjudan eller gå tillbaka till listan utan att spara.


 

Kommentera jämförelsetabellen

Du får en e-postbekräftelse på att kommentarsbegäran har skickats. I bekräftelsen finns en länk till kommentarsanslutningen. Mottagaren av meddelandet kan kommentera infordran av anbud genom att klicka på länken.

 • Den som kommenterar ser jämförelsetabellen i kommentarsanslutningen
 • Den som kommenterar kan separat kommentera kriterier som har Manuell poängsättning genom att klicka på kommentarsikonen vid varje punkt
 • Den som kommenterar kan ange en kommentar som gäller hela jämförelsen


Den som kommenterar kan spara sina kommenterar utan att skicka dem med funktionen ”Spara utan att skicka” och skicka kommentarerna med funktionen ”Skicka kommentar”.


Obs! Av datasekretesskäl skickas anbudets bilagor inte automatiskt, utan de måste vid behov skickas per e‑post.

 

Hantering av mottagen kommentar

 

Du kan se en kommentar på fliken ”Jämförelse av anbud” vid punkten Öppna kommentering av jämförelsetabellen”.

Via vyn kan du också se datum för när kommentarsrundan börjar och när den slutar. Funktioner i vyn

 • Avsluta omgången i förtid 
  • Skriv meddelande om att kommenteringen avslutas i förtid
 • Gå tillbaka till listan
 • Visa kommentarer som skickats under omgången
  • Jämförelsetabellen öppnas i ett fönster
  • Vid varje kommenterat kriterium finns en ikon och när du klickar på den visas alla de kommentarer som lämnats in för punkten i fråga
  • Via länken Mottagna kommentarer nedanför jämförelsetabellen kan du läsa eventuella allmänna kommentarer som har getts på jämförelsen

Du kan göra önskat antal kommentarsrundor.

 

Granskning av jämförelsetabellen

 

I den vy som öppnas kommer du åt att hantera jämförelsetabellen via gränssnittets vy. De saker som du sparat och ändrat här sparas också i det jämförelsetabellsdokument som länkas till infordran av anbud förutom funktionen Dölj rader. Med den här funktionen kan du skapa ett separat jämförelsetabellsdokument.

 


I den vänstra kolumnen listas automatiskt:

 • Definierade målgrupper och upphandlade objekt (produkter/tjänster) eller objektsrader och maxpoäng som eventuellt angivits för dem samt maxpoängens totala mängd poängen visas inte om urvalsgrunden är ”Prioritetsordning”I leverantörskolumnerna noteras automatiskt:

 • Varje mottaget anbud och anbud som i behandlingen av ”Mottagna anbud” har godkänts som kvalificerat listas i en egen kolumn 
  • om samma leverantör har gett flera olika anbud (t.ex. parallella) listas vart och ett av dem som en egen leverantörskolumn
 • i varje leverantörskolumn visas de svar leverantören har gett i sitt anbud enligt kriterietyp
  • ”Pris”
   • det angivna priset visas numeriskt med valuta som slut
   • samt det totala beloppet enligt den upphandlade mängden
  • ”Text”
   • text sådan som den har skrivits
  • Ja/nej och Nej/ja
   • ”Ja” eller ”Nej” som text
  • ”Numerisk”
   • angivet numeriskt värde
  • ”Meny”
   • det valda alternativets text
  • ”Flervalsmeny”
   • de valda alternativens text
  • ”Kan filöverföras”
   • den överförda filens namn
   • filens namn fungerar också som länk till filen, dvs. du kan granska enskilda överförda filer (och spara dem) också i jämförelsetabellen
  • om det på någon punkt inte har angetts något eller det vid poängen inte har definierats några poäng visas markeringen ”---”
 • Vid punkten ”Poäng” i kolumnen visas automatiskt de beräknade poängen

 

Dölj rader

 • I jämförelsetabellens pdf-version kan du definiera vilka rader som visas där
 • Klicka på länken ”Dölj rader” i övre vänstra hörnet i jämförelsetabellen
 • Före raderna visas kryssrutor
 • Ta bort kryssen för de rader som du inte vill att ska visas i jämförelsetabellens pdf-version
 • Om du kryssar för rubriken för en grupp eller namnet för en produkt-/tjänsterad, kan du dölja all information i fråga på en gång
 • Genom att kryssa för dem på nytt anger du att de ska visas igen

 

 


På de dolda raderna kan du skapa ett pdf-dokument genom att i övre högra hörnet välja ”Spara och öppna jämförelsen i pdf-format”.


Obs! Om du döljer rader i jämförelsetabellen sparas ändringarna av datasekretesskäl inte på det jämförelsedokument som länkas till infordran av anbud. Du får fram den redigerade jämförelsetabellen bara efter att den har dolts via ”Spara och öppna jämförelsen i pdf-format” i övre kanten av jämförelsetabellen. Om du vill skicka den redigerade jämförelsetabellen som bilaga till underrättelsen ska du först lagra den på din egen dator och därifrån bifoga den till underrättelsen.  

 

Redigera konfidentiell information

Om det vid uppgörande av infordran av anbud så har definierats, kan anbudsgivaren i samband med ifyllandet av anbudet föreslå specifika uppgifter som affärshemligheter. Affärshemligheter sparas inte automatiskt som affärshemligheter, utan den som behandlar jämförelsen bekräftar uppgifterna som affärshemligheter.


Hanteringen av affärshemligheter öppnas med funktionen ”Redigera konfidentiell information”.

 • I trafikljusvyn visas
  • Cirklar
   • med grönt visas den information som anbudsgivaren inte har föreslagit som affärshemlighet
   • med rött den information som anbudsgivaren har föreslagit som affärshemlighet
  • Rutor
   • genom att klicka på den gröna rutan bekräftar den som hanterar jämförelsen att informationen behandlas som affärshemlighet och efter det ändras färgen på rutan till röd
   • markeringen tas bort då man klickar på nytt och färgen på rutan blir åter grön

 

Du sparar jämförelsetabellen genom att klicka på knappen Spara under tabellen.


 

Förkasta ett anbud från jämförelsetabellen

 

Du kan förkasta en anbudsgivare i jämförelseskedet från jämförelsetabellen. Om jämförelsegrunden är totalupphandling förkastas hela anbudsgivaren som helhet. Om upphandlingen består av delar kan du förkasta för en objektsgrupp/rad.

 • I jämförelsetabellsvyn visas förkastade anbud/grupper något svagare.
 • Du kan ange kommentarer vid en förkastad grupp


Helhetspris totalt

 

Alla kriterier av pristyp jämförs alltid med formeln ”I förhållande till minsta” (minsta angivna värde/erbjudna värde x maxpoäng).

 • I jämförelsen får det lägsta priset maxpoäng och de övriga anbuden i proportion till det
 • På jämförelsetabellen visas formeln i fråga för varje upphandlingsobjekt ”upphandlingsspecifik” och vid totalpriset kan du öppna formeln via länken ”Se beräkningsmetod”

 


Kvalitetspoäng

 

Maxpoäng för kvalitet jämförs alltid med formeln ”I förhållande till största” (största angivna värdet/erbjudna värde x maxpoäng).

 • I jämförelsen får det anbud som har fått största mängden radvisa kvalitetspoäng maxpoäng för kvalitet och de övriga anbuden i proportion till det
 • I jämförelsetabellen kan du öppna formeln från länken ”Se beräkningsmetod”


Totalbelopp och angivna maxpoäng

 

På jämförelsetabellen visas de totala beloppen och de poängmängder som har angetts för dem.
Poäng enligt den totala upphandlingen

 

I slutet av jämförelsetabellen hittar du leverantörsvis:

 • summan av alla angivna pris
 • totala summan av alla poäng

 

Poäng enligt objektsgrupp

 

I slutet av varje objektsgrupp hittar du leverantörsvis:

 • summan av alla angivna pris för objektsgruppen
 • summan av eventuella gemensamma poäng för objektsgruppen
 • totala poäng som leverantören i fråga fick för objektsgruppen i fråga

 

Poäng enligt objektsrad  

I slutet av varje objektsrad hittar du leverantörsvis: 

 • summan av alla angivna pris för objektsraden
 • summan av eventuella gemensamma poäng för objektstraden
 • totala poäng som leverantören i fråga fick för objektsraden i fråga


Prioritetsordning 

 

I slutet av varje objektsgrupp hittar du leverantörsvis:

 • det totala beloppet för priset på respektive objektsgrupp
 • i slutet av tabellen det totala prisbeloppet
 • i slutet av tabellen finns dessutom en lista över definierade prioritetsordningar

 


Mata in manuella poäng på jämförelsetabellen

 

Om ett kriterium har angetts för poängsättning ”Manuellt” visas det ett fält i kolumnen ”Poäng” där du matar in önskad poängmängd inom ramen för de definierade maximipoängen.


När du klickar på den ikon som finns i slutet av fältet öppnas det ett kommentarsfält, där du fritt kan ange en motivering till varför poängen i fråga gavs på den här punkten åt den här leverantören.

 

Obs! I jämförelsetabellens pdf-version markeras dessa (och allmänna kommentarer) med ett indexnummer och indexenliga kommentartexter listas i slutet av tabellen.

 

 

Ange kriterievisa kommentarer

 

När du klickar på den ikon som finns i slutet av fältet öppnas det ett kommentarsfält, där du fritt kan ange en motivering till varför poängen i fråga gavs på den här punkten åt den här leverantören.


 

Beräkningsmetod för poäng

 

Till höger i slutet av varje poängsatt kriterierad visas den formel enligt vilken poängen har definierats att beräknas.


 

Välj leverantörer

 

Du väljer leverantör genom att i jämförelsetabellsvyn välja önskad leverantör och vid behov skriva in en kommentar för leverantörsvalet. Leverantörsvalsraderna visas på jämförelsetabellen beroende på vad som har valts som jämförelsegrund. Alternativet poäng enligt den totala upphandlingen visas i slutet av varje objektsgrupp, i övriga urvalsgrunder enligt objektsgrupp eller objektsrad.

 

Obs! I systemet finns ingen kontroll för vilken leverantör som väljs. Man kan alltså välja en annan än den som placerat sig först. Vid varje leverantörsvalspunkt kan man också välja flera leverantörer.


 

Spara jämförelsen

 

 • klicka på knappen Spara i vänstra nedre hörnet i jämförelsetabellsvyn


Efter att du har sparat går vyn automatiskt till fliken ”Kontraktstilldelning".


Dubbla kuvert-förfarande

 

När du skapar infordran av anbud kan du välja om det i jämförelseskedet används ett förfarande med dubbla kuvert. I dubbla kuvert-förfarande jämförs i första skedet alla andra faktorer utom pris och först efter den jämförelsen går man över till att jämföra pris.

 

Om man använder förfarande med dubbla kuvert går jämförelsen till på följande sätt:


1) I första skedet öppnas jämförelsetabellen så att alla efterfrågade prisuppgifter för upphandlingsobjekten är dolda (texten ”Dold”)

 • När den jämförelse som behövs har gjorts, ska du klicka på knappen Spara under jämförelsetabellen
 • Gå till infordran av anbud via länken ”Tillbaka till underrättelsens uppgifter” (övre vänstra hörnet)

 

2) Du kommer till prisjämförelseskedet med funktionen ”Gå till prisjämförelse”

 • Systemet ber dig bekräfta övergången till prisjämförelsen

 • Klicka på alternativet ”Redigera jämförelsen” (eller annan jämförelselänk om du vill granska jämförelsetabellen i annat format)
 • Nu öppnas jämförelsetabellen så att också prisuppgifterna visas och de automatiska beräkningar som har gjorts för dem