Den upphandlande enheten kan be anbudsgivaren skicka ytterligare uppgifter om ett inlämnat anbud. Man kan skicka flera begäran om ytterligare uppgifter, men endast ett åt gången för ett anbud. Ytterligare uppgifter om anbud är en process med tre faser. I fas 1 kan preciseringsbegäran riktas till anbudsgivaren på två sätt beroende på om kriterierna för upphandlingsobjekten har ställts utifrån s.k. nya eller gamla kriterier (i anvisningen alternativ a och b). Även i fas 3. "Behandling av en mottagen begäran om precisering" skiljer sig om anbudsförfrågan har upprättats med s.k. nya eller gamla kriterier (i anvisningen alternativ a och b). Handläggaren kan alltid godkänna eller förkasta preciserade uppgifter från anbudsgivaren, och dessa bekräftade anbud avgör anbudens versioner.

Fas 1: Upprätta och skicka begäran om ytterligare uppgifter

Alternativ a) Upprättande av begäran om precisering med nya kriterier

Upprättande av begäran om precisering startas i jämförelsetabellens redigeringsvy "Skapa begäran om precisering” 

 • Du kommer till vyn där begäran kan redigeras.

BILD: "Skapa begäran om precisering"


Rikta begäran om precisering 

Fyll först i följande fält i vyn: 

 • Missiv 

  • Skriv missivet till begäran om ytterligare uppgifter som visas för anbudsgivaren. 

 • Övriga mottagare (icke-obligatoriskt) 

  • Du kan också skicka begäran till andra mottagare. Begäran om precisering skickas alltid till anbudsgivaren vars e-postadress syns i "mottagare". 

 • Tidsfrist 

  • Ange datum och klockslag för begäran om precisering 

 • Bilagor 

  • Här kan man lägga till en bilaga till anbudsgivaren.


På bilden visas vyn där begäran om precisering skapas


Begäran om precisering som hänför sig till kriterier 

De objekt eller kriterier om vilka man önskar ytterligare uppgifter aktiveras genom att klicka på ifrågavarande punkt och skriva en kommentar i textfältet som öppnas.OBS! Det räcker inte med att öppna fönstret för kommentarer, utan varje objekt eller kriterium som man önskar ytterligare uppgifter om ska förses med en kommentar av vilken frågan framgår. 

 • Detta ska göras separat för varje objekt eller kriterium som kräver ytterligare uppgifter


Begäran om precisering som hänför sig till anbudsbilagor 

OBS! Begäran om ytterligare uppgifter kan inte hänföra sig till bilagor som anbudsgivaren har laddat upp via ”Övriga bilagor”, utan endast till kriterierna för upphandlingsobjekt. Anbudsgivaren kan dock foga ett fritt formulerat missiv och en bilaga till sina förklaringar som visas för den upphandlande enheten i vyn där preciseringarna godkänns.


Skicka begäran om precisering 

Skicka begäran om precisering till anbudsgivaren 

 • Välj "Skicka begäran"


På bilden visas vyn där begäran om precisering skapas


Alternativ b) Upprättande av begäran om precisering med gamla kriterier

Man börjar upprätta begäran om ytterligare uppgifter på fliken "Mottagna anbud" där man vid anbudsgivaren klickar på ”Skicka begäran om ytterligare uppgifter”.
 • Du kommer till vyn där begäran kan redigeras.


Fyll först i följande fält i vyn:
 • Missiv
  • Skriv missivet till begäran om ytterligare uppgifter som visas för anbudsgivaren.
 • Tidsfrist för ytterligare uppgifter
  • Välj datum fram till vilket anbudsgivaren kan svara på begäran om ytterligare uppgifter. Begäran om ytterligare uppgifter gäller alltid till slutet av dygnet (kl. 23.59).
 • Övriga mottagare (icke-obligatoriskt)
  • Du kan också skicka begäran till andra mottagare. Begäran om ytterligare uppgifter skickas alltid till anbudsgivaren vars e-postadress syns i "mottagare".
 • Bilagor (icke-obligatoriskt)
  • Här kan man lägga till en bilaga till anbudsgivaren.

De objekt eller kriterier om vilka man önskar ytterligare uppgifter aktiveras genom att klicka på ifrågavarande punkt och skriva en kommentar i textfältet som öppnas.
 • Detta ska göras separat för varje objekt eller kriterium som kräver ytterligare uppgifter

OBS! Det räcker inte med att öppna fönstret för kommentarer, utan varje objekt eller kriterium som man önskar ytterligare uppgifter om ska förses med en kommentar av vilken frågan framgår.OBS! Begäran om ytterligare uppgifter kan inte hänföra sig till bilagor som anbudsgivaren har laddat upp via ”Övriga bilagor”, utan endast till lämplighetskraven och kriterierna för upphandlingsobjekt. Anbudsgivaren kan dock foga ett fritt formulerat missiv och en bilaga till sina förklaringar som visas för den upphandlande enheten i vyn där preciseringarna godkänns.


När begäran om ytterligare uppgifter är klar kan man lämna vyn genom att klicka på ”Spara och stäng” eller ”Spara och skicka”.

 • Om man klickar på "Spara och stäng" skickas begäran om ytterligare uppgifter ännu inte till anbudsgivaren utan den kan fortfarande redigeras.
 • Om man klickar på "Spara och skicka" skickas begäran om ytterligare uppgifter omedelbart till anbudsgivaren och den upphandlande enheten kan inte längre redigera jämförelsen förrän mottagna ytterligare uppgifter har behandlats.

OBS! Redigering av jämförelsetabellen är spärrad så länge det finns en enda obehandlad precisering för anbudsinfordran.


Fas 2: Ytterligare uppgifter om anbud i Anbudstjänsten (anbudsgivarnas åtgärder)


Anbudsgivaren får ett e-postmeddelande om begäran om ytterligare uppgifter med följetext, tidsfrist för ytterligare uppgifter och en länk via vilken anbudsgivaren kommer till Anbudsportalen. Länken fungerar tills tidsfristen för begäran om ytterligare uppgifter löper ut.

I Anbudstjänsten kan anbudsgivaren precisera anbudet när det gäller lämplighetskraven och uppgifterna om upphandlingsobjekten inom de gränser som den upphandlande enheten fastställt vid upprättandet av begäran om ytterligare uppgifter. I övrigt är fälten i anbudet låsta. Anbudsgivaren kan dock bifoga ett fritt formulerat missiv och en fil till preciseringen. Dessa visas för den upphandlande enheten i vyn för godkännandet av preciseringarna.

Efter att anbudsgivaren har preciserat uppgifterna i anbudet enligt den upphandlande enhetens kriterier ska det preciserade anbudet skickas på sidan ”Skicka anbud”.

Fas 3: Hantering av mottagna preciseringar i Cloudia Contract


Efter att anbudsgivaren har skickat det preciserade anbudet får den som upprättat begäran om ytterligare uppgifter ett meddelande per e-post.


Alternativ a) Behandling av mottagen precisering utifrån nya kriterierBehandlingen av en mottagen precisering börjar med att man i jämförelsetabellens redigeringsvy klickar på "Öppna mottagen precisering". 

 • Därefter kommer du till redigeringsvyn


BILD: "Öppna mottagen precisering"


I vyn ser du anbudsgivarens 

 • Missiv 

 • Bilagor 

 • Objekts- eller radspecifika nya värden


Den som handlägger preciseringen kontrollerar de preciserade uppgifterna om varje objekt och kriterium. Det är viktigt att behandla preciseringen fullt ut, eftersom anbudsgivarens preciseringar annars inte uppdateras i anbudet eller jämförelsetabellen. 

 • Man godkänner preciseringen genom att klicka på rutan vid det preciserade objektet eller kriteriet. 

 • När preciseringarna sparas uppdateras anbudsgivarens anbud. När alla anbudsgivares preciseringar har behandlats på motsvarande sätt får den upphandlande enheten också tillgång till jämförelsetabellen. 

OBS! I vyn som öppnas ska handläggaren antingen godkänna eller förkasta anbudsgivarens preciseringar. Detta ska göras separat för varje uppgift som preciserats. Uppgifterna kan inte godkännas genom att endast klicka på "Spara preciseringarna". 


BILD: Exempel på godkännande av precisering


Alternativ b) Behandling av mottagen precisering utifrån gamla kriterier


I Cloudia Contract syns en inkommen precisering vid anbudsgivaren på fliken "Mottagna anbud", dvs. på samma ställe från vilket begäran om ytterligare uppgifter skickades. Den upphandlande enheten ska godkänna och spara anbudsgivarens preciseringar för att uppgifterna ska uppdateras i anbudet och jämförelsen.

Behandlingen av en mottagen precisering börjar med att man klickar på "Öppna kompletterat anbud".

 • En vy som liknar jämförelsetabellen öppnas, och i den visas uppgifterna i det ursprungliga och det preciserade anbudet sida vid sida.Den som handlägger preciseringen kontrollerar de preciserade uppgifterna om varje objekt och kriterium. Det är viktigt att behandla preciseringen fullt ut, eftersom anbudsgivarens preciseringar annars inte uppdateras i anbudet eller jämförelsetabellen.

 • Man godkänner preciseringen genom att klicka på rutan vid det preciserade objektet eller kriteriet.

OBS! I vyn som öppnas ska handläggaren antingen godkänna eller förkasta anbudsgivarens preciseringar. Detta ska göras separat för varje uppgift som preciserats. Uppgifterna kan inte godkännas genom att endast klicka på "Spara preciseringarna".När preciseringarna sparas uppdateras anbudsgivarens anbud. När alla anbudsgivares preciseringar har behandlats på motsvarande sätt får den upphandlande enheten också tillgång till jämförelsetabellen.Anbud som preciserats tidigare


Om man skickat flera begäran om ytterligare uppgifter till en anbudsgivare på vilka anbudsgivaren har reagerat med ett preciserat anbud hittar man dessa anbud i kronologisk ordning genom att klicka på "Tidigare kompletterade anbud>>".Fliken Preciseringar

Man kan bläddra i preciseringar på fliken "Preciseringar". Preciseringar kan granskas enligt deras status.

 • Pågående: På fliken visas begäran om ytterligare uppgifter som har påbörjats men inte skickats till anbudsgivaren.
 • Aktiv: På fliken visas begäran om ytterligare uppgifter som har skickats till anbudsgivaren och som väntar på preciseringar.
 • Obehandlade: På fliken visas begäran om ytterligare uppgifter som anbudsgivaren har besvarat men som den upphandlande enheten ännu inte har behandlat.
 • Behandlade: På fliken visas begäran om ytterligare uppgifter som anbudsgivaren har besvarat och som den upphandlande enheten har behandlat.
 • Inte preciserade: På fliken visas begäran om ytterligare uppgifter som anbudsgivaren inte har besvarat inom tidsfristen.

På respektive flik visas, beroende på situation, ursprungligt anbud, preciserat anbud, den upphandlande enhetens missiv och tidpunkt när preciseringen skickats. På flikarna kan man också som zip-paket ladda ner alla handlingar relaterade till det ursprungliga eller preciserade anbudet.