Bulletiner
Användarmängder
Den upphandlande enhetens dokument
Mallar för kontraktstilldelning
FrågehanteringBulletiner

*ADMIN-användarnas funktioner

Menyn Bulletiner visas för de användare som har ett användarnamn på ADMIN-nivå. Via menyn kan du skapa och redigera interna bulletiner inom organisationen.

SGymSZlbfhu1TEQOyGCdnIT6yvu5VF7AhQ.png


Lägg till ny bulletin


Du kan skapa en ny bulletin i punkten "Lägg till en ny underrättelse".


UPiUeYMNXx_35FuUWOdrl3fzPZCqUw4rzw.png


Definiera bulletinens typ

 • Allmän topisk bulletin
  • Du kan publicera bulletinen i följande kanaler som visas under rubriken "Aktuellt"
   • Anbudssystem, licensanvändare 
   • Anbudssystem, användare av småskalig upphandling 
   • Anbudstjänst
 • Framtida upphandlingar
  • Du kan publicera bulletinen i leverantörsportalen och den visas under rubriken "Framtida upphandlingar"

sldMRgqkuwRZ0e96phrWuhje2bMi5FrK0Q.png


Ange datum

 • Datum av bulletin (den dag med vilken bulletinen dateras)
 • Dag och klockslag för när giltighetstiden börjar
 • Dag och klockslag för när giltighetstiden slutar


Rubrik och textinnehåll

 • För varje språk definieras ett eget textinnehåll och de visas enligt det språk som har valts för användargränssnittet.
 • Du kan skapa bulletiner på finska, svenska och engelska


Bilagor

 • Ange vid behov filbilagor för bulletinen

yrTHy85t3xpvMwzYyW5YZwDtSOZzagMd-A.png


Spara eller Spara och publicera

 • Du kan spara bulletinen utan att publicera den via "Spara"
 • Du kan spara och publicera bulletinen med alternativet "Spara och publicera"
 • Efter att alternativet valts går bulletinen över till status "Publicerade


Utkast, Publicerade och Arkiverade

 • Bulletinerna visas på olika flikar beroende på deras status
 • Utkast för bulletiner
 • Opublicerade bulletiner
 • Publicerade bulletiner
 • Aktuella bulletiner
 • Arkiverade
 • Bulletinens giltighetstid har gått ut


OBS! Du kan använda en tidigare bulletin som grund för en ny bulletin med funktionen "Skapa ny bulletin utgående från den här".Användarmängder


I menyn Användarmängder kan du följa med antalet användarlicenser i den upphandlande organisationen.

5D0NE9-mHJT0sQdFiuQsnPKSPoPfkSFB0g.pngDen upphandlande enhetens dokument

*ADMIN-användarnas funktioner


Lägg till nytt dokument

Du kan spara organisationens allmänna dokument i systemet, till exempel som anvisningar eller information. De visas på första sidan i Upphandling för den upphandlande enheten i fråga. 

 • Välj Verktyg > Dokument om den uppäandlande myndigheten
 • Välj "Lägg till en fil"
 • Hämta önskade filer via uppladdningsfönstret


OBS! Filstorleken får vara högst 50 MB.


4zYmIuiLvm4Fbj_WkZCtuHqi7io9h_X6Qg.png


Att redigera dokumentets synlighet samt delning


Du kan begränsa det uppladdade dokumentets synlighet enligt vilka tilläggsfunktioner den upphandlande enheten har i bruk.

 • Välj vilka som har rätt att se dokumenten
  • Upphandlande enhet
  • Små upphandlande enhet
 • Läggs till till infordran av anbud
  • Dokumentet kan väljas till infordran av anbud från dokumentbiblioteket
 • Delad med alla underorganisationer
  • Dokumentet visas för alla underorganisationer


zkkTcBl0rDp2FxgEb2gvxGoBSE0tTEkz8A.png


Statistikrapport


Du kan för din egen upphandlande enhets del som statistikinformation granska (standardiserad Excel-rapport)

 • mängden publicerade upphandlingar enligt upphandlingstyp (småskalig upphandling, nationella underrättelser, EU-kontrakt och EU-förhands- och -efterhandsmeddelanden) 
 • mängden avslutade anbudsförfaranden enligt upphandlingsslag 
 • anbudsförfaranden enligt upphandlingskategori (upphandlingskategorier i systemet) 
 • avslutade anbudsförfaranden enligt upphandlingskategori 
 • mottagna anbud 
 • anbud per avslutat anbudsförfarande 
 • bekantat sig med anbud 
 • bekantat sig med anbud per anbudsförfarande


I all information har specificerats:

 • år 
 • kvartal 
 • antal 


Upphandlingarnas längd


Du kan för din egen upphandlande enhets del som statistikinformation granska (standardiserad Excel-rapport)

 • Upphandlingens id 
 • Upphandlingsnamn 
 • Upphandlingsförfarande 
 • Publiceringsdag 
 • Kontraktstilldelning 
 • Löptid


Mallar för kontraktstilldelning

*ADMIN-användarnas funktioner


Välj "Ny mall"

 • Namnge mall (mallen kan väljas på basis av namnet vid kontraktstilldelningen)
 • Gör nödvändiga ändringar på samma sätt som vid redigeringen av Kontraktstilldelningen 


dbJz55jzJc2QQiO69KwB1XFqgu4AQyRIpA.pngFrågehantering

 

Systemet går till funktionen Frågehantering