OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Förhandsannonsering inom EU
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Förhandsmeddelande
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Förhandsmeddelande


Välj rätt rättsgrund för upphandlingsannonsen 
Direktiv 2014/24/EU


Välj:

 • Detta meddelande är endast för förhandsinformation (t.ex. begäran om information)
  • OBS! Det finns färre punkter på formuläret om avsikten är att endast göra ett förhandsmeddelande.
 • Syftet med detta meddelande är att förkorta tidsfristen för mottagandet av andbudUpphandlande myndighet/enhet

I formuläret "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner – förhandsmeddelande" väljer man om annonsören är upphandlande myndighet eller upphandlande enhet.I.1) Namn och adresser


Kontaktuppgifterna kommer automatiskt förhandsifyllda enligt den information som lagrats i systemet och de kan redigeras vid behov.NUTS-kod
 • Välj den huvudsakliga platsen för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öppnas via knappen
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan ta bort en kod som har lagts till i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappenInternetadress (-adresser):

 • I punkten webbadress fyller du i den upphandlande enhetens webbadress eller adressen till de webb-sidor som handlar om upphandlingsprocessen och där det finns ytterligare information om den upp-handlande enheten och upphandlingen.I.2) Gemensam upphandling


Välj vid behov de uppgifter som gäller gemensam upphandling

 • I avtalet ingår gemensam upphandling
  • Fyll i informationen om den gemensamma upphandlingen vid behov
 • Avtalet ingås av enhet för gemensam upphandling


I.3) Kommunikation


 • Inte vald
 • Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på
  • I adressfältet anges som standard adressen till din egen upphandlande organisations anbudsportal, så informationen i det fältet behöver inte redigeras. Vid behov är redigering möjlig
 • Tillgången till upphandlingsdokumenten har begränsats. Tilläggsinformation fås på adressen
  • ange adress (URL)Ytterligare upplysningar kan erhållas från:


 • Ovan nämnda adress
 • Annan adress
  • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas:


Elektroniskt via (URL):

 • Systemet skapar en länk till infordran av anbud. Adressen, som har skapats automatiskt, fungerar som en länk i HILMA-underrättelsen och styr automatiskt anbudsgivaren till rätt infordran av anbud i an-budsportalen. Normalt lönar det sig inte att redigera eller ta bort adressen.
 • OBS! Om du av misstag raderar adressen får du den tillbaka i punkten "Återställ förvald URL"


Om anbud eller ansökan om deltagande lämnas in per post:

 • Inte vald
 • Till ovan nämnda adress
 • Till följande adress
  • Fyll i motsvarande namn- och adressuppgifter
 • Om den elektroniska kommunikationen kräver sådana verktyg och redskap som inte är allmänt tillgängliga.
  • Ange den adress via vilken dessa redskap och verktyg kan laddas ner.I.4) Typ av upphandlande myndighet


 • Välj typ för den upphandlande enheten i fråga.
 • Då du väljer "Annan", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.


I.5) Huvudsaklig verksamhet


 • Ange huvudsaklig verksamhet
 • Då du väljer "Annan", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.