Användarrättigheter
Andra inställningar
Försparade texter (Listeditor)
Ändra lösenord
Anbudstjänstens texter
HelgdagarAnvändarrättigheter
*ADMIN-användarnas funktioner

Menyn Användarrättigheter visas för alla de användare som har ett användarnamn på ADMIN-nivå. I menyn kan du granska organisationens användarlicenser, skapa en ny användarlicens och redigera eller ta bort en existerande användarlicens.

Image


OBS! Småskalig upphandling och externa användare visas i en egen meny.


Skapa en ny användarlicens 

 

En ny användarlicens skapas i två steg. Först skapas personen i kontaktuppgiftsregistret i Upphandling och efter det skapas användarlicensen i menyn Inställningar -> Användarrättigheter. 


1) Skapa en ny person:

 • Gå till "Kontaktuppgiftsregister" i Anbudssystemet

e_6gSXBQcEhH5Pk024JRyqkY2kOg-z7UYQ.png

 • Välj "Min profil"-> "Personer" 
 • Välj "Lägg till en ny person"

ec9FFQo_GPur6dIwMFE5QjnSvG9cInDo7g.png


 • Ange den nya personens uppgifter
 • Klicka på "Spara"

OBS! Efter att du har sparat personen kan du också lägga till telefonnummer.

mBrOmrLlu1uvvcMyrspO8f6B0VKyWWylOg.png


2) Skapa en ny användarlicens:

 • Välj "Inställningar" -> "Användarrättigheter" i den övre navigationen 
 • Välj "Ny användare"

4p8rNTqwC2qSHH59JFr0EdPmbntIp3WUqA.png

 

Fyll i uppgifterna för användarnamnet: 

 • Nivå 
  • ADMIN 
  • Normal 
  • Begränsad 
 • Användarnamn 
  • E-postadress 
 • Lösenord

WGak7TFp15I5TKNkudGJZgW3IYMracnplg.png

 • Användarnamnets företag  
  • I punkten anges som standard den upphandlande organisationens uppgifter 
 • Person som är associerad med användarnamnet  
  • Du kan välja bland personer som har grundats i organisationens kontaktuppgiftsregister och som ännu inte har användarlicens 
  • Välj person för användarnamnet i rullgardinsmenyn 
 • Användarnamn  
  • Namnuppgiften kommer att visas i användarlicenslistningen i vänstra kolumnen 
 • Beskrivning av användarnamn (valfri)  
  • Ange vid behov beskrivningstext i beskrivningsfältet 
 • Giltig mellan (valfri)  
  • Ange en giltighetstid vid behov 
 • Användarnamn (används)  
  • Användarnamnet kan definieras som aktivt eller passivt

Xl08nDEVPgXfFvOixb2nF_Jnbu7AcRwp9g.png


Behörighetsnivåer

ADMIN:  

 • Innefattar alla rättigheter  


Normal:  

 • Välj de önskade behörighetsnivåerna, dvs. roll, i kolumnen "Behörighetsnivåer" 
 • För Upphandlingssystemets del kommer de funktioner till vilka behörighetsnivåns roll har rättigheter att väljas automatiskt till kolumnen Behörigheter 
 • Välj nödvändiga Verktyg som tillåtna i kolumnen Användarrättigheter

OBS! Om organisationen använder Cloudia Avtalshantering, väljer du nödvändiga rättigheter i Avtalshantering i kolumnen Användarrättigheter.


Begränsat:

 • Här kan du avgränsa rättigheterna för en användare i Upphandling till specificerade upphandlingar (behörighetsnivåerna kan också definieras)
 • Gör först definitionerna på samma sätt som du gjorde för normal-användarnamn
 • Spara definitionerna
  • I slutet av användarrättighetskolumnen visas länken "Redigera avgränsade infordran av anbud" och via den öppnas en vy där du kan definiera vilka specificerade upphandlingar det här användarnamnet har rättigheter till:
   • Klicka på "Lägg till infordran av anbud" och efter det öppnas sökfönstret
    • Mata in sökordet, välj i söklistningen den eller de upphandlingar till vilka du ger rättigheter och klicka på Spara
    • De valda upphandlingarna listas (du kan ta bort upphandlingar från listan med kryssikonen)
  • Efter att du har sparat kan man med det här användarnamnet endast hantera de ovan definierade upphandlingarna i enlighet med de definierade behörighetsnivåerna


Redigera och ta bort användarlicens


Klicka på namnet för det användarnamn som ska redigeras i mappstrukturen i den vänstra ramen. Då öppnas redigeringsläget.


p3-TC-SqLfS5GnCap2-YqubZ4zH0pNzRLA.png


 • Gör de ändringar som behövs, se skapa nytt användarnamn)
 • Du kan ta bort ett användarnamn genom att i den ljusblå balken uppe klicka på "Ta bort användarnamn"

OBS! När användarnamnet tas bort blir personens uppgifter kvar i kontaktuppgiftsregistret. Om du också vill ta bort personen ur organisationens kontaktuppgiftsregister, gör du det i funktionen"Kontaktuppgiftsregister".

 • Om du vill stänga användarnamnet tillfälligt väljer du "Inte i bruk" i rullgardinsmenyn "Användarnamn"
 • Klicka till slut på "Spara"


Andra inställningar

Med funktionen Andra inställningar kan du definiera vilken modul som öppnas som standard efter inloggningen.


f8J9_pmFEAyI5Na-OaxOBr7c9GrNSFWmKg.png


 • Ingen standardmodul
  • Efter inloggningen är startsidesvyn standard
 • Anbudssystem
  • Efter inloggningen är Anbudssystemet standard
 • Kontraktshantering
  • Efter inloggningen är Avtalshantering standard

pjgpodlRLmcgDgbEdHCn3ebJv8Z7-IdkTg.pngFörsparade texter (Listeditor)

*ADMIN-användarnas funktioner


För infordran av anbud, kontraktstilldelning, upphandlingskontrakt, öppningsdokument och auktion kan du ange försparade texter. Funktionen kallas också för listeditor och användarnamn på ADMIN-nivå har automatiskt rätt att administrera försparade texter, samt de användarnamn för vilka det har angetts rättigheter i punkten Användarrättigheter i funktionen "Listeditor".


abRgaSJXeGd-xQGhZV6iDyKgtZ2LGa1JwQ.png


 • Välj under listgruppen den plats för vilken du vill spara den försparade texten
  • Grupperat under de övre nivåerna (Kontraktstilldelning, Upphandlingskontrakt, Infordran av anbud, Öppningsdokument, Avtal, Auktion) utgående från textfältens rubrikuppgifter 
 • Välj önskad text (1) 
  • Välj ”Ny lista” (2) och efter det öppnas redigering av den valda listan i den högra kolumnen.  
 • Ange namn och beskrivning för listan (3) 
  • Listans namn blir valbart i rullgardinsmenyn i fältet i fråga 
 • Spara de ändringar som har gjorts i listan (4) 

_p5o0usBD2HwT2tv79jJv7ZqRbYOE4BKpw.png


 • Välj under listgruppen den plats som du vill redigera eller granska 
  • Grupperat under de övre nivåerna (Kontraktstilldelning, Upphandlingskontrakt, Infordran av anbud, Öppningsdokument, Avtal, Auktion) utgående från textfältens rubrikuppgifter 
 • Välj önskad text (1) 
  • Välj den lista som redigeras/granskas (2) och efter det öppnas redigering av den valda listan i den högra kolumnen.  
 • Redigera/granska listans namn och beskrivning (3) 
  • Du kan också ta bort listan helt och hållet "Ta bort lista" 
 • Efter valet ber systemet dig bekräfta raderingen 
  • Spara de ändringar som har gjorts i listan vid behov (4) 

eA5ErJKtiLvLP2fonbYqtVHY7LgO8pYaRw.png


Användning av försparade texten och att lägga till dem under arbetets gång


De texter som har angetts i de försparade texterna kan väljas från rullgardinsmenyn med försparade texter för textfältet i fråga. Ett textfält kan kopplas till flera försparade texter.


Du kan redigera de valda texterna i textfältet och då gäller ändringarna enbart dokumentet i fråga. Bestående ändringar görs i "Listeditorn". Alla försparade texter är tillgängliga för alla upphandlande personer i organisationen.Ändra lösenord

Du ändrar lösenord via menyn "Inställningar" på startsidan vid punkten "Ändra lösenord" 

 • Ange gammalt lösenord 
 • Ange det nya lösenordet två gånger 
  • Bekräfta ändring av lösenord med knappen "Ändra lösenord" 
  • Om du inte vill spara ändringarna ska du välja "Annullera" 

Jjz0rDDHugKUcd4H5bLNUVdijsORFzD72w.png


k093e2yY31pIfCMpFqZ4_jZl7GT60AA8CQ.pngAnbudstjänstens texter

*ADMIN-användarnas funktioner 

TQ7_tbjE1jW5_Mlisj4CQI9pGVJrsPEMGA.png


Organisationen hanterar textavsnitten i portalen Anbudstjänst i punkten Texter för Tarjouspalvelu-leverantörsportal. Texter som kan hanteras:

 • Texter på startsidan 
 • Mina uppgifter 
 • Registrera dig 
 • Infordran av anbud 
 • Infordran av anbud 
 • Glömt lösenordet


Redigera text

Vid skapandet visas det standardtexter i textfälten. Texterna kan editeras när det gäller innehåll och formatering. 


Typsnitt:

 • Fet stil 
 • Kursiv 
 • Understruken 


Rubriker:

 • H1 – underrubrik på nivå 1 
 • H2 – underrubrik på nivå 2


Helgdagar

*ADMIN-användarnas funktioner


2xH_WTzisx9iEdLaVHYB0NOp2IOxmA9PuQ.png


Användaren kan definiera helgdagar som är specifika för den upphandlande enheten och som påverkar systemets funktion i följande fall.

 • Elektronisk auktion (förlängning av auktionstid)
 • Om tiden för den elektroniska auktionen förlängs (om en sådan har tagits i bruk i auktionsdefinitionen) och om förlängningen infaller på definierad helgdag, flyttas fortsättningen på auktionen automatiskt till följande vardag i enlighet med det som definierats för auktionen

Definition av helgdagsinställningar

 • Lägg till ny helgdag
 • Klicka på länken ”Skapa helgdag” 
 • Inmatningsformuläret öppnas till höger 
 • Välj datum från kalendermenyn i fältet "Datum" 
 • Ange önskad förklaring (t.ex. helgdagens namn) i fältet "Förklaring" 
 • Klicka på ”Spara” (→ du får bekräftelse på att sparandet har lyckats) 

6kcDjsSqG1xsEIOsKK9nzqyef0cuNF-kzQ.png


Redigera existerande helgdag

 • Välj år i rullgardinsmenyn 
 • Nedanför öppnas de helgdagar som har definierats för det valda året 
 • Klicka på den helgdag som ska redigeras 


6x1JD31NIM-SfPGPO3bkxZIMa_f6HhPQ7g.png


 • Till höger öppnas formuläret helgdagens uppgifter och där kan du redigera datum och förklaring 
 • Klicka på "Spara" efter redigeringen (→ du får bekräftelse på att sparandet har lyckats) 
 • Om du vill ta bort en helgdag ska du klicka på "Ta bort" (→ helgdagen tas bort när du klickar på "OK" i bekräftelserutan och du får en bekräftelse på det)