OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Underrättelse om EU-kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
 • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
 • Koncessionsmeddelande
 • Leverantör register
 • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)III.1) Villkor för deltagande


III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Ange krav för behörighet att utöva yrkesverksamhet, också krav som gäller att höra till yrkes- och han-delsregister (max 4000 tecken)III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.


Ta ställning till om du vill använda " Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten"

 • Om alternativet inte väljs, anges:
  • "En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:" (max 4000 tecken)
  • "Eventuella minimistandardnivåer:" (max 4000 tecken)
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

Ta ställning till om du vill använda "Krav på dokument som gäller upphandlingen enligt det definie-rade"
 • Om alternativet inte väljs, anges:
  • "Lista över urvalsgrunder och en kort beskrivning av dem" (max 4000 tecken)
  • "Miniminivå på eventuella standarder som krävs" (max 4000 tecken)III.1.5) Information om reserverade kontrakt:
 • Ange vid behov uppgifterna om det reserverade upphandlingskontraktetIII.2) Villkor för kontraktet

III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj " Utförande av tjänsten har reserverats för en särskild yrkeskår (endast vid tjänsteupphandling)"
  • Om du väljer alternativet, ska du också fylla i punkten "Hänvisningar till de lagar eller andra föreskrifter som gäller:"
III.2.2) Villkor för genomförande av kontrakt


 • Fyll vid behov i "Villkor för fullgörande av kontrakt":(max 1000 tecken)III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet


 • Välj " "Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet" vid behov