OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Underrättelse om EU-kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
 • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
 • Koncessionsmeddelande
 • Leverantör register
 • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)II.1) Upphandlingens omfattning

 • Ge upphandlingen ett namn.
 • Ge upphandlingen ett referensnummer vid behov (obs! det här numret är inte upphandlingens id)


II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt


II.1.3) Typ av kontrakt

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj typ av kontrakt


II.1.4) Kort beskrivning

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange en kort beskrivning av upphandlingen (max 1000 tecken)


II.1.5) Uppskattat totalt värde

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange den beräknade totalkostnaden för upphandlingen


II.1.6) Information om delar

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange om kontraktet har delats upp i delar


 • Ja
  • Fyll i nödvändiga uppgifter i punkten "Anbuden kan gälla"
  • Om kontraktet har delats upp i delar finns det inte mer information som ska kompletteras på den här fliken.
  • Gå till flik II.2: PUNKT: BESKRIVNING (AVTAL DELAT I DELAR) • Nej
  • Fyll i informationen som öppnas på sidan ( II.2.2–II.2.14)


Anbuden kan gälla

 • Maximiantal delar som beviljas en anbudsgivare
  • Ange antal
  • Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att ingå avtal där man kombinerar följande delar eller grupper av delar
   • Skriv förklaringII.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)

 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sättII.2.3) Plats för utförande


Välj den huvudsakliga orten för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öpp-nas via knappen
 • Lägg till rad
 • Fyll vid behov i huvudsaklig ort för genomförande (högst 200 tecken)


II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

 • Ange en noggrann beskrivning av upphandlingen (max 4000 tecken)


II.2.5) Tilldelningskriterier

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.Kriterier nedan


Välj "Kriterier nedan", och efter det sätts kriterier upp i anbudet (kostnadskriterium, pris eller kvali-tetskriterium) enligt nedan nämnda alternativ:


1) Kostnadskriterium (då man fyller i andra än livscykelkostnader) • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad"
  • Ange kriteriets namn och viktning


2) Pris

 • Ange viktning för priset


3) Kvalitetskriterium (om man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet) • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad"
  • Ange kriteriets namn och viktningVälj "Priset är inte det enda kriteriet för beviljandet och alla kriterier har nämnts endast i upphandlingsdoku-menten"


II.2.6) Uppskattat värde

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange den beräknade totalkostnaden för upphandlingen
  • valutan kan ändras vid behov


II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid 

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange uppgifter om avtalets, ramavtalets eller det dynamiska upphandlingssystemets längd
 • När du väljer "Det här avtalet kan förlängas" ska du ange den tilläggsinformation som frågas efter nedan.


II.2.8) Giltighetstid för kvalificeringssystemet *

*Den här punkten finns bara i leverantörslegister

 • Ange kvalificeringssystemets giltighetstid.
  • Start- och slutdatum
  • Ospecificerad
 • Ange vid behov ytterligare information i fältet "Formaliteter för bedömningen av uppfyllandet av villkoren".II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds (förutom vid öppna förfaranden)

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj antalet planerade aktörer
 • Minimimängd
 • maximimängd
 • Skriv grunderna för varför endast ett begränsat antal kandidater väljs


II.2.10) Information om alternativa anbud

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj vid behov "Olika alternativ godkänns"


II.2.11) Information om optioner

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj vid behov "Ytterligare upphandlingsmöjligheter"
 • När du väljer "Ytterligare upphandlingsmöjligheter" ska du ange den tilläggsinformation som efterfrågas.


II.2.12) Information om elektroniska kataloger

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Välj vid behov "Anbuden måste presenteras som elektroniska kataloger eller en elektronisk katalog måste inkluderas i dem"II.2.13) Information om EU-medel

 • Ange om upphandlingen är relaterad till projekt och/eller program som finansieras med Europeiska unionens medel
  • Om du anger "Ja" ska du också ange projektets namn eller referens i det fält som öppnas.


II.2.14) Ytterligare information

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.
 • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 4000 tecken)