I sektionen Kriterier för upphandlingsobjekt definieras anbudsgivarens formulär för upphandlingsobjekten och de kriterier som är relaterade till dem. I sektionen definierar du samtidigt jämförelsegrunderna för anbuden dvs. poäng/viktning samt på vilket sätt de beräknas. De visas också i jämförelsetabellen.


Du inleder uppgörandet av kriterier för upphandlingsobjekt genom att ange objektsgrupperna. Med objektsgrupp avses delområde/position/helhet som upphandlas och som har en övernivå (gruppens rubrik) och undernivåer (objekt som upphandlas). Upphandlingsobjekten kan skapas manuellt eller importeras från Excel.


Kriterier för upphandlingsobjekt


För varje objektsrad eller objektsgrupp definieras önskat antal nödvändiga kriterier.

Kriterierna kan vara:

 • information som inbegärs
 • krav som ställs på objektet
 • faktorer som påverkar urvalsgrunden
 • saker för kännedom
 • samt också strukturerande mellanrubriker

Skapa ett nytt kriterium i punkten ”Lägg till objektsgruppskriterium” eller ”Lägg till objektsradskriterium”.

 • Definiera hur kriteriet riktas
  • Välj vilken produkt-/tjänsterad kriteriet gäller
  • Allmän: Kriteriet gäller allmänt hela objektsgruppen
  • Alla objekt: kriteriet efterfrågas vid varje produkt-/tjänsterad inom produktgruppen (dessa kriterier kan inte poängsättas)
 • Ange namn på kriteriet
  • Klicka på ikonen ”Expandera fält” efter fältet, om du vill skriva in en längre textOlika typer av kriterier


Med typ av kriterium anger du hurdan information anbudsgivaren kan ange i punkten i fråga då den fyller i det elektroniska anbudsformuläret.


Du kan ange obligatoriska krav för kriterier och då är anbudsgivaren tvungen att mata in information eller svara på ett visst sätt för att de minimikrav som ställs på anbudsförfrågan ska uppfyllas (undantag är anbud som står i strid med infordran av anbud)


Välj typ av kriterium

 • Numerisk
  • Anbudsgivaren matar in numerisk information
  • Möjligt att definiera minimi- och/eller maximivärden
  • Möjligt att definiera slut på fält (t.ex. kg, st, h, dag)
  • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”inmatning krävs”
 • Kan filöverföras
  • Anbudsgivaren laddar upp fil
  • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”överföring krävs”
 • Ja/nej
  • Anbudsgivaren svarar ja eller nej
  • Möjligt att ange ja-svar som obligatoriskt i punkten ”ja krävs”
 • Text
  • Anbudsgivaren matar in fri text
  • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”inmatning krävs”
 • För information
  • Text för anbudsgivarens information, svar krävs inte
 • Mellanrubrik
  • Mellanrubriker som strukturerar och förtydligar kraven
 • Meny
  • Rullgardinsmeny, där leverantören kan välja ett alternativ
  • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”val krävs”
  • Lägg till ett kriterium i menyn genom att klicka på ikonen ”redigera menyrader”


 • Skriv förklaring
 • Lägg till menyrad vid punkten ”Lägg till menyrad”
 • Lägg till alternativ för kriteriet genom att välja ”Bifoga till kriterium” • Flervalsmeny
  • Meny där leverantören kan välja ett eller flera alternativ
  • Möjligt att ange som obligatorisk i punkten ”val krävs”
  • Menyalternativen skapas på samma sätt som beskrivits ovan
 • Pris
 • Nej/ja
  • Anbudsgivaren svarar nej eller ja
  • Möjligt att ange nej-svar som obligatoriskt i punkten ”nej krävs”
 • Prisbilaga
  • Anbudsgivaren anger priset och prisbilagan. Bägge ska anges för att skicka anbud
  • Föra att kunna använda kriteriet för prisbilaga i förfrågan om priset ska man ha valt "pris efterfrågas med en formel som fastställts i anbudsinfordran"
  • Man kan ange en benämning och fältets suffix för kriteriet Prisbilaga men inte kriteriespecifik poängsättning. Inverkan på poängen kommer via de max poäng som eventuellt fastställs
  • Ett objekt kan endast ha en prisbilaga. Poängsättning av kriterier


Du kan ange maxpoäng för kriterierna i redigeringsvyn. Du anger poängen genom att i fältet maxpoäng ange maxpoäng för kriteriet. Efter det går du vidare från rutan med tabulator-tangenten eller klickar med musens kursor i redigeringsvyn. Efter det kan du i menyn Beräkningsmetod välja på vilket sätt poängen beräknas.


Den beräkningsmetod som väljs beror på kriterietypen:

 • Numerisk
  • Automatisk poängberäkning
   • Ange automatisk poängberäkning i den meny som öppnas
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen matas in i jämförelsetabellen
  • I förhållande till minsta (automatisk)
  • I förhållande till största (automatisk)
 • Kan filöverföras
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen matas in i jämförelsetabellen
 • Ja/nej
  • Automatisk poängberäkning
   • Ja-svar ger maxpoäng
   • Nej-svar ger inga poäng
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen matas in i jämförelsetabellen
 • Text
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen matas in i jämförelsetabellen
 • För information
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen matas in i jämförelsetabellen
 • Mellanrubrik
  • Kan inte poängsättas
 • Meny
  • Du anger poängen vid definitionen av menypoängsättning
 • Flervalsmeny
  • Du anger poängen vid definitionen av menypoängsättning
 • Pris
  • Jämförs alltid med formeln i förhållande till minsta (automatisk)
 • Nej/ja
  • Automatisk poängberäkning
   • Nej-svar gen maxpoäng
   • Ja-svar ger inga poäng
  • Manuell inmatning av poäng
   • Poängen matas in i jämförelsetabellen
 • Prisbilaga
  •  Det är inte möjligt att poängsätta kriteriet direkt. Inverkan på poängen kommer via de max poäng som eventuellt fastställs, om ett värde har fastställts för ifrågavarande fält


Ordning och radering av kriterier


 • Sammanför val till kriteriegrupp:
  • Välj de rader som du vill sammanföra till en kriteriegrupp i kriteriebiblioteket och välj ”Sammanför val till kriteriegrupp”
 • Lägg till en ny rad ovanför ett kriterium:
  • Med valet kan du lägga till en ny rad ovanför ett kriterium
 • Ordna kriterierader:
  • Du kan ordna kriterier med pilknapparna
 • Ta bort kriterium:
  • Ta bort ett kriterium med det röda kryssetDynamiska tilläggsinformationsfält


Kopiering av kriterier


Med funktionen Kopiera kriterium kan du kopiera kriterier i objektsgruppen.

 • Välj de kriterier i objektsgruppen som ska kopieras
  • Välj de kriterier som du vill kopiera


Obs! Priskriterier kan inte kopieras från en objektsgrupp till en annan.

 • Välj de objektsgrupper till vilka kriterierna kopieras
  • ”Kopiera kriterierna”Gemensamma/allmänna kriterier


Då du gör upp infordran av anbud kan du beroende på jämförelsegrund ange antingen gemensamma kriterier (enligt objektsrad eller enligt objektsgrupp) eller allmänna kriterier (totalupphandling och prioritetsordning) för upphandlingsobjekten.


Allmänna kriterier (totalupphandling och prioritetsordning):


Vid totalupphandling eller upphandling som är baserad på prioritetsordning kan du ange allmänna kriterier. Det är kriterier som är allmänt relaterade till upphandlingen och de är inte riktade till en enskild produkt eller tjänst.


 • De allmänna kriterierna ställs upp enligt samma princip som kriterier som riktas direkt till upphandlingsobjekt


På bilden visas ett exempel på hur de allmänna kriterierna visas i jämförelsevyn.
Gemensamma kriterier (per objektsrad och objektsgrupp):


Vid upphandling per objektsrad eller objektsgrupp kan du ställa upp gemensamma kriterier, som gäller alla grupper/rader och de beaktas i jämförelseskedet i varje grupp/rad.


 • De gemensamma kriterierna ställs upp enligt samma princip som kriterier som riktas direkt till upphandlingsobjekt 
  • de poäng som har angetts här beaktas automatiskt i alla definierade objektsrader eller objektsgrupper (då ska objektsgruppernas maxpoäng definieras så att de är lika mycket lägre som den totala poängmängden för Gemensamma kriterier)

På bilden visas ett exempel på hur de gemensamma kriterierna visas i jämförelsevyn.
Förhandsgranska leverantörens anbudsformulär