Upphandlingens id


Systemet skapar automatiskt ett id-nummer för anbudsförfarandet. Vid behovet kan id-numret redigeras. Till exempel diarienummer kan användas som id-nummer för anbudsförfarandet.Slut på visningsperioden på Tarjouspalvelu 

* endast EU-förhandsannonser

 • Ange hur länge annonsen visas i Anbudstjänsten.Definiera jämförelsegrunder i systemet 


Ange hur leverantören ska ange upphandlingsobjektets uppgifter i leverantörsportalen Tarjouspalvelu.fi:
 • Formulär (du definierar uppgifterna på den i huvudvyn ”Kriterier för upphandlingsobjekt”), det här är det normala och rekommenderade sättet
 • Utan formulär (dvs. endast på anbudsdokument som anbudsgivaren bifogar, då skapas inte noggranna kriterier i huvudvyn Kriterier för upphandlingsobjekt)
  • OBS! om du vill kan du i kriterierna ange endast manuell poängsättning och be om en separat prisbilaga på ”traditionellt” sätt 

 Upphandlingsförfarande


Delvisa anbud inom objektsgrupper tillåts:

 • Ange om delvisa anbud inom objektgrupper tillåts:
  • I punkten är alternativet ”Nej” valt som standard 
  • Om man väljer ”Ja” är delvisa anbud inom objektgrupper tillåtna och de som lämnar anbud kan låta bli att lämna anbud för objektgrupper i upphandlingen. Det betyder att de kan stänga önskade objektgrupper/objektrader för upphandlingen som inte offererade i Tarjouspalvelu-portalen, men alla upphandlingsobjekt i objektgruppen måste offereras 

Obs! Om man vill tillåta delvisa anbud inom objektgruppen, ger man systemet det kommandot på fliken ”Kriterier för upphandlingsobjektet” i vyn för redigering av objektgruppen ”Delvisa anbud inom objektgruppen tillåtna”. 


HANSEL funktion:

Anbud i strid med anbudsinfordran mottas

 • Ange om anbud som står i strid med infordran av anbud godkänns:
  • I punkten är alternativet ”Nej” valt som standard 
  • Om man väljer ”Ja” kommer texten i fråga på pdf-dokumentet med infordran av anbud och alla kontroller som är relaterade till kriterierna tas bort från systemet. Då behöver anbudsgivaren inte uppfylla alla minimikrav som ställs i anbudsinfordran för att inlämningen av anbud ska vara möjlig 


Anbud ska lämnas i två kuvert:

 • Ange om dubbla kuvert-förfarande används i upphandlingen:
  • I punkten är alternativet ”Nej” valt som standard 
  • Om du anger ”Ja” görs jämförelsen i två olika skeden. I första skedet utvärderas alla andra faktorer utom pris och efter det övergår man till prisjämförelse. Avsikten med förfarandet är att göra upphandlingsprocessen mer objektiv, och då styr prisjämförelsen inte kvalitetsjämförelsen 


  Tilläggsuppgifter


Ange en tidsfrist för när frågor om tilläggsinformation senast ska skickas till den upphandlande enheten via portalen Tarjouspalvelu.fi:

 • genom att ange datum i formen dd.mm.åååå eller genom att välja dagar i det popup-fönster som öppnas när du klickar på kalenderknappen
 • eller genom att ange hur många dagar (i siffror) före tidsfristen för anbuden frågorna måste skickas
 • eller genom att välja tidsfristen för anbudsinfordran som tidsfrist OBS! Det här alternativet kan endast väljas i testmiljön 


Obs! Leverantören kan inte längre skicka frågor om tilläggsinformation via portalen Tarjouspalvelu.fi när den angivna tidsfristen har gått ut.


Vid behov kan du mata in ytterligare information kring frågorna (här kan t.ex. finnas information om vilken upphandlande enhet som kommer att besvara frågorna):


 Konfidentiell information


Leverantörerna kan föreslå information som affärshemligheter i Tarjouspalvelu (på flikarna Lämplighetskrav och Ange information om upphandlingsobjekt. Standardalternativet i den här punkten är Ja, och då kan anbudsgivaren definiera önskade rader som affärshemligheter. Om man inte vill tillåta affärshemligheter väljer man ”Nej” och då kan anbudsgivaren inte föreslå affärshemligheter.


Obs! Konfidentiell information visas inte automatiskt som konfidentiell information (i pdf-dokumentet för jämförelsetabellen), utan den som behandlar jämförelsen bekräftar i jämförelseskedet de punkter hen vill godkänna som konfidentiell information.