Gå till vyn Annonsmappar och välja underrättelse


Gå till mappvyn genom att klicka på ”Anbudssystem” i toppnavigeringen. Annonsmappar finns i den vänstra ramen i mappvyn. Efter namnet på respektive mapp finns antalet anbudsförfaranden i mappen. I slutet av mapplistan hittar du det totala antalet anbudsförfaranden.

 • I den vänstra ramen öppnas en trädstruktur med alla mappar
 • I den mittersta ramen visas en lista med de anbudsförfaranden som finns i mappen i fråga
  • Du kan ordna listan genom att klicka på den av kolumnrubrikerna (id, underrättelse, börjat, skapare) du önskar
  • Välj önskad infordran av anbud i listan
 • När infordran av anbud är vald öppnas det i högra ramen en sammanfattningsvy för anbudsförfarandet


rtrPjLeOrX2mE83_fVtbjwpskSEB3HvODw.png


Bläddra i underrättelser 


Mappen Pågår

Alla infordran av anbud som ännu är under arbete och inte har publicerats visas i mappen.

För det valda anbudsförfarandets del kan du:
 • Fortsätta göra upp infordran av anbud (”Redigera underrättelsen”)
 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Göra underrättelse om EU-kontrakt utgående från EU-förhandsmeddelande (”Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering”)
 • Göra underrättelse i efterhand om EU-kontrakt utgående från underrättelse om EU-kontrakt (”Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse”)
 • Ta bort infordran av anbud (”Ta bort underrättelse”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för anbudsförfarandet i fråga (”Dokument”)
 • Föra intern diskussion om anbudsförfarandet (”Intern diskussion”)


Mappen Aktiv

I mappen listas alla publicerade pågående anbudsförfaranden vilkas tidsfrist ännu inte har gått ut.

För det valda anbudsförfarandets del kan du:

 • Hantera frågor/svar (”Frågehantering”)
 • Se vilka som har bekantat sig med infordran av anbud (”Personer som granskade underrättelsen”)
 • Skicka andra meddelanden till dem som bekantat sig med infordran av anbud (”Skicka ett e-postmeddelande”)
 • Redigera upphandlinger ("Redigera")
 • Suspendera upphandlingen (”Annullera”)
 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Göra underrättelse om EU-kontrakt utgående från EU-förhandsmeddelande (”Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering”)
 • Göra underrättelse i efterhand om EU-kontrakt utgående från underrättelse om EU-kontrakt (”Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för anbudsförfarandet i fråga (”Dokument”)
 • Föra intern diskussion om anbudsförfarandet (”Intern diskussion”)


Mappen Avslutad

I mappen listas alla anbudsförfaranden vilkas tidsfrist har gått ut, men som ännu inte har kvitterats som stängda eller har överförts till Ramavtal.

För det valda anbudsförfarandets del kan du:

 • Skapa öppningsdokument vid första öppningen (”Mottagna anbud”)
 • Mata in pappersanbud före första öppningsgången (”Ange pappersanbud”)
 • Lista inkomna anbud, bekanta dig med dem och bilagedokumenten och bekräfta att anbuden är kvalificerade (efter att öppningsdokumentet har skapats) (”Mottagna anbud”)
 • Gå till jämförelsetabellen och välja leverantör/leverantörer efter att du har bekräftat att anbuden är kvalificerade (”Redigera jämförelsen” eller ”Jämförelse av anbud”)
 • Skapa eller hämta kontraktstilldelningsdokument efter att leverantörerna har valts (”Kontraktstilldelning”)
 • Skicka underrättelse om kontraktstilldelning (underrättelsefönstret öppnas automatiskt efter att kontraktstilldelningen har skapats/hämtats och beslutet har lagrats)
 • Skapa eller hämta upphandlingskontrakt leverantörsvis efter att underrättelse om kontraktstilldelning har skickats (”Upphandlingskontrakt”)
 • Stänga anbudsförfarandet och flytta över det i Arkivmappen efter att underrättelse om kontraktstilldelningar har skickats (”Till Arkiv-mappen”)
 • Ändra anbudsförfarandets status till Ramavtal, om det har definierats som ramavtal (”Mapp för ramavtal”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för anbudsförfarandet i fråga (”Dokument”)
 • Föra intern diskussion om anbudsförfarandet (”Intern diskussion”)
 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Göra underrättelse om EU-kontrakt utgående från EU-förhandsmeddelande (”Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering”)
 • Göra underrättelse i efterhand om EU-kontrakt utgående från underrättelse om EU-kontrakt (”Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse”)


Mappen för eAuktion


I mappen finns alla konkurrensutsättningar med auktion.

Under huvudnivån finns alla auktioner i mappar enligt status.

 • Följande funktioner kan väljas för en auktion beroende på dess status:
 • Lista inkomna anbud, ta del av dem och bilagorna samt bekräfta anbudets giltighet efter upprättandet av öppningsprotokollet ("Inkomna anbud")
 • Gå till jämförelsetabellen och välja leverantör/leverantörer efter bekräftandet av anbudens giltighet ("Redigera jämförelsen" eller "Jämför anbuden")
 • Skicka föreläggande ("Föreläggande")
 • Skicka inbjudan till en auktion ("Inbjudan till auktion")
 • Följa med faserna i auktionen ("Faser")
 • Följa med en pågående auktion ("Auktionsrapport")
 • Skapa eller hämta upphandlingsbeslut efter valet av leverantörer ("Upphandlingsbeslut")
 • Skicka tillkännagivande av upphandlingsbeslutet (efter att man skapat/hämtat upphandlingsbeslutet samt sparat beslutet öppnas fönstret för tillkännagivande)
 • Skapa eller hämta leverantörsspecifikt upphandlingsavtal efter att tillkännagivandet av upphandlingsbeslutet har skickats ("Upphandlingsavtal")
 • Stänga konkurrensutsättningen och flytta den till Arkivmappen efter att tillkännagivandet av upphandlingsbeslutet har skickats ("Till Arkivmappen")
 • Granska och spara alla dokument som upprättats under konkurrensutsättningen ("Dokument")
 • Diskutera konkurrensutsättningen internt (”Intern diskussion”)
 • Granska anbudsinfordrans PDF-dokument ("Öppna annonsen i PDF-format")
 • Skapa en ny konkurrensutsättning utifrån anbudsinfordran ("Skapa ny annons utifrån denna")


Mappen för förhandlat förfarande


I mappen finns alla konkurrensutsättningar där förfarandet är förhandlingsförfarande.

Under huvudnivån finns alla förhandlingar baserade på förhandlingsförfarande i mappar enligt status.

 • Följande funktioner kan väljas för förhandlingsförfarande beroende på dess status:
 • Lista inkomna ansökningar om deltagande, ta del av dem och bilagorna samt bekräfta deras giltighet efter upprättandet av öppningsprotokollet ("Inkomna ansökningar om deltagande")
 • Granska följande förhandlingsrundors annonser (Annons för följande förhandlingsrunda)
 • Skapa eller hämta upphandlingsbeslut efter valet av leverantörer ("Upphandlingsbeslut")
 • Skicka tillkännagivande av upphandlingsbeslutet (efter att man skapat/hämtat upphandlingsbeslutet samt sparat beslutet öppnas fönstret för tillkännagivande)
 • Skapa eller hämta leverantörsspecifikt upphandlingsavtal efter att tillkännagivandet av upphandlingsbeslutet har skickats ("Upphandlingsavtal")
 • Stänga konkurrensutsättningen och flytta den till Arkivmappen efter att tillkännagivandet av upphandlingsbeslutet har skickats ("Till Arkivmappen")
 • Granska och spara alla dokument som upprättats under konkurrensutsättningen ("Dokument")
 • Diskutera konkurrensutsättningen internt (”Intern diskussion”)
 • Granska anbudsinfordrans PDF-dokument ("Öppna annonsen i PDF-format")
 • Skapa en ny konkurrensutsättning utifrån anbudsinfordran ("Skapa ny annons utifrån denna")Mappen för Ramavtal

Alla ramavtal listas i mappen.

För det valda ramavtalets del kan du:

 • Se basuppgifterna för ramavtalet (”Information om ramavtal”)
 • Se valda leverantörer, vilka objekt de har valts att leverera samt deras anbud och avtal (”Valda leverantörer för ett ramavtal”)
 • Se deltagande organisationer och lägga till dem (”Medverkande samhällen”)
 • Se miniupphandlingar som gjorts här mappade enligt status (”Minitävlingar i ramavtalet”)
 • Se verkställande av upphandling som gjorts här (”Slutförda verkställanden av upphandling”)
 • Göra ny miniupphandling (”Skapa ny minitävling”)
 • verkställa ny upphandling ("Skapa ett nytt verkställande av upphandling baserat på ett ramavtal” eller ”Skapa ett nytt verkställande av upphandling baserat på en minitävling”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för ramavtalet i fråga (”Dokument”)
 • Skapa eller redigera upphandlingskontrakt som är relaterade till ramavtalet i fråga (”Upphandlingskontrakt”)
 • Föra intern diskussion om anbudsförfarandet (”Intern diskussion”)
 • Skicka andra meddelanden till dem som bekantat sig med infordran av anbud (”Skicka ett e-postmeddelande”)
 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Göra underrättelse om EU-kontrakt utgående från EU-förhandsmeddelande (”Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering”)
Nedanför huvudnivån hittar du alla miniupphandlingar som gjorts inom ramavtal mappade enligt status.


Mappen Annullerade

I mappen listas alla avbrutna anbudsförfaranden.

För det valda anbudsförfarandets del kan du:

 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Granska underrättelse i efterhand (”Uppföljningsmeddelande för denna upphandlingsunderrättelse”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för anbudsförfarandet i fråga (”Dokument”)
 • Föra intern diskussion om anbudsförfarandet (”Intern diskussion”)


Mappen Egna och delade mallar

I mappen listas alla egna och delade mallar.

 • Anvisningar för att skapa mall
 • Anvisningar för att dela mall
För dina egna mallar kan du:
 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Föra intern diskussion om en mall (”Intern diskussion”)
 • Redigera beskrivning, namn och synlighet för en mall (Redigera mallens namn, beskrivning, synlighet och filer)
 • Redigera all information i mallen (”Redigera all information i mallen”)

För delade mallar kan du:

 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för anbudsförfarandet i fråga (”Dokument”)
 • Föra diskussion om en mall (”Intern diskussion”)


Mappen Arkiv

I mappen listas alla stängda anbudsförfaranden i årsvisa undermappar.

För det valda anbudsförfarandets del kan du:

 • Granska pdf-dokumentet för infordran av anbud (”Öppna underrättelsen i pdf-format”)
 • Skapa nytt anbudsförfarande utgående från infordran av anbud (”Skapa en ny underrättelse med denna som mall”)
 • Göra underrättelse om EU-kontrakt utgående från EU-förhandsmeddelande (”Skapa en kontraktsunderrättelse baserad på denna förhandsannonsering”)
 • Göra underrättelse i efterhand om EU-kontrakt utgående från underrättelse om EU-kontrakt (”Skapa en efterannonsering baserad på denna kontraktsunderrättelse”)
 • Granska och spara alla lagrade dokument för anbudsförfarandet i fråga (”Dokument”)
 • Föra intern diskussion om anbudsförfarandet (”Intern diskussion”)Söka underrättelser


Klicka på ”Sök” i mappvyns toppnavigation

 • Sökformuläret öppnas
 • Ange sökord och klicka på ”Sök” nedanför formuläret

txXnii0OikfeR1tJ0QucRbgKMlQPHux5mQ.png


Vid behov kan du avgränsa sökningen:

 • Sök på beskrivningen av upphandlingen
 • Sök på upphandlingarnas status
 • Sök på en viss upphandlingskategori
 • Sök på en viss upphandlingstyp
 • Sök på intervall för beräknat värde
 • Sökresultatet öppnas till höger på formuläret


Klicka i sökresultatet på infordran av anbud/underrättelse som du vill öppna.Underrättelsernas id (H, N, P, R, EU, ?, !, för korrigering)


En del av funktionerna och förfarandena får ett eget id i underrättelselistan. Identifikationerna beror på vilka val som har gjorts i formuläret eller i olika skeden av processen.


Typ av underrättelse:

 • Underrättelse om EU-kontrakt


Förfarande som valts på underrättelsen:

 • Förhandlat förfarande
 • Selektivt förfarande


Elektronisk auktion används:

 • Auktion


Med förfarandet fastställs ett ramavtal:

 • Ramavtal


Obesvarad fråga om tilläggsuppgifter:

 • Till infordran av anbud riktas en obesvarad fråga om tilläggsinformation


Intern diskussion:

 • Till underrättelsen riktas intern diskussion


Underrättelsen korrigeras:

 • Underrättelsen har flyttats från pågående underrättelser för korrigering med funktionen ”Redigera”