Oikeusperusta

* pakolliset kentätI.1) Nimi ja osoitteet

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintayksikön yhteystiedot. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.
 • Lomakkeeseen voidaan hankintayksiköksi merkitä myös tilapäisesti tai pysyvästi hankintoja varten perustettu yhteistoimintaelin tai menettelystä muiden puolesta vastaava hankintayksikkö (ns. hankintarengas). Jos hankinta toteutetaan yhdessä useamman hankintayksikön toimesta, on ilmoitukseen lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot koskien mukana olevia hankintayksiköitä.


Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.

blob1478683820482.png


Organisaation NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Valitse organisaation (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa klikkaamalla punaista roskakori-ikonia


Internetosoite (-osoitteet)

 • Internetosoite –kohtaan tulee organisaation internetosoiteMukana olevat yhteisöt

 • Valitse "Lisää yhteystieto"
  • Syötä yhteisön tiedot klikkaamalla sinistä kynäpainiketta
   • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat 
   • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista X-painiketta
 • Klikkaa ”Valitse yhteisöt”
  • Avautuvasta ikkunasta valitse yksi tai useampi esitallennettu yhteisö tai yhteisöryhmä 
  • Valitut yhteisöt listautuvat lomakkeelle 
   • Jos haluat tarkastella lisätyn yhteisön tietoja, klikkaa sinistä kynäpainiketta ja tiedot avautuvat lomakkeelle.
   • Kun klikkaat sinistä kynäpainiketta uudestaan, avoinna olevat yhteisön tiedot sulkeutuvat 
   • Jos haluat poistaa lisätyn yhteisön lomakkeelta, klikkaa punaista roskakori-ikoniaI.2) Yhteishankinta


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan, toteutetaanko hankinta yhteishankintana usean hankintayksikön toimesta. Yhteishankinta voidaan toteuttaa joko käyttämällä erillistä yhteishankintayksikköä kuten valtiolla esimerkiksi Hansel Oy:tä. Tällöin ilmoitetaan sekä yhteishankinnasta että yhteishankintayksikön käyttämisestä. Jos taas yhteishankinta toteutetaan käyttämättä yhteishankintayksikköä esimerkiksi ns. hankintarenkaana, täytetään ainoastaan kohta, jossa ilmoitetaan sopimukseen sisältyvän yhteishankintaa. 
 • Jos kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu useaan EU- tai ETA-maahan sijoittautunut hankintayksikkö (esimerkiksi suomalainen ja ruotsalainen hankintayksikkö), on ilmoitettava menettelyyn sovellettava hankintalaki. 
 • Yhteishankintoja käytettäessä on yhteystietoihin lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot.


Valitse tarvittaessa yhteishankintaa koskevat tiedot

 • Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
  • Täytä yhteishankinnan tiedot tarvittaessa 
 • Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö 


I.3) Viestintä

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

Uuden hankintalain mukaan hankinta-asiakirjojen kuten tarjouspyyntöasiakirjojen tulee lähtökohtaisesti olla saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta internetissä. Poikkeuksellisesti hankintalaissa listatuissa tilanteissa hankinta-asiakirjojen saantia voidaan rajoittaa. Tässä kohdassa ilmoitetaan, ovatko asiakirjat saatavilla verkossa sekä asiakirjojen verkko-osoite tai saatavuuden rajoittaminen, jolloin on ilmoitettava verkko-osoite, joista saa informaatiota siitä, miten tarjoajat pääsevät käsiksi rajoitetun saatavuuden hankinta-asiakirjoihin.


 • Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta
  • Osoitekenttään tulee oletuksena oman hankintaorganisaatiosi tarjousportaalin osoite, joten tämän kentän tietoa ei tarvitse muokata. Tarvittaessa muokkaaminen on mahdollista 
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta
  • Syötä osoite (URL) 


Lisätietoja saa

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 
Kohdassa ilmoitetaan, mistä hankinnasta kiinnostuneet toimittajat saavat lisätietoja hankinnasta. Tältä osin voidaan viitata hankintayksikön yhteystietoihin tai lisätä uusi yhteystieto lisätietojen antamista varten.
 • Edellä mainittu osoite
 • Toinen osoite
  • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  

 Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävät/jätettävä


Sähköisesti osoitteessa:

 • Järjestelmä muodostaa tarjouspyyntölinkin. Tämä automaattisesti muodostunut osoite toimii linkkinä HILMA-ilmoituksessa, joka ohjaa tarjoajan automaattisesti oikealle tarjouspyynnölle tarjousportaalissa. Normaalisti tätä osoitetta ei kannata muokata tai poistaa.
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Jos tarjoukset tai osallistumishakemukset jätetään postitse:
  • Ei valittu 
  • Edellä mainittuun osoitteeseen 
  • Seuraavaan osoitteeseen 
   • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  
 • Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. 
  • Ilmoita osoite, josta nämä kyseiset välineet ja työkalut ovat ladattavissaI.6 Pääasiallinen toimiala

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

 • Toimialaksi valitaan hankintayksikön toimintaa parhaiten kuvaava toimiala.
 • Valintalista palvelee lähinnä tilastotarkoituksia ja vastaa YK:n COFOG -luokittelua (Classification of the functions of Government) eikä siten täysin vastaa hankintadirektiivien luokittelua. Tiedoilla pyritään kuitenkin saamaan kuva hallinnon sektoreista, jotka hankintoja tekevät.


Valitse pääasiallinen toimiala

 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti
II.1) Hankinnan laajuus

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus:

Merkitään hankintayksikön valitsema, hankinnan kokonaisuutta kuvaava lyhyt nimi. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa HILMAssa ja TED-tietokannassa julkaistuja hankintoja.

 • Anna hankinnalle nimi
 • Anna hankinnalle viitenumero tarvittaessa (HUOM! Tämä numero ei ole hankinnan tunniste)


 

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien käyttäminen on pakollista. CPV-koodien mukaista yhteistä hankintanimikkeistöä (Common Procurement Vocabulary) käytetään hankinnan yksilöimiseen.
 • CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
 • CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
 • CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.

 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
    II.1.3) Sopimuksen tyyppi

* pakolliset kentät

 • Valitaan sopimuksen tyyppi

 

II.1.4) Lyhyt kuvaus

* pakolliset kentät


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa kuvataan lyhyesti ja yleisellä tasolla hankinnan kohdetta ja sen pääpiirteitä. Kohdassa II.2.4 ilmoitetaan tarkempia kuvauksia hankinnan kohteesta.

 • Syötä hankinnasta lyhyt kuvaus (korkeintaan 1000 merkkiä)


II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

 • Syötä hankinnan arvioitu kokonaisarvo


 

II.1.6) Osia koskevat tiedotHILMAn ohjeistus: 

Hankintayksikkö voi päättää, että tarjoajat saavat tehdä osatarjouksia. Tästä mahdollisuudesta on aina ilmoitettava hankintailmoituksessa, muutoin osatarjouksia ei saa hyväksyä menettelyn myöhemmässä vaiheessa. Mikäli osatarjoukset hyväksytään, tulee hankintayksikön täyttää ilmoituslomakkeen osan II.2 osia koskevat tiedot. Osien tietoja täyttää useita kappaleita. Lisäksi hankintayksikön tulee kertoa, voiko tarjous koskea vain yhtä osaa / yhtä tai useampaa osaa / kaikkia osia (valitaan vain yksi vaihtoehto).


Valitse, onko sopimus jaettu osiin

 

 • Kyllä 
  • Täytä ”Tarjoukset voivat koskea” -kohtaan tarvittavat tiedot
  • Mikäli sopimus on jaettu osiin tällä välilehdellä ei ole enempää täytettäviä tietoja
  • Siirry osioon II.2: KOHTA: KUVAUS (SOPIMUS JAETTU OSIIN)
 • Ei 
  • Täytä sivulle avautuvat tiedot (II.2.2 – II.2.14) 
 • Sopimuksen osat ja hankinnan kohteen osa-alueet liitetään toisiinsa 
  • Jos valinta: Sopimuksen osat ja hankinnan kohteen kriteereihin tulevat osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa. HUOM! Jos sopimus on jaettu osiin, lisättäessä uusi sopimuksen osa, syntyy automaattisesti sitä vastaava osa-alue hankinnan kohteen kriteereihin. Tämä toimii luonnollisesti myös toisinpäin (uusi osa alue → uusi sopimuksen osa). Myös poistettaessa sopimuksen osa tai osa-alue, vaikuttaa poisto myös toiseen.

  • Jos valintaa ei ole: yhteyttä ei ole eli sopimuksen osat eivät päivity hankinnan kohteen kriteereiden osa-alueisiin
Tarjoukset voivat koskea

 • Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä  HUOM! Tämä valinta ei määritä onko tarjoukset sallittuja osa-alueittain. Tämä valinta tehdään kohdassa "Tarjouspalvelun tiedot - tarjoukset osa-alueittain sallittu".
  • Syötä lukumäärä 
 • Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät 
  • Kirjoita selitys 
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)


HILMAn ohjeistus:

 • Tässä voidaan ilmoittaa hankinnan pääasiallista kohdetta kuvaavan ja II.1.2. kohdassa ilmoitetun pääasiallisen CPV-koodin lisäksi tarkentavia CPV-koodeja hankinnan kohteelle.
 • Tähän voi ilmoittaa hankinnan kohdetta kuvaavia lisäkoodeja esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintaan sisältyy useita eri palveluja tai tavaroita.
 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
II.2.3) Suorituspaikka


HILMAn ohjeistus: 

 • Valitaan hierarkiasta toteutuspaikkaa vastaava NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics).
 • NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. Mikäli hankinta tullaan toteuttamaan usealla eri paikkakunnalla, NUTS-koodi tulee valita riittävän yleisellä tasolla, esimerkiksi maakunta- tai valtiotasolla. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja toteutuspaikan mukaan.
 • Hankinnan toteutuspaikkaa voidaan tarkentaa vapaakenttäalueessa, esimerkiksi ilmoittamalla paikkakuntatasoa tarkemmat osoitetiedot
Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
 • Lisää rivi 
 • Täydennä tarvittaessa pääasiallinen suorituspaikka (korkeintaan 200 merkkiä)


 

II.2.4) Kuvaus hankinnasta  


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa kuvataan tarkemmin hankinnan kohde ja siltä edellytetyt vähimmäisvaatimukset.

 • Syötä hankinnan tarkka kuvaus (korkeintaan 4000 merkkiä)II.2.14) Lisätiedot


 • Syötä tarvittaessa lisätietoja hankintaan liittyen (korkeintaan 400 merkkiä)   II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä 

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

*pakollinen kenttä

 • Valitse ”Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta”

VI.3) Lisätiedot

 • Syötä tarvittaessa hankintaa koskevia lisätietoja (korkeintaan 4000 merkkiä)

Hankinnan tunniste

*pakollinen kenttä

 • Järjestelmä antaa automaattisesti hankinnalle tunnistenumeron. Tunnistetta voidaan tarvittaessa muokata. Esimerkiksi diaarinumeroa voidaan käyttää hankinnan tunnisteena.  
Viimeinen näkyvissäoloajankohta Tarjouspalvelussa 

*pakollinen kenttä

 • Merkitse, mihin asti ilmoitus on nähtävissä Tarjouspalvelussa


Katso tarkemmat ohjeet täältä