Valitse mitä direktiiviä noudatetaan

 • 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
 • 2014/24/EU (Julkaiset hankinnat)
 • 2014/25/EU (Erityisalat)


HILMAn ohjeistus:

 • Hankintalainsäädännössä ja oikeuskäytännössä luotujen oikeusohjeiden mukaan hankintasopimukseen ei sen voimassaolokaudella saa tehdä merkittäviä muutoksia ilman uutta hankintamenettelyä. Uusien hankintadirektiivien mukaan sopimukseen voidaan kuitenkin tehdä myös merkittäviä muutoksia ilman uutta hankintamenettelyä, jos muutosten tekemisen perusteena on esimerkiksi ennalta arvaamaton tarve tai alkuperäisen sopimuksen yhteensopimattomuusongelmat. Näissä tilanteissa on kuitenkin tehtävä ilmoitus sopimusmuutoksista. Tätä ilmoituslomaketta käytetään näiden sopimuskauden aikaisten muutosten ilmoittamiseen.
 • Tässä kohdassa ilmoitetaan ensin, minkä direktiivin soveltamisalaan aiemmin tehty sopimus kuuluu.


Katso kentän I.1) ohjeet täältä kohdasta I.1) Hankintaviranomainen.
II.1) Hankinnan laajuus

HILMAn ohjeistus:

Merkitään hankintayksikön valitsema, hankinnan kokonaisuutta kuvaava lyhyt nimi. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa HILMAssa ja TED-tietokannassa julkaistuja hankintoja.

 • Anna hankinnalle nimi
 • Anna hankinnalle viitenumero tarvittaessa (HUOM! Tämä numero ei ole hankinnan tunniste)

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi


HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien käyttäminen on pakollista. CPV-koodien mukaista yhteistä hankintanimikkeistöä (Common Procurement Vocabulary) käytetään hankinnan yksilöimiseen.
 • CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
 • CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
 • CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.

 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla


II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)


HILMAn ohjeistus:

 • Tässä voidaan ilmoittaa hankinnan pääasiallista kohdetta kuvaavan ja II.1.2. kohdassa ilmoitetun pääasiallisen CPV-koodin lisäksi tarkentavia CPV-koodeja hankinnan kohteelle.
 • Tähän voi ilmoittaa hankinnan kohdetta kuvaavia lisäkoodeja esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintaan sisältyy useita eri palveluja tai tavaroita.
 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla


II.2.3) Suorituspaikka


HILMAn ohjeistus: 

 • Valitaan hierarkiasta toteutuspaikkaa vastaava NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics).
 • NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. Mikäli hankinta tullaan toteuttamaan usealla eri paikkakunnalla, NUTS-koodi tulee valita riittävän yleisellä tasolla, esimerkiksi maakunta- tai valtiotasolla. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja toteutuspaikan mukaan.
 • Hankinnan toteutuspaikkaa voidaan tarkentaa vapaakenttäalueessa, esimerkiksi ilmoittamalla paikkakuntatasoa tarkemmat osoitetiedot

Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta

 • Lisää rivi 
 • Täydennä tarvittaessa pääasiallinen suorituspaikka (korkeintaan 200 merkkiä)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta  


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa kuvataan tarkemmin hankinnan kohde ja siltä edellytetyt vähimmäisvaatimukset.

 • Syötä hankinnan tarkka kuvaus (korkeintaan 4000 merkkiä)II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kestoHILMAn ohjeistus:
 • Kohtaan ilmoitetaan hankintasopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto silloin, kun kyseessä on sopimus tai järjestelmä, joka on voimassa tietyn ajan. Jos sopimukseen sisältyy optio- tai muita pidennys- tai jatkomahdollisuuksia, merkitään kohta ”Tätä sopimusta voidaan jatkaa”, jolloin voidaan kuvata jatkamisen yksityiskohtia (mm. missä tilanteissa sopimusta voidaan jatkaa ja miten pitkään). 
 • Syötä sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän keston tiedot
  • Jos valitaan "Tätä sopimusta voidaan jatkaa tulee syöttää myös pyydetyt lisätiedot kohtaan "Sopimusten jatkamisen kuvaus"


II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista*


Valitse liittyykö hankinta Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan

 • Valittaessa ”Kyllä” syötä hankkeen nimi tai viite avautuvaan kenttään
IV.1) Kuvaus

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu


HILMA ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan jälki-ilmoituksen EUVL-numero (alkuperäisen hankintasopimuksen tekemistä koskeva jälki-ilmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä).Sopimuksen tekeminen

 • Lisää uusi sopimus 

HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohtaa kuvataan alkuperäistä hankintasopimusta. Alkuperäiselle sopimukselle on annettava numero, joka voi olla esimerkiksi "1". Jos alkuperäinen sopimus on jaettu osiin, viitataan sen osan numeroon, jota muutosilmoitus koskee. Jos alkuperäistä sopimusta ei ole jaettu esiin, voidaan ilmoittaa esimerkiksi numero "1". Myös alkuperäisen sopimuksen nimi on ilmoitettava.
 • Syötä sopimuksen numero 
 • Osa numero 
 • Sopimuksen nimiV.2.1) Sopimuksentekopäivä


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohtaa ilmoitetaan alkuperäisen sopimuksen tekoajankohta.
 • Syötä alkuperäisen sopimuksen tekopäivä


V.2.2) Tietoa tarjouksista


HILMAn ohjeistus

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan sopimuskumppanin nimi tai jos sopimus on tehty ryhmittymän kanssa, ryhmittymää edustavan sopimuskumppanin nimi. Samalla ilmoitetaan muitakin yksilöinti- ja taustatietoja sopimuskumppanista (esimerkiksi sopimuskumppanin sijaintipaikka) NUTS-koodein.


 • Onko sopimus tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa?

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

 • Lisää yhteistieto ”Lisää”-painikkeella 
  • Muokkaa avautuvaa riviä ja täytä avautuvat tiedot


V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan alkuperäisen sopimuksen (tai sen osan) kokonaisarvo.


Katso ohjeet


VII.1) Hankinnan kuvaus muutosten jälkeen


Osioon täytetään hankinnan tiedot sopimuksen muutoksen jälkeen


VII.1.1) Pääasiallinen CPV-koodi *


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan hankinnan pääasiallinen CPV-koodi tehtyjen muutosten jälkeen. Jos CPV-koodit eivät ole muuttuneet, ilmoitetaan samat CPV-koodit kuin alkuperäisessä sopimuksessa.

 • Ilmoitetaan hankinnan pääasiallinen CPV-koodi tehtyjen muutosten jälkeen. Jos CPV-koodit eivät ole muuttuneet, ilmoitetaan samat CPV-koodit kuin alkuperäisessä sopimuksessa.
 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
V.I.2) CPV-lisäkoodi(t)


Lisää tarvittaessa CPV-lisäkoodeja kohdasta "Lisää"

 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu 
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen 
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla

 


VII.1.3) Suorituspaikka


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan hankinnan suorituspaikka tehtyjen muutosten jälkeen. Jos suorituspaikka ei ole muuttunut, ilmoitetaan sama paikka kuin alkuperäisessä sopimuksessa.

 • Ilmoitetaan hankinnan suorituspaikka tehtyjen muutosten jälkeen. Jos suorituspaikka ei ole muuttunut, ilmoitetaan sama paikka kuin alkuperäisessä sopimuksessa.
 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Klikkaa "Lisää rivi"
 • Täydennä tarvittaessa pääasiallinen suorituspaikka (korkeintaan 200 merkkiä)

VII.1.4) Kuvaus hankinnasta  


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa kuvataan tarkemmin hankinnan kohde ja siltä edellytetyt vähimmäisvaatimukset.

 • Syötä hankinnan tarkka kuvaus (korkeintaan 4000 merkkiä)

VII.1.5) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto *


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan sopimuksen kesto siihen tehtyjen muutosten jälkeen.

 • Syötä kesto 
  • joko kuukausina/päivinä tai 
  • sopimuksen alkamispäivä / päättymispäivä
 • Mikäli puitejärjestely kestää yli kahdeksan vuotta, kirjoita tarkemmat perustelut avautuvaan kenttäänVII.1.6) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) *


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan sopimuksen tai sen osan kokonaisarvo tehtyjen muutosten jälkeen.


Valitse onko sopimus tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa vai ei.


VII.1.7) Sopimuskumppanin nimi ja osoite *


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan sopimuskumppanin yksilöintitiedot sopimukseen tehtyjen muutosten jälkeen. Jos muutoksissa ei ole muutettu sopimuskumppania, ilmoitetaan sama sopimuskumppani kuin alkuperäisessä sopimuksessa.

VII.2) Tietoa muutoksista


HILMAN ohjeistus: 

 • Tässä vapaakenttäalueessa ilmoitetaan muutosten luonne ja laajuus.


VII.2.1 Muutosten kuvaus *

 • Kuvaile muutosten luonne ja laajuus.
 • Ilmoita myös sopimuksen mahdollisista aiemmista muutoksista
 • Korkeintaan 4000 merkkiä


VII.2.2) Muutosten syyt *

HILMAn ohjeistus:

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan muutosten perustelut valitsemalla jompikumpi vaihtoehdoista. Tässä kohtaa on listattu vain ne sopimusmuutosten syyt, joista tulee hankintadirektiivien nojalla tehdä ilmoitus.


 • Alkuperäisen sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan tarve suorittaa lisätöitä tai palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia
 • Täytä avautuvaan ikkunaan "Kuvaus taloudellisista tai teknisistä syistä ja haitasta tai kustannusten päällekkäisyydestä, jotka estävät sopimuskumppanin vaihtamisen"VII.2.3) Hinnankorotus


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa ilmoitetaan koko alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvo sekä koko sopimuksen arvo muutosten jälkeen. Kohdassa voidaan ilmoittaa myös hinnan alenemisesta.katso linkki


 • Muutosilmoitus julkaistaan Cloudia Kilpailutuksesta vain HILMAan. 
 • Julkaisun jälkeen ilmoitus listautuu kansioon "Muutosilmoitukset".


Katso tarkemmat ohjeet esikatselu ja julkaisu -osioon.