HUOM! Tämä ohje soveltuu seuraaville lomakkeille:

 • EU-jälki-ilmoitus
 • Erityisalojen EU-jälki-ilmoitus
 • Sosiaalipalveluiden ja muiden erityispalveluiden ilmoitus tehdystä sopimuksesta
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoitus
 • Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitusIV.1) Kuvaus


IV.1.1) Menettelyn luonne


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä ilmoitetaan hankinnassa käytetty menettely. Tarjousperusteisella neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan hankintalaissa säädettyä neuvottelumenettelyä. Jos esimerkiksi rajoitetussa menettelyssä tai tarjousperusteisessa neuvottelumenettelyssä käytetään nopeutettua menettelyä, asiasta on ilmoitettava täyttämällä asiaan kuuluva kohta sekä ilmoitettava perustelut nopeutetun menettelyn käyttämiselle.
 • Jos kohdassa valitaan vaihtoehto ”Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa”, on täytettävä liite D1, jossa ilmoitetaan ilmoittamatta jättämisen perusteista.


 • Valitse hankinnassa käytetty menettely
  • Kirjoita perustelut tarvittaessa 
 • Jos kohdassa valitaan ” Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa” täyttäkää liite D1, jonka sisältö vaihtelee hankintalajin mukaan


HUOM! Käyttöoikeussopimusta koskevalla jälki-ilmoituksella sekä Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - jälki-ilmoituksella tässä kohdassa on seuraava valinta:


Valitse menettely luonne: 

 • Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus 
  • valitaan kun on hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus
 • Sopimuksentekomenettely ilman ennakkoon julkaistua käyttöoikeussopimusta koskevaa ilmoitusta jäljempänä luetelluissa tapauksissaIV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

 • Valitse tarvittaessa ” Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen”IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

 • Valitse tarvittaessa ”Sähköistä huutokauppaa käytetään”


IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohden ilmoitetaan, sovelletaanko tehtävään hankintaan maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (Government Procurement Agreement, GPA). Lisätietoa sopimuksesta ja sen soveltamisalasta löytyy sivustolta https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm. Suurin osa Euroopan unionin hankintadirektiivien soveltamisalaan kuuluvista hankinnoista kuuluu myös GPA-sopimuksen soveltamisalaan (lukuun ottamatta erityisalojen hankintalaissa tarkoitettuja yksin- tai erityisoikeuden saaneiden hankintayksiköiden hankintoja).


 • Valitse ”Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta”IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

 • Kirjoita hankintailmoituksella käytetyn hankintamenettelyn keskeiset piirteetIV.2) Hallinnolliset tiedot


IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

HILMAn ohjeistus: 

 • Hankintailmoitukseen liittyy muistutustoiminto, jossa jälki-ilmoitusvelvollisuudesta muistutetaan TED (Tenders Electronic Daily) –tietokannasta hankintayksikölle lähetettävillä automaattisilla sähköpostiviestillä. Jotta muistutustoiminta lakkaisi, on tärkeää, että aiemman hankintailmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) ilmoitetaan tässä kohtaaHuom! Vaikka sosiaalipalvelun lomakkeissa ei ole merkitty pakolliseksi alkuperäisen hankintailmoituksen EUVL-numeroa, ilmoitus palautuu HILMAsta takaisin hylättynä, jos se puuttuu.


 • EU-hankintailmoituksissa kenttään syötetään alkuperäisen hankintailmoituksen EUVL-numero. Jos kyseessä on kansallinen hankintailmoitus, ko. kenttä jätetään tyhjäksi ja ilmoitetaan Kansallisen hankintailmoituksen HILMAnro ja julkaisupvm kentässä VI.3 Lisätiedot.