Hankintalaji *

 • Valitse hankintalaji
  • Rakennusurakka
  • Tavarahankinnat
  • PalvelutHankintaviranomainen/-yksikkö

 • Valitse hankintaviranomainen/-yksikkö
  • Ei valittu
  • Hankintayksikkö
  • Hankintayksikkö, erityisalat


Huom! Hankintayksikkö sekä hankintayksikkö (erityisalat) valinnat vaikuttavat kohtien I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi ja I.3) Pääasiallinen toimiala syöttökenttiin.


I.1) Nimi ja osoitteet


HILMAn ohjeistus:

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintayksikön yhteystiedot. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.
 • Lomakkeeseen voidaan hankintayksiköksi merkitä myös tilapäisesti tai pysyvästi hankintoja varten perustettu yhteistoimintaelin tai menettelystä muiden puolesta vastaava hankintayksikkö (ns. hankintarengas). Jos hankinta toteutetaan yhdessä useamman hankintayksikön toimesta, on ilmoitukseen lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot koskien mukana olevia hankintayksiköitä.


Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.


NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


HILMAn ohjeistus:

 • Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös hankintayksikön sijaintipaikkaa merkitsevä NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja hankintayksikön sijainnin mukaan.


 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista X-painiketta 


Muut osoitteet

 • Osoite, josta saa lisätietoja
  • Edellä mainittu osoite (kohta I.1)
  • Toinen osoite
   • Täytä avautuvat osoitetiedot


 • Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja)
  • Edellä mainittu osoite (kohta I.1)
  • Toinen osoite
   • Täytä avautuvat osoitetiedot


 • Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
  • Sähköisesti osoitteessa
  • Edellä mainittu osoite (kohta I.1)
  • Toinen osoite
  • Täytä avautuvat osoitetiedot
 • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot

I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi


Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö"


HILMAn ohjeistus

 • Toimialaksi valitaan hankintayksikön toimintaa parhaiten kuvaava toimiala. Tiedoilla pyritään saamaan kuva hallinnon sektoreista, jotka hankintoja tekevät.
 • Jos hankintayksikkö tekee hankinnan toisen yksikön puolesta, tämä tulee käydä ilmi myös hankintailmoituksesta tai tarjouspyyntöasiakirjoista. Hankintayksikkö tekee hankinnan toisen yksikön puolesta esimerkiksi puolustus- ja turvallisuushankintalain 10 §:n mukaisena yhteishankintayksikkönä, hankintarenkaissa tai muissa vastaavissa toimeksiantotilanteissa.


 • Valitse kyseessä oleva hankintayksikön tyyppi
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti

 


I.3) Pääasiallinen toimiala

HUOM! Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö, erityisalat"

 • Valitse pääasiallinen toimiala
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu tekstiI.4) Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/ -yksiköiden puolesta

 • Valitse tehdäänkö hankintasopimus muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
 • Kyllä -valinnan jälkeen voit lisätä tietoja plus-ikonilla


 

II.1) Kuvaus


II.1.1) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi *


HILMAn ohjeistus

 • Merkitään hankintayksikön valitsema, hankinnan kohdetta kuvaava lyhyt nimi. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa HILMAssa ja TED-tietokannassa julkaistuja hankintoja.


 • Syötä hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi
II.1.2 Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka


HILMAn ohjeistus

 • Palveluhankinnoissa palvelun pääluokat valitaan avautuvasta luettelosta ja ne vastaavat palveluhankintoja koskevia puolustus- ja turvallisuushankintalain liitteitä A ja B.
 • Tavarahankinnoissa valitaan hankinnan toteutustapa. Jos hankinnan toteutustavaksi valitaan ”näiden yhdistelmä” järjestelmä näyttää hankintailmoituksessa eri toteutustavat (osto, leasing, vuokraus ja osamaksu) ja lisäksi tiedon siitä, että kyseessä on toteutustapojen yhdistelmä. Tarvittaessa toteutustapaa voi täsmentää lisätiedoissa.
 • Ilmoitetaan hankinnan toteutuspaikkaan liittyvät tiedot.
 • Lisää pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka


II.1.3) Ilmoituksessa on kyse

 • Valitse liittyykö ilmoitukseen puitesopimuksen tekeminen
  • Kyllä 
  • Ei


 II.1.4 Puitejärjestelyä koskevat tiedot (näkyvillä, jos edelliseen kohtaan vastattu "kyllä")

HILMAn ohjeistus

 • Valitaan vain, kun hankinta toteutetaan puitejärjestelynä.Valinnan jälkeen lomakkeelle avautuu lisävalikko, jossa voi antaa tarkempia tietoja puitejärjestelystä.
 • Jos puitejärjestelyyn voi osallistua useampia toimijoita, täytetään joko puitejärjestelyyn osallistuvien määrä tai enimmäismäärä -kohdat. Puitejärjestelyyn osallistuvien määrää koskeva ilmoitus sitoo hankintayksikköä siten, että hankintayksikkö ei voi esim. yhden ilmoitetun sijasta valita useaa toimittajaa tai vastaavasti useamman toimittajan sijasta päätyä ainoastaan yhteen.
 • Puitejärjestelyn kesto ilmoitetaan vuosina tai kuukausina. Puolustus- ja turvallisuushankintalain 26 §:n mukaan puitejärjestely voi olla voimassa enintään seitsemän vuotta. Jos hankinnan kannalta on välttämätöntä, puitejärjestely voidaan poikkeuksellisesti perustaa tätä pidemmäksi ajaksi.
 • Hankintayksikkö ilmoittaa puitejärjestelyyn sisältyvien hankintojen ennakoidun arvon tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa koko puitejärjestelyn keston ajalta. Puitejärjestelyyn sisältyvien sopimusten tarkemmat tiedot voidaan myös ilmoittaa.


II.1.5) Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus *

 • Syötä sopimuksen tai hankinnan lyhyt kuvaus (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


II.1.6) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)


HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien käyttäminen on pakollista. CPV-koodien mukaista yhteistä hankintanimikkeistöä (Common Procurement Vocabulary) käytetään hankinnan yksilöimiseen.
 • CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
 • CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
 • CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.


 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
  • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
  • Pääkohteelle on mahdollisuus valita myös vapaaehtoisia lisäkohteita kentän plus-painikkeesta


II.1.7) Tietoa alihankinnasta

 • Täytä tarvittaessa alihankinnan tiedot
  • Soveltuu
  • Täytä avautuvat  "Kyllä" ja "Ei" valinnat
   • Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille ja mahdollisesti ehdotetuille *
   • Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksista *
   • Hankintaviranomainen/-yksikkö voi velvoittaa sopimuspuoleksi valitun tarjoajan tekemään kaikki tai tietyt alihankintasopimuksen direktiivin 2009/81/EY III luvun mukaisessa menettelyssä


KUVA: Jos valitaan "soveltuu" avautuu syötettäviä lisäkysymyksiäII.1.8) Sopimus on jaettu osiin *


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikkö voi päättää, että tarjoajat saavat tehdä osatarjouksia. Tästä mahdollisuudesta on aina ilmoitettava hankintailmoituksessa, muutoin osatarjouksia ei saa hyväksyä menettelyn myöhemmässä vaiheessa. Mikäli osatarjoukset hyväksytään, tulee hankintayksikön täyttää ilmoituslomakkeen liitteen B osia koskevat tiedot. Liitettä B voi täyttää useita kappaleita. Lisäksi hankintayksikön tulee kertoa, voiko tarjous koskea vain yhtä osaa / yhtä tai useampaa osaa / kaikkia osia (valitaan vain yksi vaihtoehto).


 • Valitse Kyllä tai Ei tarvittaessa
  • Kyllä
   • Määrittele mitä osaa tarjoukset voivat koskea


II.1.9) Eri vaihtoehdot hyväksytään *


HILMAn ohjeistus

 • Puolustus- ja turvallisuushankintalain 39 §:n mukaan hankintayksikkö voi hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Edellytyksenä on, että vaihtoehtoiset tarjoukset on sallittu hankintailmoituksessa. Vaihtoehtoja ei saa hyväksyä, jos hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että niitä ei hyväksytä. Hankintayksikön tulee ilmoittaa riittävän täsmällisesti miten se haluaa vaihtoehtoisen tarjouksen rakentuvan. Jos vaihtoehdot hyväksytään, vaihtoehtoja koskevat minimivaatimukset tulisi ilmoittaa tarjouspyyntöasiakirjoissa.


 • Valitse Kyllä tai Ei tarvittaessa


II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus


II.2.1) Kokonaismäärä tai laajuus


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikkö ilmoittaa hankinnan kokonaismäärän tai –laajuuden. Mikäli hankintaa koostuu osista tai vaihtoehdoista, tulee niiden osuus huomioida kokonaismäärässä tai –laajuudessa.
 • Hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa voidaan ilmoittaa joko hinta-arviona tai hintahaarukkana. Hankinnan ennakoidun arvon laskemisessa on huomioitava mahdolliset optiot. Puolustus- ja turvallisuushankintalain 16-18 §:ssä on yksityiskohtaista tietoa hankinnan kokonaisarvon laskemisesta. Lisäksi hankintayksikön on huomioitava puolustus- ja turvallisuushankintalain 23 §:n mukaiset velvoitteet lisätilauksista.


 • Syötä tarvittaessa sopimuksen kokonaismäärän tai laajuuden lisätiedot (kentän merkkimäärärajoitus on 4000)
 • Syötä ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroaII.2.2) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia *


HILMAn ohjeistus

 • Jos hankintayksikkö ilmoittaa lisähankinnat eli optiot mahdollisiksi, lomakkeen lisähankintaa koskevissa kohdissa kuvataan optiot sekä kerrotaan niiden alustava aikataulu.
 • Suorahankinnasta lisätilauksissa on säädetty puolustus- ja turvallisuushankintalain 23 §:ssä.


 • Valitse, liittyykö sopimukseen lisähankintamahdollisuuksia
  • Kyllä
   • Kyseisten lisähankintamahdollisuuksien kuvaus
   • Lisähankintojen alustava aikataulu


II.2.3) Tietoa hankinnan jatkamisesta

 • Valitse tarvittaessa sopimuksen jatkamista koskeva tieto
  • Ei valintaa
  • Kyllä
   • Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa
   • Tai vaihteluväli
   • Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista
  • EiII.3) Hankintasopimuksen kesto tai toteuttamisen määräaika


HILMAn ohjeistus

 • Kohdassa tulee ilmoittaa hankintasopimuksen kesto, jos se on tässä vaiheessa tiedossa.


 • Syötä tarvittaessa hankintasopimuksen kesto tai toteutumisen määräaika
Syötä uusi hankintasopimus

 • Valitse ”Lisää uusi”1) Kuvaus

 • Syötä hankintasopimuksen kohteelle nimi*
 • Syötä osanumero
 • Syötä lyhyt kuvaus (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


2) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)


Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu

 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
 • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
 • Pääkohteelle on mahdollisuus valita myös vapaaehtoisia lisäkohteita kentän plus-painikkeesta


3) Määrä tai laajuus


Syötä sopimuksen määrä ja laajuus tarvittaessa

 • Kuvaus (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa4) Sopimuksentekomenettelyjen alkamispäivää ja / tai sopimuksen kestoa koskevat tiedot

 • Syötä sopimuksentekomenettelyn alkamispäivä ja sopimuksen kestoa koskevat tiedot tarvittaessa


5) Lisätietoja osista

 • Anna sopimuksen osille lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)III.1) Hankintasopimukseen liittyvät ehdot


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikön on ilmoitettava hankinnan suorittamiseksi ehdokkailta tai tarjoajilta vaaditut vakuudet ja takuut, mahdolliset rahoitus- ja maksuehdot sekä muut erityisehdot (ml. tietoturvallisuuteen, huoltovarmuuteen tai alihankintojen kilpailuttamiseen liittyvät ehdot).
 • III.1.3- kohta täytetään ainoastaan, jos ryhmittymältä vaaditaan puolustus- ja turvallisuushankintalain 56 §:n mukaisesti jotain tiettyä oikeudellista muotoa sopimuskauden aikana, jos se on tarpeen hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Hankintayksikkö ei saa edellyttää ehdokkaiden tai tarjoajien ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tai osallistumispyynnön tekemistä varten, mutta ryhmittymältä voidaan edellyttää tiettyä oikeudellista muotoa sopimuskauden aikana. Hankintayksikön on myös huomioitava mitä hankintalain 55 §:n 1 momentissa säädetään ehdokkaan tai tarjoajan oikeudellisesta muodosta.
 • Puolustus- ja turvallisuushankintalain 40 §:n mukaan hankintasopimukselle voidaan asettaa erityisehtoja. Erityisehdot voivat koskea erityisesti tietoturvallisuutta, huoltovarmuutta, alihankintasopimuksia tai ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia. Ehtojen tulee olla syrjimättömiä ja yhteisöoikeuden mukaisia.


III.1.1) Vaadittavat vakuudet ja takuut

 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.1.2) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.1.3) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmittymältä vaadittava oikeudellinen muoto

 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.1.4) Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot


HILMAn ohjeistus

 • Puolustus- ja turvallisuushankintalaissa hankintayksiköllä on oikeus asettaa erityisiä sektorin hankintojen toteuttamiseen liittyviä ehtoja. Näitä ovat tietoturvallisuuteen liittyvät ehdot (41 ja 54 §), huoltovarmuuteen liittyvät ehdot (42 §) sekä alihankintojen kilpailuttamiseen liittyvät ehdot (62 §). Hankintayksikön tulee ilmoittaa näistä ehdoista hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.


 • Valitse tarvittaessa 
  • Kyllä 
   • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.1.5) Tietoa turvallisuusselvityksestä

 • Valitse kentän päivämäärä tarvittaessaIII.2) Osallistumisehdot


HILMAn ohjeistus

 • Puolustus- ja turvallisuushankinnoissa sovelletttavina hankintamenttelyinä ovat rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely sekä erityisin perustein kilpailullinen neuvottelumenettely. Jos hankintayksikkö asettaa soveltuvuusvaatimuksia, on niistä ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vain asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voidaan ottaa mukaan varsinaiseen tarjouskilpailuun. Vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamisen on liityttävä tarjoajan mahdollisuuksiin toteuttaa hankinta ja ne on suhteutettava hankinnan kohteeseen.Hankintayksikön tulee luetella todistukset ja selvitykset, jotka ehdokkaiden tai tarjoajien tulee toimittaa soveltuvuutensa arviointia varten.
 • Lisäksi puolustus- ja turvallisuushankintalain 47 §:ssä säädetään pakollisista poissulkemisperusteista sekä 48 §:ssä harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Vaikka hankintayksikkö voi soveltaa näitä puolustus- ja turvallisuushankintalain poissulkemisperusteita ilman että niitä on ilmoitettu hankintailmoituksessa, on niistä suositeltavaa ilmoittaa hankintailmoituksessa.
 • Erityisesti tilanteissa, joissa minimivaatimuksia käytetään objektiivisina perusteina rajoittaa ehdokkaiden lukumäärää rajoitetussa menettelyssä ja neuvottelumenettelyssä sekä kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä, vaatimusten ilmaiseminen on tärkeää.


III.2.1) Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

 • Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.2.2) Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

 • Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä
 • Mahdolliset vähimmäisvaatimukset
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

 • Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Mahdolliset vähimmäisvaatimukset
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.2.3) Tekninen suorituskyky


HILMAn ohjeistus

 • Puolustus- ja turvallisuushankintalain 53 §:ssä säädetään niistä tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvistä vaatimuksista, joita hankintayksikkö voi ehdokkaille ja tarjoajille asettaa.


 • Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Mahdolliset vähimmäisvaatimukset
  • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.2.4) Varatut hankintasopimukset


HILMAn ohjeistus

 • Lomakkeen ilmaisulla suojatyökeskus ja suojatyöohjelmatarkoitetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain 11 §:ssä tarkoitettuja työkeskuksia tai työohjelmia.
 • Hankintayksikkö voi rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville yksiköille. Hankintayksikkö voi myös varata hankinnan toteuttamisen tapahtuvaksi työohjelmien yhteydessä, jos asianomaisten työntekijöiden enemmistö on vammaisia, jotka eivät vammansa luonteen tai vakavuuden vuoksi voi harjoittaa ammattitoimintaa tavanomaisissa olosuhteissa. Laissa sosiaalisista yrityksistä (1351/2003) tarkoitetut yritykset voivat täyttää nämä hankintalaissa asetetut edellytykset.


 • Valitse tarvittaessa
  • Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin
  • Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin


III.3) Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot


III.3.1) Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle


HILMAn ohjeistus

 • Jos palvelun suorittaminen on säädöksillä rajattu ainoastaan tietylle ammattikunnalle, hankintayksikkö ilmoittaa siitä tässä kohdassa. Samalla ilmoitetaan, mihin lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin rajaus perustuu.


 • Valitse tarvittaessa
  • Kyllä
   • Mihin lakeihin, asetuksiin tai hallinnollisiin määräyksiin rajaus perustuu


III.3.2) Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikkö voi puolustus- ja turvallisuushankintalain 55 §:n nojalla velvoittaa palveluhankinnoissa tai rakennusurakoissa sekä sijoittamis- tai asennustoimia sisältävissä tavarahankinnoissa ehdokkaat ja tarjoajat ilmoittamaan tarjouksissaan tai osallistumishakemuksissaan kyseisen palvelun tai rakennusurakan suorittamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja ammatilliset pätevyydet.


 • Valitse tarvittaessa
  • Kyllä
  • Ei
IV.1) Menettelyn luonne


IV.1.1) Menettelyn luonne *


HILMAn ohjeistus

 • Neuvottelumenettely-kohdassa on mahdollista ilmoittaa, että ehdokkaat on jo valittu. Tämä on koskee lähinnä tilanteita, joissa rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu yhtään hyväksyttävää tarjousta.


 • Valitse menettelyn luonneIV.1.2) Tarjous- tai osallistumispyynnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikkö voi rajoittaa tarjouskilpailuun otettavien ehdokkaiden määrää. Ehdokkaille voidaan asettaa vähimmäismäärä tai jos on aiheellista, niin myös enimmäismäärä. Ehdokkaiden määrä tulee kuitenkin olla riittävän suuri kilpailun takaamiseksi. Jos soveltuvista ehdokkaista valitaan tarjouskilpailuun rajoitettu määrä, hankintayksikön on ilmoitettava ehdokkaiden rajoittamisen lisäksi ehdokkaiden objektiiviset ja syrjimättömät valintaperusteet.
 • Puolustus- ja turvallisuushankintalain 20 §:n mukaan tarjouskilpailuun on rajoitetussa menettelyssä, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä kutsuttava vähintään kolme ehdokasta, jollei soveltuvia ehdokkaita ole vähemmän.


 • Syötä tarvittaessa
  • Suunniteltu toimijoiden lukumäärä
  • Suunniteltu vähimmäismäärä ja soveltuvissa tapauksissa enimmäismäärä
  • Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määräIV.1.3) Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelussa

Huom! Tulee valittavaksi silloin kun menettelyssä on valittu neuvottelumenettely


HILMAn ohjeistus

 • Puolustus- ja turvallisuushankintalain 21 §:n mukaan neuvottelut voivat tapahtua vaiheittain ja neuvoteltavien ratkaisujen tai tarjousten määrää voidaan rajoittaa neuvottelujen aikana soveltamalla tarjouksen vertailuperusteita.


 • Valitse tarvittaessa Kyllä tai EiIV.2) Sopimuksentekoperusteet


IV.2.1) Sopimuksentekoperusteet


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikön on ilmoitettava, onko tarjouksen valintaperusteena halvin hinta vai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteet voidaan ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjousasiakirjoissa. Puolustus- ja turvallisuushankintalain 34 §:n mukaan vertailuperusteet on painotettava tai ilmoitettava kohtuullinen vaihteluväli, vain poikkeuksellisesti ne voidaan ilmoittaa tärkeysjärjestyksessä. Hankintayksikkö voi tarkentaa ja täsmentää ilmoittamiaan vertailuperusteita tarjouspyyntöasiakirjoissa kuitenkaan muuttamatta ilmoittamiaan tietoja.


 • Valitse tarvittaessa
  • Alin hinta
  • Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet
  • Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä esitetyt perusteet (sopimuksentekoperusteet olisi ilmoitettava painotuksineen tai tärkeysjärjestyksessä silloin kun painotus ei ole todistettavasti mahdollinen)
   • Lisää riviIV.3) Hallinnolliset tiedot


Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero


HILMAn ohjeistus

 • Ilmoitetaan esimerkiksi tunniste- tai diaarinumero. Myös sanallinen tunniste on mahdollinen.


 • Anna tieto tarvittaessa


IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin


HILMAn ohjeistus

 • Jos hankinnasta on julkaistu esimerkiksi ennakkoilmoitus, lisätään ennakkoilmoitusta koskevat EU:n virallisen lehden tiedot.


 • Valitse tarvittaessa, onko hankintasopimusta koskeva ilmoitus julkaistu aikaisemmin
  • Kyllä
   • Lisää rivi


IV.3.3) Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvausten saatavuutta koskevat tiedot


Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika

 • Syötä tarvittaessa asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika


Asiakirjat ovat maksullisia

 • Valitse tarvittaessa, ovatko asiakirjat maksullisia
  • Kyllä
   • Hinta
   • Maksuehdot ja -tapa


IV 3.4) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika *


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikkö ilmoittaa sitovan määräajan, jona tarjousten tai osallistumishakemusten tulee olla hankintayksikössä. HILMAssa ilmoitukset arkistoidaan tässä kohdassa ilmoitetun päivämäärän perusteella kerran vuorokaudessa.


 • Syötä tarjouksen tai osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaika


IV 3.5) Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumispyynnöt lähetetään valituille ehdokkaille

 • Syötä päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumispyynnöt lähetetään valituille ehdokkailleIV.3.6) Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia


HILMAN ohjeistus

 • Valitaan vähintään yksi kieli. Hankintayksiköllä on oikeus valita kieli, jolla tarjoukset haluaa toimitettavaksi. Hankintayksikkö voi hyväksyä tarjoukset myös muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä.


 • Valitse millä kielellä tarjoukset tai osallistumishakemukset tulee toimittaa

 


VI.1) Kyse on toistuvasta hankinnasta

 • Valitse onko kyseessä toistuvasta hankinnasta
  • Kyllä
  • Syötä tarvittaessa lisätietoja myöhempien ilmoitusten arvioituun julkaisuajankohtaan (korkeintaan 4000 merkkiä)

 HILMAn ohjeistus

 • Vapaakenttäalue, johon hankintayksikkö voi täydentää hankintaa koskevaa informaatiota.


VI.3) Lisätietoja

 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

 • Valitse tarvittaessa ”osoite” ja täytä avautuvat osoitetiedot
 • Valittaessa ”Palauta markkinaoikeuden yhteystiedot” järjestelmä täyttää osoitekenttiin automaattisesti Suomen Markkinaoikeuden tiedot


VI.4.2) Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot


HILMAn ohjeistus

 • Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
 • Tarjoajilla on lisäksi käytettävissään puolustus- ja turvallisuushankintalain 83 §:n mukainen mahdollisuus vaatia hankintaoikaisua.
 • Hankintayksiköillä on velvollisuus ilmoittaa hankintapäätöstä tiedoksiantaessaan myös muutoksenhakumahdollisuuksista.


 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


VI.4.3) Yksikkö, josta muutoksenhakua koskevat tiedot ovat saatavissa

 • Valitse tarvittaessa "Syötä yksikkö, josta muutoksenhakua koskevat tiedot on saatavilla"
  • Täytä yksikön tiedot