Hankintalaji


HILMAn ohjeistus

 • Valitse ennakkoilmoituksen kohdetta parhaiten kuvaava hankintalaji. Rakennusurakoista, tavarahankinnoista ja palveluhankinnoista täytetään kustakin oma ennakkoilmoitus.


Valitse hankintalaji

 • Rakennusurakka
 • Tavarahankinnat
 • Palvelut


Hankintaviranomainen/-yksikkö

Valitse hankintaviranomainen/-yksikkö

 • Ei valittu
 • Hankintayksikkö
 • Hankintayksikkö, erityisalat


Huom! Hankintayksikkö sekä hankintayksikkö (erityisalat) valinnat vaikuttavat kohtien I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi ja I.3) Pääasiallinen toimiala syöttökenttiin.I.1) Nimi ja osoitteet


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintayksikön yhteystiedot. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.
 • Lomakkeeseen voidaan hankintayksiköksi merkitä myös tilapäisesti tai pysyvästi hankintoja varten perustettu yhteistoimintaelin tai menettelystä muiden puolesta vastaava hankintayksikkö (ns. hankintarengas). Jos hankinta toteutetaan yhdessä useamman hankintayksikön toimesta, on ilmoitukseen lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot koskien mukana olevia hankintayksiköitä.


 • Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.


NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


HILMAn ohjeistus:

 • Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös hankintayksikön sijaintipaikkaa merkitsevä NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja hankintayksikön sijainnin mukaan.


 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista X-painiketta 


Muut osoitteet

 • Edellä mainittu osoite
 • Toinen osoite
  • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  
I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi

Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö"


HILMAn ohjeistus

 • Toimialaksi valitaan hankintayksikön toimintaa parhaiten kuvaava toimiala. Tiedoilla pyritään saamaan kuva hallinnon sektoreista, jotka hankintoja tekevät.
 • Jos hankintayksikkö tekee hankinnan toisen yksikön puolesta, tämä tulee käydä ilmi myös hankintailmoituksesta tai tarjouspyyntöasiakirjoista. Hankintayksikkö tekee hankinnan toisen yksikön puolesta esimerkiksi puolustus- ja turvallisuushankintalain 10 §:n mukaisena yhteishankintayksikkönä, hankintarenkaissa tai muissa vastaavissa toimeksiantotilanteissa.


 • Valitse kyseessä oleva hankintayksikön tyyppi
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti

 I.3) Pääasiallinen toimiala

Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö, erityisalat"

 • Valitse pääasiallinen toimiala
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti


KUVA: Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö"


KUVA: Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö, erityisalat"I.4) Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/ -yksiköiden puolesta

 • Valitse tehdäänkö hankintasopimus muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
 • Kyllä -valinnan jälkeen voit lisätä tietoja plus-ikonilla

 • Lisää sopimus plus-merkistä 

II.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön sopimukselle antama otsake


II.1.1) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi *


HILMAn ohjeistus

 • Merkitään hankintayksikön valitsema, hankinnan kohdetta kuvaava lyhyt nimi. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa HILMAssa ja TED-tietokannassa julkaistuja hankintoja.


 • Syötä sopimuksen otsakeII.2 Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka


HILMAn ohjeistus

 • Valitaan sopimustyyppi (tavarat, palvelut tai rakennusurakat) sekä annetaan tietoa toteuttamispaikasta.


 • Lisää pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
II.3) Tietoa puitesopimuksesta

 • Valitse liittyykö ilmoitukseen puitesopimuksen tekeminen
II.4 Lyhyt kuvaus rakennusurakan luonteesta ja laajuudesta taikka tavarahankintojen tai palvelujen arvosta


HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikön ilmoittaa lyhyen selostuksen rakennusurakan luonteesta ja laajuudesta. Hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa voidaan ilmoittaa joko hinta-arviona tai hintahaarukkana. Hankinnan ennakoidun arvon laskemisessa on huomioitava mahdolliset optiot. Puolustus- ja turvallisuushankintalain 16-18 §:ssä on yksityiskohtaista tietoa hankinnan kokonaisarvon laskemisesta.
 • Mikäli hankinta jaetaan osiin, täytetään jokaisesta sopimuksen osasta oma kappaleensa liitettä B (Liite B: Osia koskevat tiedot). Hankintayksikön on myös selkeästi ilmoitettava, minkälaiset osatarjoukset hyväksytään.


Lyhyt kuvaus *

 • Syötä tekstikenttään lyhyt kuvaus


Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa *

 • Syötä ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa


Sopimus on jaettu osiin

 • Valitse onko sopimus jaettu osiin

II.5) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)


HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien käyttäminen on pakollista. CPV-koodien mukaista yhteistä hankintanimikkeistöä (Common Procurement Vocabulary) käytetään hankinnan yksilöimiseen.
 • CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
 • CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
 • CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.


Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu

 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
 • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
 • Pääkohteelle on mahdollisuus valita myös vapaaehtoisia lisäkohteita kentän plus-painikkeestaII.6 Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä ja sopimuksen kesto

 • Syötä sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä ja sopimuksen kesto tarvittaessa
II.7 Lisätiedot


HILMAn ohjeistus

 • Vapaakenttäalue erilaisille hankintaa koskeville lisätiedoille. Hankintayksikkö voi esimerkiksi ilmoittaa ja antaa tarkempia tietoja puolustus- ja turvallisuushankintalain 23 §:n mukaisesta lisähankinnasta.


 • Anna hankintasopimuksen kohteelle lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)

Syötä uusi hankintasopimus

 • Valitse ”Lisää uusi”
1) Kuvaus

 • Syötä hankintasopimuksen kohteelle nimi*
 • Syötä osanumero
 • Syötä lyhyt kuvaus (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
2) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

 • Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu
 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
 • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
 • Pääkohteelle on mahdollisuus valita myös vapaaehtoisia lisäkohteita kentän plus-painikkeesta3) Määrä tai laajuus

 • Syötä sopimuksen määrä ja laajuus tarvittaessa
 • Kuvaus (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa
4) Sopimuksentekomenettelyjen alkamispäivää ja / tai sopimuksen kestoa koskevat tiedot

 • Syötä sopimuksentekomenettelyn alkamispäivä ja sopimuksen kestoa koskevat tiedot tarvittaessa5) Lisätietoja osista

 • Anna sopimuksen osille lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajitus on 4000 merkkiä)
III.1) Hankintasopimukseen liittyvät ehdot


III.1.2) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin

 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


III.2) Osallistumisehdot


HILMAn ohjeistus

 • Lomakkeen ilmaisulla suojatyökeskus ja suojatyöohjelma tarkoitetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain 11 §:ssä tarkoitettuja työkeskuksia tai työohjelmia.
  Hankintayksikkö voi rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai vastaaville yksiköille.
 • Hankintayksikkö voi myös varata hankinnan toteuttamisen tapahtuvaksi työohjelmien yhteydessä, jos asianomaisten työntekijöiden enemmistö on vammaisia, jotka eivät vammansa luonteen tai vakavuuden vuoksi voi harjoittaa ammattitoimintaa tavanomaisissa olosuhteissa. Laissa sosiaalisista yrityksistä (1351/2003) tarkoitetut yritykset voivat täyttää nämä puolustus- ja turvallisuushankintalaissa asetetut edellytykset.


III.2.1) Tietoa varatuista hankintasopimuksista

 • Tee valinnat tarvittaessa
VI.2) Lisätietoja

 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


VI.3) Tietoa yleisistä säännöksistä


Verolainsäädäntö (URL)

 • Syötä tarvittavat tiedot lisätietokenttään (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Syötä sen valtion yksikön osoite, yhteyspisteet ja internet-sivusto, josta saa tietoa verotuksesta

Ympäristönsuojelulainsäädäntö (URL)

 • Syötä tarvittavat tiedot lisätietokenttään (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Syötä sen valtionyksikön osoite, yhteyspisteet ja internet-sivusto, josta saa tietoa ympäristönsuojelusta

Työsuojelu ja työolot (URL)

 • Syötä tarvittavat tiedot lisätietokenttään (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)
 • Syötä sen valtionyksikön osoite, yhteyspisteet ja internet-sivusto, josta saa tietoa työsuojelusta ja työoloista