HUOM! Tämä ohje soveltuu ilmoitustyypeille:

 • EU-ennakkoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus
 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus.

HUOM! Jos kohdassa Direktiivi 2014/24/EU on valittu ”Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus”, ilmoitukseen voidaan sisällyttää useita eri sopimuksia kohdasta ”Lisää”.


Lisää sopimus

 • Lisää sopimus plus-merkistä

 

 

II.1) Hankinnan laajuus


II.1.1 Nimi


HILMAn ohjeistus:

Merkitään hankintayksikön valitsema, hankinnan kokonaisuutta kuvaava lyhyt nimi. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa HILMAssa ja TED-tietokannassa julkaistuja hankintoja.

 • Anna hankinnalle nimi. 
 • Anna hankinnalle viitenumero tarvittaessa (HUOM! Tämä numero ei ole hankinnan tunniste)

 

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi


HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien käyttäminen on pakollista. CPV-koodien mukaista yhteistä hankintanimikkeistöä (Common Procurement Vocabulary) käytetään hankinnan yksilöimiseen.
 • CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
 • CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
 • CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.

Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu
 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
 • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla


II.1.3) Sopimuksen tyyppi

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla 

 • Valitaan sopimuksen tyyppi

 

II.1.4) Lyhyt kuvaus


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa kuvataan lyhyesti ja yleisellä tasolla hankinnan kohdetta ja sen pääpiirteitä. Kohdassa II.2.4 ilmoitetaan tarkempia kuvauksia hankinnan kohteesta.

 • Syötä hankinnasta lyhyt kuvaus (korkeintaan 1000 merkkiä)II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä hankinnan arvioitu kokonaisarvoII.1.6) Osia koskevat tiedot


HILMAn ohjeistus: 

Hankintayksikkö voi päättää, että tarjoajat saavat tehdä osatarjouksia. Tästä mahdollisuudesta on aina ilmoitettava hankintailmoituksessa, muutoin osatarjouksia ei saa hyväksyä menettelyn myöhemmässä vaiheessa. Mikäli osatarjoukset hyväksytään, tulee hankintayksikön täyttää ilmoituslomakkeen osan II.2 osia koskevat tiedot. Osien tietoja täyttää useita kappaleita. Lisäksi hankintayksikön tulee kertoa, voiko tarjous koskea vain yhtä osaa / yhtä tai useampaa osaa / kaikkia osia (valitaan vain yksi vaihtoehto).


 • Valitse, onko sopimus jaettu osiin

 

 • Kyllä
  • Täytä ”tarjoukset voivat koskea” -kohtaan tarvittavat tiedot
 • Ei
  • Täytä sivulle avautuvat tiedot (II.2.2 – II.2.14)


Tarjoukset voivat koskea

 • Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä 
  • Syötä lukumäärä
 • Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät 
  • Kirjoita selitys


II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus:

Jos ennakkoilmoitusta käytetään varsinaisen hankintamenettelyn tarjousmääräaikojen lyhentämiseen, on tässä kohdassa ilmoitettava arvio siitä, milloin varsinainen hankintamenettely käynnistyy eli milloin hankintailmoitus julkaistaan.

 • Valitse kalenterista hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä

 


Siirry välilehdelle II.2: KOHTA: KUVAUS (SOPIMUS JAETTU OSIIN) linkki


II.2) Kuvaus


II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)


HILMAn ohjeistus:

 • Tässä voidaan ilmoittaa hankinnan pääasiallista kohdetta kuvaavan ja II.1.2. kohdassa ilmoitetun pääasiallisen CPV-koodin lisäksi tarkentavia CPV-koodeja hankinnan kohteelle.
 • Tähän voi ilmoittaa hankinnan kohdetta kuvaavia lisäkoodeja esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintaan sisältyy useita eri palveluja tai tavaroita.

Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu
 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
 • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavallaII.2.3) Suorituspaikka


HILMAn ohjeistus: 

 • Valitaan hierarkiasta toteutuspaikkaa vastaava NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics).
 • NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. Mikäli hankinta tullaan toteuttamaan usealla eri paikkakunnalla, NUTS-koodi tulee valita riittävän yleisellä tasolla, esimerkiksi maakunta- tai valtiotasolla. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja toteutuspaikan mukaan.
 • Hankinnan toteutuspaikkaa voidaan tarkentaa vapaakenttäalueessa, esimerkiksi ilmoittamalla paikkakuntatasoa tarkemmat osoitetiedot


 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Lisää rivi
 • Täydennä tarvittaessa pääasiallinen suorituspaikka (korkeintaan 200 merkkiä)

 


II.2.4) Kuvaus hankinnasta


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohtaa kuvataan tarkemmin hankinnan kohde ja siltä edellytetyt vähimmäisvaatimukset.

 • Syötä hankinnan tarkka kuvaus (korkeintaan 4000 merkkiä)

 


II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


HILMAn ohjeistus:

 • Hankintayksikön on ilmoitettava, onko tarjousten valintaa ohjaavan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena halvin hinta, edullisimmat kustannukset vai paras hinta-laatusuhde. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteet voidaan ilmoittaa hankintailmoituksessa tai vaihtoehtoisesti tarjouspyyntöasiakirjoissa, jos hinta ei ole ainoa vertailuperuste. Jos perusteet ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa, valitaan ”hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa”. Jos perusteet esitetään hankintailmoituksessa, valitaan ”jäljempänä mainitut perusteet”.
 • Käytettäessä parasta hinta-laatusuhdetta on ilmoitettava hinta- tai kustannusperusteen lisäksi myös laadullisia vertailuperusteita. Laatuperusteiden ilmoittamiseksi on merkittävä kohta ”laatuperuste”. Hankintalain mukaan vertailuperusteet on painotettava tai ilmoitettava kohtuullinen vaihteluväli, vain poikkeuksellisesti ne voidaan ilmoittaa tärkeysjärjestyksessä.
 • Mikäli kokonaistaloudellisen edullisuuden ainoana vertailuperusteena käytetään halvinta hintaa, tulee painotusta koskeva kohta jättää tyhjäksi. Painotus on tällöin aina automaattisesti 100 %.

blob1478609685862.png
Valitse hankintasopimuksen tekoperusteet
 • Jäljempänä mainitut perusteet
 • Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
  • Valittaessa ”Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta asiakirjoissa” siirrytään kohtaan II.2.6)

 

Jäljempänä mainitut perusteet 

Määrittele perusteet (kustannusperuste, hinta tai laatuperuste) alla olevien vaihtoehtojen mukaisesti:


1) Kustannusperuste (kun täytetään elinkaarikustannuksia)

KUVA: Valinnan jälkeen aktivoituu "Lisää rivi"-toiminto. Lisää rivi ja syötä siihen perusteen nimi sekä painotus2) Hinta

 • Määritellään hinnan painotus

KUVA: Jos valintaperusteena käytetään ainoastaan halvinta hintaa, painotusta koskeva kohta tulee jättää tyhjäksi3) Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta/laatusuhdetta)

 • Valinnan jälkeen aktivoituu ”Lisää rivi” -toiminto
  • Syötä laatuperuste ja painotus

KUVA: Valinnan jälkeen aktivoituu "Lisää rivi"-toiminto. Lisää rivi ja syötä siihen perusteen nimi sekä painotus


KUVA: Jos vertailuperusteena on ollut hinta-/laatusuhde, tulisi kohta täyttää esimerkin mukaisesti. Esimerkissä laatuperusteena hintasuhde 60 % ja laatusuhde 40 %.II.2.6) Arvioitu arvo

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla

 • Syötä hankinnan arvioitu arvo 
  • Tarvittaessa valuutta voidaan vaihtaa

 


II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


HILMAn ohjeistus:
Kohtaan ilmoitetaan hankintasopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto silloin, kun kyseessä on sopimus tai järjestelmä, joka on voimassa tietyn ajan. Jos sopimukseen sisältyy optio- tai muita pidennys- tai jatkomahdollisuuksia, merkitään kohta ”Tätä sopimusta voidaan jatkaa”, jolloin voidaan kuvata jatkamisen yksityiskohtia (mm. missä tilanteissa sopimusta voidaan jatkaa ja miten pitkään). 

 • Syötä sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän keston tiedot
  • Jos valitaan "Tätä sopimusta voidaan jatkaa tulee syöttää myös pyydetyt lisätiedot kohtaan "Sopimusten jatkamisen kuvaus"
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla


HILMAn ohjeistus: 

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi hyväksyä vaihtoehtoisia tarjouksia, jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. Edellytyksenä on, että vaihtoehtoiset tarjoukset on sallittu hankintailmoituksessa. Vaihtoehtoja ei saa hyväksyä, jos hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että niitä ei hyväksytä. Hankintayksikön tulee ilmoittaa riittävän täsmällisesti miten se haluaa vaihtoehtoisen tarjouksen rakentuvan. Jos vaihtoehdot hyväksytään, vaihtoehtoja koskevat minimivaatimukset tulisi ilmoittaa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

 • Valitse tarvittaessa ”Eri vaihtoehdot hyväksytään”

 


II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla. 


HILMAn ohjeistus: 

Jos hankintayksikkö ilmoittaa lisähankinnat mahdollisiksi, lomakkeen lisähankintaa koskevissa kohdissa kuvataan optiot sekä kerrotaan niiden alustava aikataulu. Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä uusi sopimus, joka vastaa aikaisemmin tehtyä hankintaa. Suorahankinnalle on asetettu tällöin myös eräitä lisäedellytyksiä.


 • Valitse tarvittaessa ”Lisähankintamahdollisuudet”
 • Kun valitse ”Lisähankintamahdollisuudet”, syötä pyydetyt lisätiedot


 


II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla. 


HILMAn ohjeistus: 

Tähän kohtaan merkitään lähinnä tilastointitarkoituksia varten tieto siitä, liittyykö hankinta Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen tai ohjelmaan. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi Euroopan aluekehitysrahaston tai Euroopan sosiaalisrahaston varoja sisältävä hankinta. Lomakkeessa voi kuvata tarkemmin rahastojen osuutta hankintaan.


Valitse liittyykö hankinta Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan

 • Valittaessa ”Kyllä” syötä hankkeen nimi tai viite avautuvaan kenttään.

 


II.2.14) Lisätiedot

 • Syötä tarvittaessa lisätietoja hankintaan liittyen (korkeintaan 400 merkkiä)