HUOM! Tämä ohje soveltuu ilmoitustyypeille:

 • EU-ennakkoilmoitus

 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - ennakkotietoilmoitus

 • Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus

 • EU-ennakkoilmoitus, puolustus- ja turvallisuushankinnat Oikeusperusta

 • Valitaan oikea oikeusperusta hankintailmoitukselleDirektiivi 2014/24/EU

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan, onko ennakkoilmoituksen tarkoituksena se, että ennakkoilmoitusta seuraavassa hankintamenettelyssä voidaan lyhentää hankintalaissa asetettuja tarjousten jättämisen vähimmäismääräaikoja, se, että hankintayksikkö haluaa ennakkotietoilmoituksella ainoastaan kartoittaa markkinoita tai käynnistää hankinnan valmisteluvaiheen teknisen vuoropuhelun (tietopyyntö).


Valitse:

 • Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)    
  • HUOM! Lomakkeella on vähemmän kohtia, jos tarkoituksena on tehdä pelkästään ennakkotietoilmoitus. 
 • Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen


Hankintaviranomainen/ -yksikkö

HUOM! Vain lomakkeella "Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - käyttöoikeussopimukset - ennakkoilmoitus" valitaan onko ilmoittaja Hankintaviranomainen vai hankintayksikkö. 


HILMAn ohjeistus: 

Tässä kohdassa ilmoitetaan, onko ilmoittajana hankintadirektiivin mukainen viranomaishankintayksikkö vai erityisalojen hankintadirektiivin mukainen erityisalojen hankintayksikkö.
I.1) Nimi ja osoitteet


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan hankintayksikön yhteystiedot. Hankintalaissa tarkoitettuja hankintayksiköitä ovat valtion, kuntien- ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä niiden seurakunnat ja muut viranomaiset, valtion liikelaitokset ja julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta edellä mainituilta yksiköiltä.

 • Lomakkeeseen voidaan hankintayksiköksi merkitä myös tilapäisesti tai pysyvästi hankintoja varten perustettu yhteistoimintaelin tai menettelystä muiden puolesta vastaava hankintayksikkö (ns. hankintarengas). Jos hankinta toteutetaan yhdessä useamman hankintayksikön toimesta, on ilmoitukseen lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot koskien mukana olevia hankintayksiköitä.


Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.

Huom! Kun nimi- ja osoitetietoja muokataan lomakkeelle, tiedot eivät tallennu pysyvästi yhteystietorekisteriin vaan koskevat vain ko. tarjouspyyntöä. Pysyvät tietojen muokkaukset on tehtävä "Työkalut > Yhteystietorekisteri" -kohdassa.


NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


HILMAn ohjeistus: 

Yhteystiedoissa ilmoitetaan myös hankintayksikön sijaintipaikkaa merkitsevä NUTS-aluekoodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). NUTS-koodeissa tasoja on viisi: ylin taso on valtio, jonka jälkeen tasot jakaantuvat aina kuntatasoon asti. NUTS-koodit palvelevat toimittajia, jotka niiden avulla voivat rajata hankintoja hankintayksikön sijainnin mukaan.


Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta

 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista roskakori-ikonia 


 


Internetosoite (-osoitteet)


HILMAn ohjeistus: 

 • Internet-osoite -kohtaan täytetään hankintayksikön tai hankintamenettelyn verkkosivut, joista löytyy lisätietoa hankintayksiköstä ja hankinnasta.
  Hankkijaprofiilista ei ole säädetty hankintalaissa.
 • Hankkijaprofiililla tarkoitetaan yleisempää kuvausta hankintatoiminnasta. Hankkijaprofiilissa voidaan kuvata hankintayksikön toimintaa ja tehtäviä, niihin liittyviä keskeisiä hankintoja ja hankintojen suunniteltuja aikatauluja. Hankintaprofiilin voi esimerkiksi perustaa hankintayksikön omille internetsivuille tai täyttämällä EU:n julkaisutoimiston internetsivuilla komission vakiolomakeasetuksella annetun hankkijaprofiilia koskevan ilmoituksen, joka julkaistaan pysyvästi TED-tietokannassa.


Internet-osoite -kohtaan täytetään hankintayksikön tai hankintamenettelyn verkkosivut, joista löytyy lisätietoa hankintayksiköstä ja hankinnasta.I.2) Yhteishankinta

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

 • Tässä kohdassa ilmoitetaan, toteutetaanko hankinta yhteishankintana usean hankintayksikön toimesta. Yhteishankinta voidaan toteuttaa joko käyttämällä erillistä yhteishankintayksikköä kuten valtiolla esimerkiksi Hansel Oy:tä. Tällöin ilmoitetaan sekä yhteishankinnasta että yhteishankintayksikön käyttämisestä. Jos taas yhteishankinta toteutetaan käyttämättä yhteishankintayksikköä esimerkiksi ns. hankintarenkaana, täytetään ainoastaan kohta, jossa ilmoitetaan sopimukseen sisältyvän yhteishankintaa. 
 • Jos kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu useaan EU- tai ETA-maahan sijoittautunut hankintayksikkö (esimerkiksi suomalainen ja ruotsalainen hankintayksikkö), on ilmoitettava menettelyyn sovellettava hankintalaki. 
 • Yhteishankintoja käytettäessä on yhteystietoihin lisättävä vähintään yhdet ylimääräiset yhteystiedot.


Valitse tarvittaessa yhteishankintaa koskevat tiedot.

 • Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
  • Täytä yhteishankinnan tiedot tarvittaessa 
 • Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö 

 KUVA: Jos valitaan "sopimukseen sisältyy yhteishankintaa" aukeaa alapuolelle kuvassa näkyvä ikkunaI.3) Viestintä

 • Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta
  • Osoitekenttään tulee oletuksena oman hankintaorganisaatiosi tarjousportaalin osoite, joten tämän kentän tietoa ei tarvitse muokata. Tarvittaessa muokkaaminen on mahdollista 
 • Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta
  • Syötä osoite (URL) 

 

  

Lisätietoja saa

 • Edellä mainittu osoite
 • Toinen osoite
  • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  


 

 

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävät/jätettävä

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


Sähköisesti osoitteessa:

 • Järjestelmä muodostaa tarjouspyyntölinkin. Tämä automaattisesti muodostunut osoite toimii linkkinä HILMA-ilmoituksessa, joka ohjaa tarjoajan automaattisesti oikealle tarjouspyynnölle tarjousportaalissa. Normaalisti tätä osoitetta ei kannata muokata tai poistaa.
  • HUOM! Jos vahingossa poistaa osoitteen, sen saa palautettua kohdasta "Palauta oletus URL"
 • Jos tarjoukset tai osallistumishakemukset jätetään postitse:
  • Ei valittu
  • Edellä mainittuun osoitteeseen
  • Seuraavaan osoitteeseen
   • Täytetään vastaavat nimi- ja osoitetiedot  
 • Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. 
  • Ilmoita osoite, josta nämä kyseiset välineet ja työkalut ovat ladattavissa 

 


I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.

 • Valitse kyseessä oleva hankintayksikön luonne
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti 


I.5) Pääasiallinen toimiala

* Tätä kohtaa ei ole kaikilla lomakkeilla.


HILMAn ohjeistus: 

 • Toimialaksi valitaan hankintayksikön toimintaa parhaiten kuvaava toimiala.
 • Valintalista palvelee lähinnä tilastotarkoituksia ja vastaa YK:n COFOG -luokittelua (Classification of the functions of Government) eikä siten täysin vastaa hankintadirektiivien luokittelua. Tiedoilla pyritään kuitenkin saamaan kuva hallinnon sektoreista, jotka hankintoja tekevät.


Valitse pääasiallinen toimiala

 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti