HILMAn ohjeistus: 

Nämä tiedot eivät näy HILMAssa julkaistussa ilmoituksessa. Tietoja käytetään vain tilastotarkoituksiin.


Tässä kohdassa ilmoitetaan, otetaanko hankintamenettelyssä (hankinta-asiakirjoissa ja niiden määrittelyissä ja kriteereissä) huomioon energiatehokkuus-, innovaatio- tai pk-yritysnäkökohtia. Huomioon ottamiselle ei ole täsmällistä määritelmää. Käytännössä huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankinnan kohteen kuvauksessa tai kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteissa on huomioitu hankinnan kohteen energiankulutusta. Innovaationäkökohtien huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankintayksikkö hyödyntää innovaatiokumppanuutta tai pyrkii hankkimaan muutoin sellaisen hankinnan kohteen, jota ei ole ollut aiemmin sellaisena tarjottuna markkinoilla. Pk-yritysten huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hankinta on jaettu osiin tai että soveltuvuusvaatimusten asettamisessa on huomioitu suhteellisuusperiaate. Tässä kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten sisällöllä ei ole oikeudellisia vaikutuksia hankintamenettelyssä, vaan tietoja kerätään tilastotarkoituksiin.


Täytä hankinnassa huomioidut erityiskysymykset:

* pakolliset kentät

  • Tässä hankintamenettelyssä otetaan huomioon energiatehokkuusnäkökohtia
  • Tässä hankintamenettelyssä otetaan huomioon innovaationäkökohtia
  • Tässä hankintamenettelyssä otetaan huomioon pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuudet
    • Valitse "Kyllä" tai "Ei"