HUOM!: Vertailun automaattinen laskenta on mahdollista vain, jos Tarjouspalvelun tiedot -osiossa on valittu vertailuperusteeksi "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys".


Cloudia Kilpailutuksessa voidaan asettaa kokonaishinnalle tai osa-alueittain hinnan ja/tai laadun maksimipisteitä. Lisäksi hankittaville kohteille voidaan asettaa pisteytyspainoarvoja (liittyy hintapisteiden asettamiseen) sekä kriteerikohtaisia pisteitä (ks. ohjeet kriteerien pisteyttäminen). Hintapisteet muodostuvat automaattisesti sen perusteella mikä tarjoajan kokonaishinta on suhteessa muihin saapuneisiin tarjouksiin (hintavertailussa käytetään suhde pienimpään tai lineaarista laskentatapaa) ja laadun maksimipisteet kohdistuvat sille tarjoajalle, joka on saanut suurimman määrän kriteerikohtaisia pisteitä (laadun maksimipisteet vertaillaan suhde suurempaan kaavalla).


Hinnan pisteytys


Kun vertailuperusteeksi on valittu "Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys" voidaan ryhmän kokonaishinnalle tai osa-alueen hinnalle määritellä pisteet, jotka jakautuvat valitun kaavan mukaisesti (suhde pienimpään tai suhde pienimpään, lineaarinen).


Hinnan pisteiden laskentatapa 


Valittavana on kaksi tapaa, jolla järjestelmä jakaa hintapisteet vertailutaulukolla 

 1. Suhde pienimpään
  • Kaava: (pienin annettu/tarjottu arvo) * maksimipisteet
 2. Suhde pienimpään lineaarinen
  • Kaava: (1- I(tarjottu arvo - pienin annettu arvo)I / I(suurin annettu arvo- pienin annettu arvo)I) * maksimipisteet


Laskentatapojen eroavaisuus näkyy parhaiten vertailutaulukolla: 


KUVA: Suhde pienimpään sekä suhde pienimpään, lineaarinen hinnan pisteiden laskentatavan ero vertailutaulukolla


Hinnan maksimipisteet


Hinnan pisteiden määrittely eroaa hieman mikäli hinta asetetaan kokonaishinnalle tai hankinta on jaettu osiin. Ks. myös valintaperusteiden määrittely järjestelmässä


Hintapisteiden määrittely, jos hankinta ei ole jaettu osiin (ns. kokonaishankinta)

 • Koko hankinnalle (kaikille määritellyille ryhmille) annetaan yhdet yhteiset kokonaishinnan maksimipisteet syöttämällä pisteet "Kokonaishinnan maksimipisteet" -kenttään. 
 • Vertailutaulukossa järjestelmä laskee hintapisteet valitun hinnan laskentakaavan perusteella laskien yhteen kaikkien ryhmien kohteiden kokonaishinnat (yksikköhinta * hankittava määrä) 
  • Pienimmän kokonaishinnan tarjonnut tarjoaja saa kokonaishinnan maksimipisteet    
  • Muiden tarjoajien pisteet jakautuvat valitun hinnan pisteiden laskentakaavan mukaan. 

KUVA: Hintapisteiden määrittely hankinnalle, jota ei ole jaettu osiin, tapahtuu hankinnan kohteen kriteerit -osion ylimmäisenä. Esimerkissä on hankinta, jossa on kaksi ryhmää. Ryhmien kokonaishinnan maksimipisteiksi on määritelty 80 pistettä. 


Hintapisteiden määrittely, jos hankinta on jaettu osiin (vanha kohderyhmittäinen vertailuperuste)

 • Jokaiselle osa-alueelle annetaan omat hinnan maksimipisteet syöttämällä pisteet osa-alueen sisällä olevaan kohtaan "Hinnan maksimipisteet"
 • Vertailutaulukossa järjestelmä laskee kunkin osa-alueen hintapisteet erikseen valitun hinnan laskentakaavan perusteella laskien yhteen kaikki osa-alueen kohteiden kokonaishinnat (yksikköhinta * hankittava määrä)
  • Osa-alueen pienimmän hinnan tarjonnut tarjoaja saa osa-alueen hinnan maksimipisteet
  • Muiden tarjoajien pisteet jakautuvat valitun hinnan pisteiden laskentakaavan mukaan  

KUVA: Hintapisteiden määrittely hankinnalle, joka on jaettu osiin, tapahtuu jokaisen osa-alueen sisällä. Esimerkissä autot osa-alueen hinnan maksimipisteiksi on määritelty 80.


Kohteen painoarvo hinnan maksimipisteistä määriteltävissä

 • Mikäli halutaan, että jonkin hankinnan kohteen painoarvo hinnanpisteistä on suurempi kuin toisen, voidaan kohteille määritellä painoarvo. Kohteelle voidaan asettaa prosentuaalinen painoarvo hinnan maksimipisteistä. 
 • Valitse "Kyllä" kohtaan "Kohteen painoarvo hinnan maksimipisteistä määriteltävissä"
  • Kirjoita jokaisen kohteen kohdalle prosentuaalinen painoarvo
  • HUOM! Painoarvojen yhteenlaskettu summa tulee olla 100%


KUVA: Kohteen painoarvo hinnan maksimipisteistä. Esimerkissä Henkilöauton painoarvo hinnan maksimipisteistä on suurempi (%) kuin pakettiauton (40%)Laadun pisteytys


Cloudia Kilpailutuksessa tarjousvertailua voidaan toteuttaa hinnan ja sen perusteella saatavien pisteiden lisäksi myös laadullisten kriteereiden ja niille annettavien laatupisteiden avulla. Laadulliset kriteerit ja niiden pisteytys määritellään järjestelmässä "Hankinnan kohteen kriteerit" -välilehdellä. 

 • Laadullisella kriteerillä tarkoitetaan kriteeriä, jolle on asetettu jokin painoarvo, joka vaikuttaa hinnan lisäksi tarjousvertailuun
  • Kriteeristä muodostetaan vertailuun vaikuttava laadullinen kriteeri asettamalla sille pistepainoarvo "maks. pisteet" -sarakkeeseen
 • Kriteerin tarjoajakohtainen pisteytys voidaan asettaa laskettavaksi automaattisesti järjestelmän toimesta tai jättää kriteerin pistearviointi hankintayksikön tehtäväksi tarjousten vertailuvaiheessa
  • Mikäli käytetään pisteiden automaattista laskentatapaa, asetetaan kriteerille laskentalogiikka ”pisteiden laskentatapa” -sarakkeen kohdalta
  • Käytettävät laskentalogiikat riippuvat käytetystä kriteerityypistä (ks. Kriteereiden pisteyttäminen)
  • Mikäli kriteerin pistearviointi halutaan tehdä tarjousten vertailuvaiheessa hankintayksikön toimesta, jätetään kriteerin pistelaskentatavaksi ”manuaalinen pisteiden syöttö”


Laadullisten kriteereiden kokonaispisteiden laskentatavan määrittäminen


Laadullisten kriteereiden tarjoajakohtaiset kokonaispisteet voidaan asettaa laskettavaksi kahdella tavalla:

 1. Kriteerikohtaiset laatupisteet
  • Kriteerikohtaisten laatupisteiden summa
  • Jos ko. ”Laadun maksimipisteet” –kenttä jätetään tyhjäksi, tarjoajat saavat laadun pisteensä absoluuttisina siten, miten ne on ko. kriteeririveille määritetty.

  • Tarjoajien saamia kokonaislaatupisteitä ei suhteuteta toisten tarjoajien kokonaislaatupisteisiin. Tarjoajan kokonaislaatupisteet määrittyvät asetettujen kriteerikohtaisten laskentatapojen mukaisesti
 2. Laadun maksimipisteet
  • Jos ”Laadun maksimipisteet”-kenttään määritetään pisteet, suorittaa järjestelmä laatupisteiden skaalauksen, jolloin eniten kriteerikohtaisia laatupisteitä saanut tarjoaja saa laadulle määritetyt maksimipisteet.

   • Käytettäessä laatupisteiden skaalausta tarjoajien saamat kokonaislaatupisteet suhteutetaan tarjousvertailun suurimpaan kokonaislaadun pistemäärään ja skaalataan asetettuun laadun maksimipistemäärään

Esimerkki 1: Kokonaislaatupisteiden laskenta, kun halutaan käyttää kriteerikohtaisten laatupisteiden summaa (ns. absoluuttinen pisteytys)

Näkymä hankinnan kohteen kriteerit -välilehdellä:

KUVA: Esimerkki hankinnan kohteen kriteerien määrittelystä, jossa laatupisteet muodostuvat kriteerikohtaisista laatupisteistä. 


Näkymä vertailutaulukolla:


KUVA: Esimerkki vertailutaulukosta, jossa laatupisteet muodostuvat kriteerikohtaisista laatupisteistä. 


Esimerkki 2: Kokonaislaatupisteiden laskenta, kun halutaan käyttää laatupisteiden skaalausta


Näkymä hankinnan kohteen kriteerit -välilehdellä:


KUVA: Esimerkki hankinnan kohteen kriteerien määrittelystä, jossa käytetään laatupisteiden skaalausta. 


Näkymä vertailutaulukolla:

KUVA: Esimerkki vertailutaulukosta, jossa laatupisteet on käytetty laatupisteiden skaalausta. HUOM. Esimerkkien hinnat ovat samat kuin esimerkissä yksi, mutta sijoitus muuttuu väliskaalauksen myötä.  Tärkeysjärjestyksen määrittely "Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys"-valintaperusteessa


Jos vertailussa ei haluta käyttää pisteytystä, voidaan vertailuperuste asettaa ”Kokonaistaloudellinen edullisuus, tärkeysjärjestys”-valinnalla.

 • Hankinnan kohteen kriteerit sivun lopussa on kohta "Valinnan tärkeysjärjestys" 
  • Lisää tärkeysjärjestysrivi kohdasta ”Lisää järjestystieto” 
   • Vaihda tärkeysjärjestysrivien järjestystä raahaamalla rivejä haluttuun järjestykseen (Drag&Drop)
   • Poista rivi ruksi-ikonista  


KUVA: Valinnan tärkeysjärjestyksen määrittely hankinnan kohteen kriteerit -osiossa.