Hankintalaji *

 • Valitse hankintalaji
  • Rakennusurakka
  • Tavarahankinnat
  • Palvelut


Hankintaviranomainen/-yksikkö

 • Valitse hankintaviranomainen/-yksikkö
  • Ei valittu
  • Hankintayksikkö
  • Hankintayksikkö, erityisalat


Huom! Hankintayksikkö sekä hankintayksikkö (erityisalat) valinnat vaikuttavat kohtien I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi ja I.3) Pääasiallinen toimiala syöttökenttiin.


I.1) Nimi ja osoitteet

 • Yhteystiedot tulevat automaattisesti esitäytettynä järjestelmään tallennettujen tietojen mukaisesti ja niitä voidaan tarvittaessa muokata.


NUTS-koodi (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

 • Valitse hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka (NUTS-koodi) painikkeesta avautuvasta ikkunasta
  • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu 
  • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta 
  • Lomakkeelle lisätyn koodin voi poistaa ruksaamalla punaista X-painiketta 


I.2) Hankintaviranomaisen tyyppi

Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö"

 • Valitse kyseessä oleva hankintayksikön tyyppi
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti

 


I.3) Pääasiallinen toimiala

Kohta tulee täytettäväksi, jos kohtaan "Hankintaviranomainen/ -yksikkö" -kohtaan on valittu "Hankintayksikkö, erityisalat"

 • Valitse pääasiallinen toimiala
 • Valitsemalla "Muu", avautuu kenttä, johon voidaan syöttää haluttu teksti


I.4) Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/ -yksiköiden puolesta

 • Valitse tehdäänkö hankintasopimus muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
 • Kyllä -valinnan jälkeen voit lisätä tietoja plus-ikonilla


 

II.1) Kuvaus


II.1.1) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi *

HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikön ilmoittaa hankintasopimukselle annetun nimen. Nimi toimii hakuotsikkona toimittajien hakiessa tehtyjä hankintoja HILMAssa ja TED-tietokannassa.
  Mikäli hankinta on keskeytetty, hankintayksikön on ilmoitettava siitä jaksossa 5 (Sopimuksen tekeminen). Lisätietoja-kohdassa voidaan myös antaa tarkempia tietoja hankinnan keskeyttämisestä.

 • Syötä hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi


II.1.2 Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka

HILMAn ohjeistus

 • Palveluhankinnoissa palvelun pääluokat valitaan avautuvasta luettelosta ja ne vastaavat palveluhankintoja koskevia puolustus- ja turvallisuushankintalain liitteitä A ja B.
 • Tavarahankinnoissa valitaan hankinnan toteutustapa. Jos hankinnan toteutustavaksi valitaan ”näiden yhdistelmä” järjestelmä näyttää hankintailmoituksessa eri toteutustavat (osto, leasing, vuokraus ja osamaksu) ja lisäksi tiedon siitä, että kyseessä on toteutustapojen yhdistelmä. Tarvittaessa toteutustapaa voi täsmentää lisätiedoissa.
 • Ilmoitetaan hankinnan toteutuspaikkaan liittyvät tiedot.


 • Lisää pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikkaII.1.4) Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus *

 • Syötä sopimuksen tai hankinnan lyhyt kuvaus (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


II.1.5) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

HILMAn ohjeistus: 

 • CPV-koodien (Common Procurement Vocabulary) eli yhteisen hankintanimikkeistön käyttäminen on pakollista. CPV-koodeilla tarkennetaan hankintaa. Hankintalajin valinta vaikuttaa siihen, mitä CPV-koodeja ilmoitusjärjestelmässä voidaan valita hankinnan pääkohteeksi. Lisäkohteiden valintaa ei ole rajoitettu.
  CPV-koodi voidaan hakea ilmoitukseen joko käyttämällä sanahakua tai valitsemalla sopiva CPV-koodi suoraan viitenimikkeistöstä. CPV-koodien luokittelujärjestelmä perustuu puukaavioon, jossa on 5-numerotasoa. Mitä tarkemman numerotason valitsee, sitä tarkemmin hankinnan kohde määritellään.
  CPV-koodien avulla potentiaaliset toimittajat saavat nopeasti yksilöidyt tiedot omaa sektoriaan koskevista hankinnoista HILMAssa ja TED-tietokannassa. Käytännössä tarjoajat käyttävät paljon ns. profiilipalveluita, joissa tarjoajille automaattisesti toimitetaan ennalta määriteltyjen tuoteryhmien mukaiset ilmoitukset.
  CPV-koodeihin sisältyy myös ns. täydentävä sanasto, jonka käyttö ei ole pakollista. Hankintayksikkö voi kuitenkin halutessaan hakea täydentävästä sanastosta lisämääreitä hankinnan kohteen yksilöimiseksi.


Klikkaa ”Valitse CPV-koodi”, valintaikkuna avautuu

 • Valitse koodi ruksaamalla valintaruutu
 • Avaa koodien alatasot esille nuolipainikkeesta
 • Lomakkeelle lisätyn koodin voi vaihtaa toiseen
 • ”CPV-täydentävä nimikkeistö” valitaan samalla tavalla
 • Pääkohteelle on mahdollisuus valita myös vapaaehtoisia lisäkohteita kentän plus-painikkeesta


II.2.1) Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

HILMAn ohjeistus

 • Sopimuksen lopullinen kokonaisarvo ilmoitetaan joko ilman ALV:a tai ALV:n kanssa, jolloin ilmoitetaan myös ALV:n prosenttimäärä. Vaihtoehtoisesti hankintayksikkö voi myös ilmoittaa alimman tai korkeimman tarjouksen, joka on otettu huomioon.
 • Kokonaisarvossa huomioidaan kaikki sopimukset, osat ja lisähankinnat. Yksittäisiä sopimuksia koskevat tiedot annetaan V jaksossa Sopimuksen tekeminen.


 • Anna sopimuksen lopullinen arvo *
 • Sisältää arvonlisäveron
 • ALV (prosentteina)IV.1) Menettelyn luonne


IV.1.1) Menettelyn luonne *

HILMAn ohjeistus

 • Ilmoitetaan hankinnassa käytetty menettely.
 • Jälki-ilmoitusvelvoite koskee myös suorahankintaa (ilman tarjouskilpailua toteutettu neuvottelumenettely), joka on tehty puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 tai 23 §:ssä säädetyllä tavalla. Mikäli hankinta on tehty suorahankintana, tulee jälki-ilmoituksen yhteydessä täyttää myös liite D.


 • Valitse menettelyn luonne

Huom! Jos menettelyn luonteeksi valitaan Suorahankinta, avautuu välilehti "Liite D3: Perustelua ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle"IV.2) Sopimuksentekoperusteet


IV.2.1) Sopimuksentekoperusteet

HILMAn ohjeistus

 • Hankintayksikön on ilmoitettava, onko tarjouksen valintaperusteena halvin hinta vai kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteet voidaan ilmoittaa hankintailmoituksessa tai tarjousasiakirjoissa. Puolustus- ja turvallisuushankintalain 34 §:n mukaan vertailuperusteet on painotettava tai ilmoitettava kohtuullinen vaihteluväli, vain poikkeuksellisesti ne voidaan ilmoittaa tärkeysjärjestyksessä. Hankintayksikkö voi tarkentaa ja täsmentää ilmoittamiaan vertailuperusteita tarjouspyyntöasiakirjoissa kuitenkaan muuttamatta ilmoittamiaan tietoja.


 • Valitse tarvittaessa
  • Alin hinta
  • Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon jäljempänä esitetyt perusteet (sopimuksentekoperusteet olisi ilmoitettava painotuksineen tai tärkeysjärjestyksessä silloin kun painotus ei ole todistettavasti mahdollinen)
   • Lisää rivi


IV.3) Hallinnolliset tiedot

 

Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

HILMAn ohjeistus

 • Ilmoitetaan esimerkiksi tunniste- tai diaarinumero. Myös sanallinen tunniste on mahdollinen.


 • Anna tieto tarvittaessa


IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin

 

HILMAn ohjeistus

 • Hankintailmoitukseen liittyy muistutustoiminto, jossa jälki-ilmoitusvelvollisuudesta muistutetaan TED (Tenders Electronic Daily) –tietokannasta hankintayksikölle lähetettävillä automaattisilla sähköpostiviestillä. Jotta muistutustoiminta lakkaisi, on tärkeää, että aiemman hankintailmoituksen numero Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL) ilmoitetaan tässä kohtaa.


 • Valitse tarvittaessa, onko hankintasopimusta koskeva ilmoitus julkaistu aikaisemmin
  • Kyllä
   • Lisää rivi

IV.3.3) Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvausten saatavuutta koskevat tiedot


Asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika

 • Syötä tarvittaessa asiakirjojen esittämisen tai asiakirjojen saatavuuden määräaika


Asiakirjat ovat maksullisia

 • Valitse tarvittaessa, ovatko asiakirjat maksullisia
  • Kyllä
   • Hinta
   • Maksuehdot ja -tapa


Sopimuksen tekeminen

 • Lisää uusi sopimus
  • Toista tarvittaessa

 

 • Anna sopimuksen tiedot tarvittaessa
  • Sopimus N:o
  • Osa N:o
  • Nimi
  • V.1) Sopimuksentekopäivä
  • V.2) Saatujen tarjousten lukumäärä
  • Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä


V.3) Sen taloudellisen toimijan nimi ja osoite, jonka kanssa sopimus on tehty

 • Syötä tarvittaessa talouden toimijan nimi ja osoitetiedot


V.4) Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

 • Anna tarvittaessa
  • Alustava arvio sopimuksen kokonaisarvosta
  • Sisältää arvonlisäveron
  • Sopimuksen lopullinen arvo
  • Sisältää arvonlisäveron


Jos kyseessä on vuosi- tai kuukausikohtainen arvo

 • Syötä tarvittaessa vuosien/kuukausien lukumääräV.5) Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

 • Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa
  • Kyllä
   • Alihankinnan arvo tiedossa, Kyllä
    • Arvo ilman arvonlisäveroa
    • Tai osuus (prosentteina)
    • Lyhyt kuvaus sopimuksen arvosta tai osuudesta, joka teetetään alihankintana
   • Kaikki tai tietyt alihankintasopimukset tehdään kilpailuttamalla (Ks. direktiivin 2009/81/EY III luku), Kyllä
    • Osa hankintasopimuksesta teetetään alihankintana kilpailuttamalla
    • Hankintasopimuksen arvosta (prosentteina)VI.2) Lisätietoja

HILMAn ohje

 • Kohdassa voidaan antaa lisätietoja esimerkiksi hankinnan keskeyttämisestä tai muista hankintaan liittyvistä yksityiskohdista.


 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


VI.3) Muutoksenhakumenettelyt


 VI.3.1) Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin

 • Valitse tarvittaessa ”osoite” ja täytä avautuvat osoitetiedot
 • Valittaessa ”Palauta markkinaoikeuden yhteystiedot” järjestelmä täyttää osoitekenttiin automaattisesti Suomen Markkinaoikeuden tiedot


VI.3.2) Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot

HILMAn ohjeistus

 • Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
 • Tarjoajilla on lisäksi käytettävissään puolustus- ja turvallisuushankintalain 83 §:n mukainen mahdollisuus vaatia hankintaoikaisua.
 • Hankintayksiköillä on velvollisuus ilmoittaa hankintapäätöstä tiedoksiantaessaan myös muutoksenhakumahdollisuuksista.


 • Anna lisätietoja tarvittaessa (kentän merkkimäärärajoitus on 4000 merkkiä)


VI.3.3) Yksikkö, josta muutoksenhakua koskevat tiedot ovat saatavissa

 • Valitse tarvittaessa "Syötä yksikkö, josta muutoksenhakua koskevat tiedot on saatavilla"
  • Täytä yksikön tiedot


Huom! Välilehti tulee täytettäväksi, jos menettelyksi on valittu "Suorahankinta"1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

 • Valitse tarvittaessa ao. kohdat
  • Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta ei saatu
   • rajoitetussa menettelyssä
   • neuvottelumenettelyssä, johon sisältyy edeltävä tarjouskilpailu (ainoastaan erityisalat)
   • kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
  • Avoimiin menettelyihin, rajoitettuun menettelyyn tai kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn vastauksena saadut tarjoukset olivat kaikki puutteellisia tai sääntöjenvastaisia. Ainoastaan ne tarjoajat otettiin mukaan neuvotteluun, jotka täyttivät laadulliset valintaperusteet.
  • Kriisistä johtuvan kiireellisyyden vuoksi ei ole mahdollista noudattaa rajoitetun menettelyn tai hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeisen neuvottelumenettelyn mukaisia määräaikoja
  • Kyseessä on hankintaviranomaiselle ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire, jolloin direktiivissä asetettujen tiukkojen edellytysten on täytyttävä
  • Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut
  • Sopimus koskee muita kuin direktiivin 2009/81/EY 13 artiklassa tarkoitettuja tutkimus- ja kehittämispalveluja. (koskee vain palveluja ja tavarahankintoja)
  • Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin edellytysten mukaisesti (koskee vain tavarahankintoja)
  • Kyseessä ovat rakennusurakkaan/tavarahankintaan/palveluihin liittyvät lisätoimitukset, joihin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja edellytyksiä
  • Kyseessä ovat raaka-ainemarkkinoilla noteeratut ja sieltä hankitut tavarat
  • Tavarat on hankittu erityisen edullisin ehdoin
  • Kyseessä ovat uudet rakennusurakat/palvelut, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettuja tiukkoja edellytyksiä noudattaen
  • Hankintasopimus liittyy ilma- ja meriliikennepalvelujen tarjoamiseen jäsenvaltion ulkomaille siirretyille tai siirrettäville asevoimille tai turvallisuusjoukoille direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti


2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

 • Valitse tarvittaessa muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä
 • Anna tarvittavat lisätiedot