Cloudia Kilpailutuksessa tarjousvertailua voidaan toteuttaa hinnan ja sen perusteella saatavien pisteiden lisäksi myös laadullisten kriteereiden ja niille annettavien laatupisteiden avulla. Laadulliset kriteerit ja niiden pisteytys määritellään järjestelmässä "Hankinnan kohteen kriteerit" -välilehdellä. 

 • Laadullisella kriteerillä tarkoitetaan kriteeriä, jolle on asetettu jokin painoarvo, joka vaikuttaa hinnan lisäksi tarjousvertailuun
  • Kriteeristä muodostetaan vertailuun vaikuttava laadullinen kriteeri asettamalla sille pistepainoarvo "maks. pisteet" -sarakkeeseen
 • Kriteerin tarjoajakohtainen pisteytys voidaan asettaa laskettavaksi automaattisesti järjestelmän toimesta tai jättää kriteerin pistearviointi hankintayksikön tehtäväksi tarjousten vertailuvaiheessa
  • Mikäli käytetään pisteiden automaattista laskentatapaa, asetetaan kriteerille laskentalogiikka ”pisteiden laskentatapa” -sarakkeen kohdalta
  • Käytettävät laskentalogiikat riippuvat käytetystä kriteerityypistä (ks. Kriteereiden pisteyttäminen)
  • Mikäli kriteerin pistearviointi halutaan tehdä tarjousten vertailuvaiheessa hankintayksikön toimesta, jätetään kriteerin pistelaskentatavaksi ”manuaalinen pisteiden syöttö”Laadullisten kriteereiden kokonaispisteiden laskentatavan määrittäminen


Laadullisten kriteereiden tarjoajakohtaiset kokonaispisteet voidaan asettaa laskettavaksi kahdella tavalla:


 • Kriteerikohtaisten laatupisteiden summana
  • Käytettäessä kriteerikohtaisten laatupisteiden summaa, tarjoajien saamia kokonaislaatupisteitä ei suhteuteta toisten tarjoajien kokonaislaatupisteisiin. Tarjoajan kokonaislaatupisteet määrittyvät asetettujen kriteerikohtaisten laskentatapojen mukaisesti

 • Skaalaamalla tarjoajakohtaiset kokonaislaatupisteet asetettuun laadun maksimipistemäärään (ns. ”suhde suurimpaan” laskentatapa)
  • Käytettäessä laatupisteiden skaalausta tarjoajien saamat kokonaislaatupisteet suhteutetaan tarjousvertailun suurimpaan kokonaislaadun pistemäärään ja skaalataan asetettuun laadun maksimipistemäärään
   • Tässä mallissa eniten kriteerikohtaisia laatupisteitä saanut tarjoaja saa laadulle määritetyt maksimipisteet

HUOM!: Vertailun automaattinen laskenta ei ole mahdollista, jos Tarjouspalvelun tiedot -osiossa vertailuperusteeksi on valittu "Määritellyt vertailuperusteet tärkeysjärjestyksessä.Esimerkki 1: Kokonaislaatupisteiden laskenta, kun halutaan käyttää kriteerikohtaisten laatupisteiden summaa (ns. absoluuttinen pisteytys)


Näkymä hankinnan kohteen kriteerit -välilehdellä:
Näkymä vertailutaulukolla:
Esimerkki 2: Kokonaislaatupisteiden laskenta, kun halutaan käyttää laatupisteiden skaalausta


Näkymä hankinnan kohteen kriteerit -välilehdellä:Näkymä vertailutaulukolla: